Co přináší nový "protikuřácký zákon"?

31. květen je tradičně vyhlašován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Světový den bez tabáku. Právě v tento den (31. 5. 2017) vstoupí v platnost nový "protikuřácký zákon" - zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nahradí stávající zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Zákon se tedy vztahuje nejen na téma omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek, ale i omezení dostupnosti alkoholických nápojů a organizaci protidrogové politiky.

 

Cílem této právní normy je posílení ochrany obyvatel před zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

 

Kouření bude zakázáno:

 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • ve škole a školském zařízení,
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 • ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 • v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

 

Nově bude zákaz kouření uplatňován především ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb (bary, restaurace, kavárny), které budou pouze nekuřácké a provozovatel nebude mít možnost oddělit kuřácký prostor. Výjimku budou tvořit pouze vodní dýmky a elektronické cigarety, pokud provozovatel používání těchto výrobků nezakáže. Dále se bude zákaz kouření uplatňovat v  prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let a v prostoru zoologické zahrady (v ZOO může  být vyčleněno ve venkovním prostoru místo pro kouření).  Ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce, již nemohou být vyčleněny stavebně oddělené prostory ke kouření. Zákaz kouření ve zdravotnických zařízeních a v prostorech souvisejících s jeho provozem se vztahuje pouze na vnitřní prostory, ne na venkovní areál nemocnice.

 

Zákon rovněž zakazuje se prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let; za tím účelem musí prodejce prodávající prostřednictvím automatu zajistit ověření věku kupujícího osobou k tomu určenou.

 

Změny týkající se alkoholu:
Oproti stávající právní úpravě nebude možné prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejních automatů. Zároveň došlo ke změně prodeje a podávání alkoholických nápojů na sportovních akcích, kde bude možné prodávat a podávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemového etanolu (pivo) a také víno.

Zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů již nově nebude platit ve veřejném dopravním prostředku železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy, stejně jako nebude platit pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch anebo nostalgické či propagační jízdy.

Další informace k problematice nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jsou k dispozici také na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví  ČR - http://www.mzcr.cz/dokumenty/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-na-tema-noveho-tzvprotikurackeho-zakona_13109_1.html

 


V Praze dne 20. 5. 2017

 

MUDr. Zdeňka Shumová
vedoucí oddělení hygieny výživy


 

Přílohy