Dětská skupina - hygienické aspekty

Za velkého zájmu veřejnosti se v sídle Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") uskutečnila 24. dubna 2018 zajímavá přednáška pod názvem "Dětšká skupina - hygienické aspekty." Organizačně i věcně celou akci připravil odbor hygieny dětí a mládistvých (HDM) HSHMP. Jednalo se o jednu z akcí v rámci pravidelných, bezplatných seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, které HSHMP v průběhu roku pořádá.

 

Definice, podmínky a počet dětských skupin

 

Dětskou skupinou se rozumí pravidelná péče o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte - na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

 

Podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy jsou stanoveny v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí je aktuálně k dnešnímu dni v Praze evidováno 109 dětských skupin, což představuje druhý největší počet v Česku. Více dětských skupin je evidováno pouze ve Středočeském kraji, tj. 132 dětských skupin.

 

Státní zdravotní dozor má na starosti pražská hygiena


HSHMP jakožto místně a věcně příslušný kontrolní orgán vykonává také v těchto zařízeních státní zdravotní dozor. Z doposud provedených 66 kontrol (k 26. 4. 2018) vyplývá, že největší podíl nedostatků při kontrole jde na vrub stravování. Je to dáno především nedostatečnou praxí pečujících osob v této oblasti. Dětská skupina nemá vlastní kuchyni. Tou disponují pouze ty dětské skupiny, které se transformovaly z bývalých jeslí. Pečující osoby musí zvládnout i základy osobní a provozní hygieny při manipulaci s potravinami. Výdej pokrmů dětem v dětské skupině je z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví činností epidemiologicky závažnou a měly by být dodrženy i zásady správné hygienické praxe.

 

K obsahu přednášky


Mezi účastníky akce byli převážně provozovatelé dětských skupin. Těm odbornice z HDM Ivana Průšová a Ivana Soukupová prezentovaly výsledky státního zdravotního dozoru v dětských skupinách. Dalším tématem přednášky bylo seznámení s úvodem do hygienického minima ve výdejních kuchyňkách. Účastníci přednášky si mohli také vyzkoušet správné postupy mytí rukou a následně si nechat zkontrolovat pomocí ÚV lampy, zda jsou jejich návyky osobní hygieny dostačující.

 

FOTO 1 a 2: účastníci přednášky se s velkým zaujetím věnovaly technikám správné hygieny rukou

 

 

 

V Praze dne 3. května 2018

 


Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

 

 

Zdroje dat:


http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php

http://www.hygpraha.cz/obsah/detska-skupina_428_1.html