Hlášení infekčních nemocí/VNN

Usnesením vlády České republiky ze dne 9. ledna 2013 č. 15  byla vydána Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb.

K 30.4.2016 jsou mezi vysoce nebezpečné nákazy (VNN)  ohrožující obyvatele ČR zařazeny infekce: Antrax, Hemoragické horečky (Ebola, Lassa a Marburg), MERs CoV, SARS, nový subtyp chřipky, variola.

Hlášení:

Hlášení o podezření na  VNN (vysoce nebezpečné nákazy)   na území  hl. města Prahy podává ihned osoba poskytující zdravotní péči Hygienické stanici hl. města Prahy na telefonní číslo 733 673 900. Na telefonním čísle je nepřetržitě v režimu 24/7/365 přítomen kvalifikovaný epidemiolog jehož pokyny se hlásící osoba nadále řídí. K hlášení je dále možnost využít i dispečink operačního střediska HZS Praha tel 950 816 101.

Opatření na místě:

a) izolace nakaženého či z nákazy podezřelého  pacienta na místě, kde se pacient nachází nebo v nejbližším vhodném prostoru
b) nasazení  osobních ochranných  prostředků (OOP)   pacientovi v případě, že se jedná o vzdušnou nákazu a pacient je schopen mít OOP,  pacientovi   poskytnout Filtrační polomasku N99/N100 (min třída FFP3 bez výdechového ventilu)
c) s pacientem nemanipulovat, neprovádět odběry ani invazivní vyšetření
d) hlásit  výskyt  VNN  pracovníku Hygienické stanice hl. města Prahy a do doby než se odborný pracovník HSHMP  na místě rozhodne,  vyhotovit  evidenci osob z nákazy podezřelých (tj. osob v kontaktu s pacientem podezřelým z VNN)
e) převoz  pacientů s podezřením na VNN zajišťuje dopravní zdravotní služba - Meditrans tel 124 12, službu aktivizuje epidemiolog