Hledáte nové bydlení? Jak co nejlépe předcházet problémům s hlukem

Najít optimální místo pro bydlení je sám o sobě velice náročný úkol, a to náročnější, jestliže hledáte bydlení bez hluku.  Proto je nutné již při jeho výběru přemýšlet nad tím, co od takového místa očekáváte, na co zaměříte při výběru svoji pozornost, aby splňovalo vaše představy o klidném bydlení. Netřeba však dodávat, že výběr vlastního bydlení je individuální záležitostí každého jednotlivce a nelze očekávat, že stát, resp. orgány ochrany veřejného zdraví mohou plně napravit případné špatně učiněné rozhodnutí. A právě tomu, aby toto důležité životní rozhodnutí bylo učiněno na základě co nejširší znalosti, slouží následující řádky.


Zejména ve větších městech je mnoho obyvatel ve svých bytech vystaveno více či méně intenzivnímu hluku. V první řadě jde o hluk doprovázející silniční dopravu – mezi nejvíce postižené patří domy v okolí frekventovaných komunikací. Přestože je v České republice hluk spojený s železniční dopravou považovaný spíše za okrajovou záležitost, ani tento problém nelze podceňovat. Nezanedbatelný hluk lze zaznamenat také poblíž některých velkých podniků či provozoven, které podle typu svého provozu mohou vydávat specifický nepříjemný zvuk. Nadměrný hluk spojený se stavební činností, tedy spojený s pohybem těžké techniky je sice přechodný, o to více možná nepříjemný. Zřejmě s největšími problémy v tomto směru se potýkají obyvatelé žijící v blízkosti letišť. Zvuk, který přistávající a vzlétající letouny vydávají, je velice intenzivní a jeho frekvence je nepravidelná. V tomto případě nepomohou ani běžná opatření - protihlukové stěny, výsadba zeleně apod.


Za účelem zjištění hlukové situace v místě vybraném pro trvalý pobyt, má veřejnost celou řadu možností, jak o ní získat alespoň základní informace.


V první řadě to mohou být celorepublikové hlukové mapy, které spravuje v elektronické podobě Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ty jsou zpracovány ve formě izofon a jsou uvedeny na portálu https://geoportal.mzcr.cz/SHM/ . V rámci území hlavního města Prahy jsou hluková data uveřejněna i na portálu http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa .


Dále je velmi doporučováno informovat se o záměrech (stavbách) plánovaných v dané lokalitě, a to i s výhledem na desítky let dopředu. Tyto informace jsou uvedeny v platných územních plánech měst a obcí. V případě hlavního města Prahy se jedná o portál http://www.iprpraha.cz/platnyplan .


A v neposlední řadě je vhodné několikrát za sebou konkrétní lokalitu osobně navštívit, a to jak v denní, tak i v noční době a zjistit kvalitu prostředí.  Pokud vás hluk obecně obtěžuje, bude vám vadit i hlasitá hudba nebo hovory přátelských posezení ze sousedních bytů, rozjaření hluční občané v pozdních nočních hodinách nebo opakovaně vytrvale štěkající pes.


Při prohlídce místa je tedy nutné všímat si provozu na okolních komunikacích a železničních a tramvajových drahách, parkovišť, hřišť, výroben, zjistit, zda v okolí či v domě není umístěna provozovna nebo restaurace s hudební produkcí, popř. s nočním provozem apod. To vše spolu s čistotou ovzduší a přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. přispěje k pohodě bydlení.


Pokud se jedná o byt v bytovém domě, je rovněž vhodné zjistit si polohu vyhlédnutého bytu z hlediska zdrojů hluku umístěných v domě samotném, jako jsou kotelny, zařízení vzduchotechniky, nicméně je dobré zaměřit se též na stáří a hlučnost výtahu. Pokud je v domě nebytový komerční prostor, je vhodné si zjistit, zda je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, nebo zda se jedná o samostatnou jednotku a k jakým účelům je tento prostor kolaudován.


Pokud se totiž jedná o samostatnou jednotku, může ji její vlastník užívat či pronajmout na základě svého vlastního rozhodnutí a je omezen pouze povoleným účelem užívání, byť i ten se může změnit. Naproti tomu v případě, kdy nebytový komerční prostor je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, rozhodují všichni tito vlastníci jednotek podle pravidel určených Občanským zákoníkem a Stanovami společenství.

 

V Praze 5. 6. 2018


MUDr. Vladimíra Zárubová

odbor hygieny obecné a komunální - vedoucí oddělení územního plánu a hluku z dopravy