Hygienická stanice hlavního města Prahy žádá o členství v Alianci pro zdravotní gramotnost

Z posledního výzkumu Aliance pro zdravotní gramotnost vyplývá, že téměř 60 % obyvatel Česka má nízkou zdravotní gramotnost. Zdravotní gramotnost se ovšem netýká jen jednotlivců, ale také institucí a organizací, které informace poskytují a jejichž rozhodnutí v té či oné míře ovlivňují zdraví lidí i životní pohodu. „Svými aktivitami se i pražští hygienici významným způsobem podílí na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti na území hlavního města. Jedním ze stěžejních cílů pražské hygienické stanice pod mým vedením je v této oblasti poskytovat obyvatelům Prahy relevantní a spolehlivé informace z oblasti podpory zdraví, ale také iniciovat a podporovat zájem Pražanů o jejich vlastní zdraví formou propagace zdravého životního stylu a zdravých životních a pracovních podmínek. K tomu pořádáme řadu aktivit. Členství v Alianci pro zdravotní gramotnost je pro nás proto logickým krokem a má smysl,“ uvedl Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“).

 

Zde je stručný výčet aktivit, na kterých se HSHMP podílí v rámci zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel hlavního města Prahy:

  • zdravotně-výchovné aktivity: např. Dny zdraví, Dny bez úrazů, Týden mobility apod. Realizace specifických programů - např. Hrou proti AIDS, Dnů projektů;
  • přednášky a besedy pro seniorskou populaci a osoby pečující o předškolní děti s tématem prevence úrazů;
  • bezplatné semináře z činnosti HSHMP pro širokou laickou i odbornou veřejnost s různou tématikou vztahující se k ochraně a podpoře veřejného zdraví (např. Hygienické minimum a rizika jednorázových akcí na kterých je podáváno občerstvení; Problematika Legionell; Zásady správné výrobní praxe; Jsou hračky bezpečné?; Dětské skupiny a jejich fungování; Problematika chřipky v zařízeních sociální péče a řada dalších);
  • konzultace v rámci výkonu PHD (preventivní hygienický dozor) a odborná doporučení a usměrňování v případě výkonu SZD (státního zdravotního dozoru), který vykonávají odborní zaměstnanci HSHMP napomáhají k ochraně a podpoře zdraví jednotlivce i skupin obyvatel.

 

V roce 2015 vydala HSHMP publikaci Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy“, která poskytuje zástupcům municipality, ale i široké veřejnosti ucelený přehled o zdravotním stavu Pražanů včetně konkrétních doporučení, která mohou vést ke zlepšení zdravotního stavu populace. Elektronická verze je  volně dostupná na webových stránkách HSHMP: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prvni-souhrnna-publikace-o-zdravi-obyvatel-hlavniho-mesta-prahy---zdarma-ke-stazeni-2312_2312_34_1.html

 

HSHMP vydává každoročně také publikace z oblasti drogové epidemiologie, tzv. Výroční zprávy“, čímž přispívá k monitoringu drogové problematiky na národní i regionální úrovni. Publikace jsou rovněž volně dostupné na webových stránkách HSHMP: http://www.hygpraha.cz/obsah/drogy_473_1.html.

 

Opomenout nelze ani pravidelně zveřejňované informace z činnosti HSHMP, které jsou zveřejňovány na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz, kde je množství odborných článků věnovaných také problematice zdraví a zdravého životního stylu.

 

„Velký význam v oblasti zvyšování zdravotní gramotnosti spatřuji také v odborné spolupráci s akademickou sférou, kdy máme uzavřeny dohody o spolupráci se 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a nově od letošního roku také s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy,“ doplnil výčet šéf pražských hygieniků. Na HSHMP probíhá také vzdělávání lékařů (akreditované obory – hygiena a epidemiologie, epidemiologie, hygiena výživy a předmětů běžného užívání a hygiena obecná a komunální) i nelékařských zdravotnických pracovníků a studentů středních a vysokých škol, kteří budou ve své praxi přímo působit na jednotlivce i skupiny obyvatel a mají možnost zvyšovat jejich zdravotní gramotnost. 

 

 

V Praze 11. 8. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel