Informace pro žadatele zkoušek ze znalosti hub na rok 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy oznamuje, že zkoušky ze znalosti hub pro žadatele s trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby na území hlavního města Prahy v rozsahu:

 

- vyhlášky č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub),

 

- vyhlášky č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování,

 

které jsou určeny:

 

1) pro provozovatele potravinářských podniků provozujících stravovací služby, kteří chtějí využít k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru a nemají ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost hub,

 

2) pro provozovatele potravinářských podniků, kteří chtějí uvádět na trh nebo k dalšímu zpracování volně rostoucí jedlé houby,

 

3) pro zájemce z řad veřejnosti,

 

se budou konat v termínech 17. 4. 2019 a 29. 5. 2019

 

Ke zkoušce je nutno přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k této činnosti, vč. očního vyšetření, dále 1x  kolek v hodnotě 500,- Kč.

 

Přihlášku ke zkoušce laskavě zašlete nejpozději 14 dní před termínem zkoušky e-mailem nebo poštou na adresu Hygienické stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1, e-mail: podatelna@hygpraha.cz .

 

Více informací vám poskytneme na telefonním čísle 296 336 702.

 

V Praze 20. 2. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy

a předmětů běžného užívání

 

 

Příloha: Formulář přihlášky ke zkoušce ze znalosti hub 2019