Informace pro žadatele zkoušek ze znalosti hub na rok 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") oznamuje veřejnosti, že vypisuje další termín zkoušek ze znalosti hub pro rok 2019.

 

HSHMP organizuje zkoušky ze znalosti hub pro žadatele s trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby na území hlavního města Prahy v rozsahu:

 

 vyhlášky č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub),
vyhlášky č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

 

Zkoušky hub jsou určeny:  

 

1/ pro provozovatele potravinářských podniků provozujících stravovací služby, kteří chtějí využít k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru a nemají ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost hub;
2/  pro provozovatele potravinářských podniků, kteří chtějí uvádět na trh nebo k dalšímu zpracování volně rostoucí jedlé houby;
3/  pro zájemce z řad veřejnosti. 

    

 

HSHMP vypisuje v roce 2019 další termín: 24. 9. 2019

 

Ke zkoušce je nutno přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k této činnosti, vč. očního vyšetření, dále 1x  kolek v hodnotě 500,- Kč.

 

Přihlášku ke zkoušce laskavě zašlete nejpozději 7 dní před termínem zkoušky e-mailem na podatelna@hygpraha.cz nebo poštou na adresu HSHMP, Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1. 

 

Více informací vám poskytnou zaměstnanci odboru hygieny výživy HSHMP na telefonním čísle 296 336 702.

 

V Praze 19. 8. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání