Informace pro žadatele zkoušek ze znalosti hub na rok 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") upozorňuje veřejnost, že dne 22.4.2020 se ruší původně plánovaný a oznámený termín zkoušky ze znalostí hub pro žadatele s trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby na území hlavního města Prahy. Další již dříve avizovaný termín 20.5.2020 prozatím zůstává v platnosti.

 

Zkoušky probíhají v rozsahu:

 

 vyhlášky č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub),
vyhlášky č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

 

Jsou určeny:  

 

1/ pro provozovatele potravinářských podniků provozujících stravovací služby, kteří chtějí využít k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru a nemají ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost hub,
2/  pro provozovatele potravinářských podniků, kteří chtějí uvádět na trh nebo k dalšímu zpracování volně rostoucí jedlé houby,
3/  pro zájemce z řad veřejnosti.

    

Ke zkoušce je nutno přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k této činnosti, vč. očního vyšetření, dále 1x  kolek v hodnotě 500,- Kč.

 

Přihlášku ke zkoušce laskavě zašlete nejpozději 14 dní před termínem zkoušky e-mailem nebo poštou na adresu Hygienické stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1, e-mail: podatelna@hygpraha.cz .

 

Více informací vám poskytneme na telefonním čísle 296 336 713.

 

V Praze 15. 4. 2020

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání