Informace pro žadatele zkoušek ze znalosti hub pro rok 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") oznamuje veřejnosti, že vypisuje termíny zkoušek ze znalosti hub pro rok 2018. HSHMP organizuje zkoušky ze znalosti hub pro žadatele s trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby na území Hlavního města Prahy v rozsahu:

  • vyhlášky č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub),
  • vyhlášky č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

        

Zkoušky ze znalosti hub jsou určeny:

 

1) pro provozovatele potravinářských podniků provozujících stravovací služby, kteří chtějí využít k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí 

    jedlé  houby z vlastního sběru a nemají ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost hub;

 

2) pro provozovatele potravinářských podniků, kteří chtějí uvádět na trh nebo k dalšímu zpracování volně rostoucí jedlé houby;

 

3) pro zájemce z řad veřejnosti.

 

 

HSHMP na rok 2018 vypisuje tyto dva termíny: 25. 4. 2018 a 23. 5. 2018.

 

 

Ke zkoušce je nutno přinést lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k této činnosti, vč. očního vyšetření, dále 1x kolek v hodnotě 500,- Kč. Přihlášku ke zkoušce zájemci zašlou nejpozději 7 dní před termínem zkoušky e-mailem nebo poštou na adresu HSHMP, Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1 (v analogové podobě) nebo e-mailem na podatelna@hygpraha.cz.

 

 

Více informací zájemcům poskytnou zaměstnanci odboru hygieny výživy HSHMP na telefonním čísle 296 336 702.

 

 

 

V Praze dne 19. 2. 2018

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel