Pražští hygienici se zaměřují také na úroveň školního stravování

Mezi prioritní úkoly Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) patří také monitoring doporučené pestrosti jídelníčků ve vybraných provozovnách školního stravování.

 

Školní stravování má podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) povahu hmotného zabezpečení. Školský zákon ustanovuje právo žáků a studentů na školské služby, mezi které patří i školní stravování. Kontrolu nad poskytováním školských služeb uložených školským zákonem vykonává Česká školní inspekce.

 

Sledování nutričních ukazatelů školního stravování je prováděno orgánem ochrany veřejného zdraví v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá provozovatelům stravovacích služeb povinnost, aby pokrmy podávané v rámci stravovací služby měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupin spotřebitelů, pro které jsou určeny.

 

FOTO č. 1: ilustrační obrázek

 

Zdroj: pixabay.com

 

2018: pražští hygienici zhodnotili 45 jídelníčků

 

Pražští hygienici, zaměstnanci odboru hygieny dětí a mladistvých, v roce 2018 zhodnotili celkem 45 jídelníčků pražských školních jídelen. Největší skupinu hodnocených jídelníčků tvořilo předškolní stravování (64%), hodnocena tzv. celodenní strava v položkách oběd a dvě svačiny. Stravování žáků základních škol tvořilo zbylých 36 %.

 

Výsledky bodového hodnocení jednotlivých položek skladby jídelníčků se promítají do čtyř úrovní:

 

nejlepší výborné jídelníčky
střední velmi dobré jídelníčky
nižší dobré jídelníčky
nevyhovující

nevyhovující jídelníčky

(v roce 2018 nebylo toto hodnocení uděleno)

 

Výsledky – mateřské školy

 

celkový počet MŠ

30

celkový počet hodnocených jídelníčků

30

výborná úroveň

36,7%

velmi dobrá úroveň

50%

dobrá úroveň

13,3 %

 

Jídelníčky základních škol byly rovněž většinou velmi dobré úrovně. Celkem bylo zhodnoceno 15 jídelníčků 15 základních škol. 12 z těchto škol nabízelo výběr ze dvou pokrmů, každá skladba nabídky byla hodnocena samostatně, avšak v rámci jednoho jídelníčku.

 

Výsledky – základní školy

 

celkový počet ZŠ

15

celkový počet hodnocených jídelníčků

15

1. nabídka:

výborná úroveň

23,5 %

velmi dobrá úroveň

58,8 %

dobrá úroveň

17,6 %

2. nabídka (nabízelo dvanáct ZŠ):

výborná úroveň

28,6 %

velmi dobrá úroveň

28,6 %

dobrá úroveň

42,9 %

 

Pražští hygienici se v roce 2018 podíleli rovněž na celostátním úkolu hlavní hygieničky ČR „Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů“. Odborní zaměstnanci v průběhu vzorkovacího období odebrali celkem 96 vzorků ve složení polévka, hlavní chod, nápoj a doplněk dle obdržené Metodiky Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

 

FOTO č. 2: ilustrační obrázek

 

Zdroj: pixabay.com

 

Výstupy z této studie byly zpracovány SZÚ na národní úrovni a publikovány zpracovateli studie na následujícím internetové odkazu:

 

http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/skolni-obedy-vyzaduji-aktualizaci-hodnoceni-i-vyzivovych

 

Školní obědy mají nezastupitelnou roli v ovlivňování výživových zvyklostí dětí a mládeže v souladu se zásadami správné výživy a neodmyslitelně patří do českého školního stravování.

 

Příloha:
 

 

V Praze 6. 3. 2019

 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých