Zajímavá konference k problematice vysoce nebezpečných nákaz v Nemocnici Na Bulovce

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráce s Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce uspořádalo ve dnech 5. dubna a 12. dubna 2017 v prostorách Nemocnice Na Bulovce konferenci na téma Vysoce nebezpečné nákazy - implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe. Obsahem konference, určené pro zástupce zdravotnických záchranných služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice a zdravotní ústavy), krizových manažérů ve zdravotnictví a vybraných fakultních nemocnic, bylo připomenutí problematiky vysoce nebezpečných nákaz (dále jen „VNN“) a opětovné seznámení s algoritmy jednotlivých složek, podílejících se na řešení této situace.

 

Mezi přednášejícími na konferenci byl také zástupce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), a to Zdeňka Jágrová, ředitelka odboru protiepidemického, která přítomné seznámila s činností HSHMP jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví na území hlavního města Prahy při řešení VNN a dále s algoritmem dekontaminace posádek zdravotnických záchranných služeb.

 

Podezření na VNN u pacienta nelze bagatelizovat a vždy vyžaduje maximální nasazení, komunikaci a připravenost zasahujících složek. Významný podíl na řešení situace, kdy je u pacienta podezření na VNN, má epidemiolog hygienické stanice HSHMP, který provede epidemiologické šetření v ohnisku nákazy (tj. v místě, kde se nemocný pohyboval), stanovuje okruh osob podezřelých z nákazy, a rozhodne o protiepidemických opatřeních u těchto osob. Dále HSHMP rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních v ohniscích nákazy, a to především o potřebě a provedení dekontaminačních prací a stanovení protiepidemických opatření pro všechny subjekty, řešící konkrétní mimořádnou událost. V případě vyhlášení mimořádné události se epidemiolog HSHMP stává součástí týmu velitele zásahu mimořádné události a svými odbornými znalostmi se podílí na řešení mimořádné události.

 

Připravenost složek IZS a dalších zainteresovaných subjektů (např. nemocnice, letiště apod.) na řešení událostí s podezřením na výskyt VNN se ověřuje na každoročních cvičeních. Poslední takovéto cvičení proběhlo na území hlavního města Prahy v květnu 2016, kdy hlavním námětem bylo přistání letadla na Letišti Václava Havla Praha, na jehož palubě se nacházel infekční pacient.

 

Pokud Vás problematika VNN zajímá, sleduje webové stránky HSHMP www.hygpraha.cz, kde průběžně uveřejňujeme zajímavé informace k dané problematice.

 

 

V Praze dne 14. 4. 2017

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel