Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v srpnu 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla  v průběhu měsíce srpna 2019 celkem 214 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 36 finančních sankcí v celkové výši 132.600,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 


V provozovnách stravovacích služeb v měsíci srpnu byly zjištěny zejména nedostatky v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v provozní hygieně, ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, ve značení rozpracovaných pokrmů a v dodržování postupů na zásadách HACCP. Dále byly zjištěny nedostatky v označení provozoven grafickou značkou „Zákaz kouření“ a v umístění textu o zákazu podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. (viz graf č. 2).


Na základě podnětu se uskutečnilo 34 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 14 kontrol. V 7 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako opodstatněný.

 

Graf č. 1

 

Zdroj: HSHMP
 

Graf č. 2

 

Zdroj: HSHMP
 
FOTOGRAFIE PROVOZOVEN:

 

► nedostatky ve stavebně technickém stavu

 


 
► nedostatky v provozní hygieně

 

 

 

 

► nedostatky ve skladování potravin

 


 
► nevyhovující teplota skladovaných vajec

 


 
► skladování potravin neznámého původu

 

 

V Praze 18. 9. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 


 

Přílohy