Hlavním zdrojem hluku v Praze je automobilová doprava

Hlavním zdrojem hluku v městské aglomeraci je automobilová doprava. Ke zvýšení hlukové zátěže přispívá především intenzita dopravy, ale i stav povrchu vozovek. Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době hodnot téměř 75 dB. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto označila hluk za druhý nejškodlivější faktor pro naše zdraví (hned po znečištěném ovzduší) a od každoročně v dubnu vyhlašuje Mezinárodní den proti hluku (stanovený na 21. dubna).

 

Obr.: Strategická hluková mapa aglomerace Praha - hluková zátěž v oblasti Černého Mostu

 

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2012

 

 

V případě aglomerací (jako je například hlavní město Praha), se pro podrobný popis hlukové zátěže v prostředí využívají tzv. hlukové mapy. Zpracování hlukových map nevychází z konkrétních bodových měření, ale z modelových výpočtů. V hlavním městě Praze se hluková mapa pro tuto aglomeraci aktualizuje pravidelně přibližně po 5 letech od roku 2007. Poslední aktualizace hlukové mapy automobilové dopravy proběhla z údajů z roku 2010 a následná aktualizace by měla proběhnout v roce 2017. Hlukovou mapu zpracovanou pro území hlavního města Prahy mohou občané nalézt na: http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi#.WQB61-Tavcs.

 

V rámci EU byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí na základě níž vyplynula pro hlavní město Prahu povinnost vytvářet tzv. akční plány snižování hluku. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou strategické hlukové mapy. Více ke strategickému hlukovému mapování - viz například stránky Ministerstva zdravotnictví ČR - http://www.mzcr.cz/HlukoveMapy/.

 

Na Hygienickou stanici hlavního města Prahy bylo v roce 2016 podáno celkem 367 podnětů a oznámení na hluk. Nejčastějším důvodem podnětů je hluk z dopravy, ze stavební činnosti, hluk ze stacionárních zdrojů (VZT, klimatizace, trafostanice, průmyslové podniky) a hluk z hudebních produkcí. V letním období se pravidelně opakují podněty na provoz Letiště Václava Havla Praha a Letiště Praha Letňany. Příčinou hluku na Letišti Václava Havla je pravidelná údržba letové dráhy, která vyvolává převedení letů na vedlejší vzletovou a přistávací dráhu. Zhruba 30 % podnětů bylo vyhodnoceno jako oprávněných. Při jejich řešení bylo provedeno 56 měření hluku ve spolupráci s laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

 

 

V Praze 26. 4. 2017

 

MUDr. Vladimíra Zárubová

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální