MZ ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje zajímavou informaci Ministerstva zdravotnictví ČR, které vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví. Do této výzvy se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví ve vybraných krajích (Hlavní město Praha, Jihomoravský, Olomoucký a Ústecký kraj a kraj Vysočina) v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 30. dubna 2018. Max. možná dotace pro jedno Centrum duševního zdraví je stanovena na 14.900.000 Kč.

 

Pilotní provoz CDZ bude hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví I“ (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.02/15_039/0004672) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.
 

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.
 

Vzhledem k tomu, že v současné době není běžné, aby služby, které bude Centrum duševního zdraví poskytovat, zajišťoval jeden subjekt, mohou se do dotačního programu hlásit kromě jednoho subjektu obstarávajícího celý provoz daného Centra duševního zdraví i tzv. spolupracující subjekty (tj. na jedné straně poskytovatel sociálních služeb a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb) na základě smlouvy o spolupráci. Každý ze subjektů je však samostatným žadatelem o dotaci a v případě, že bude vybrán, bude mu vydáno samostatné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 

Konkrétní podmínky jsou dostupné na: http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-i_3838_8.html

 

Ministerstvo zdravotnictví si tímto rovněž dovoluje pozvat potenciální žadatele na Semináře pro žadatele, které se uskuteční dne 4. 4. 2018 a 6. 4. 2018 v budově Ministerstva, blíže:  http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-i_3838_8.html

 

 

V Praze dne 23. 3. 2018

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí


 

Přílohy