Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2018

Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2018

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2018, stanovení termínu veřejného projednání návrhu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

 

   
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., modifikovaném § 94a odst. 3 zákona 258/2000 Sb., pro správní obvod HSHMP, vymezený přílohou č. 2 zákona (dále jen „hlavní město Praha“)

 

 

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZONU V ROCE 2018

 

 

Pro místa odběrů vzorků vody:

- koupaliště ve volné přírodě Lhotka (PK104051)

- koupaliště ve volné přírodě Šeberák (PK104052)

- koupaliště ve volné přírodě Motol (PK105051)

- koupaliště ve volné přírodě Džbán (PK106051)

- koupaliště ve volné přírodě Hostivař (PK110051)

 

 

se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v r. 2018 takto:

 

 

V přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu ke koupání provozovatel podle § 6a zákona, uvedených v tomto opatření obecné povahy a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g zákona, se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly ukazatele sinice na 1x za 5 až 9 dnů.

 

 


Odůvodnění:


HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona, v souladu s pravidly monitorování podle § 4 vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro území hlavního města Prahy monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedené v seznamu podle § 6g zákona. Monitorovací kalendář je ve smyslu § 82a odst. 1 písm. a) zákona opatřením obecné povahy, které je závazné pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a zákona a pro HSHMP v případě dalších povrchových vod ke koupání podle § 6g zákona, pokud ji nemá provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona.

 

 

Provozovatelé a další osoby uvedené v § 6d zákona, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f). Plnění povinností stanovených monitorovacím kalendářem bude v rámci státního zdravotního dozoru kontrolovat HSHMP. Délka koupací sezóny byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví postupem podle § 6g odst. 1 písm. c) zákona jako období od 30. 5. 2018 do 1. 9. 2018.

 

 

V případě, že provozovatel koupání na povrchových vodách ukončí v průběhu koupací sezóny r. 2018 koupání, dokončí monitorování podle tohoto monitorovacího kalendáře HSHMP.
 

 


Poučení: 


Dotčené osoby, tj. osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou k návrhu monitorovacího kalendáře podávat písemné připomínky nebo na veřejném projednání v níže uvedeném termínu ústní připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou k jeho návrhu podávat písemné odůvodněné námitky a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění monitorovacího kalendáře, přičemž za den jeho zveřejnění se považuje patnáctý den po vyvěšení monitorovacího kalendáře na úřední desce HSHMP.


Námitky a připomínky se podávají u HSHMP. Projednání připomínek a námitek bude veřejné.

 

 

Veřejné projednání tohoto opatření obecné povahy se koná ve středu dne 2. 5. 2018 v 10.00 hod.,  v budově HSHMP, Rytířská 12, Praha 1, ve velké zasedací místnosti č. dveří 205.

 

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA                                       
ředitel

 

 

 

Den vyvěšení: 18. 4. 2018

 


Den svěšení: 2. 5. 2018

 

 

 

 

Přílohy