Na většině pražských koupališť je jakost vody přijatelná

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) pravidelně sleduje jakost vody na pražských koupalištích a to včetně poskytování výsledků veřejnosti.

V souladu s platným monitorovacím kalendářem pro rok 2018 provedli aktuálně provozovatelé pražských koupališť, prostřednictvím akreditovaných laboratoří, odběry vzorků vody v pondělí 11. 6. 2018. Na základě platných právních předpisů ČR výsledky rozborů následně poskytli k dispozici HSHMP.

Oproti minulým odběrům se jakost vod na posuzovaných a následně vyhodnocených pražských koupalištích nezměnila, vyjma jakosti vody na přírodním koupališti Hostivař, kde rozbory ze dne 11. 6. 2018 vykazují jakost vody na úrovní ukazatele 2 – voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi vody – v ukazateli průhlednost.

Z výsledků odběru vzorků na přírodním koupališti Džbán vyplývá, že je překročen limit pro chlorofyl-a a kvalita vody je hodnocena ukazatelem 2 (zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody).

Na ostatních koupalištích je (rybník Motol, biotop Radotín) je kvalita vody hodnocena ukazatelem 1 (voda vhodná ke koupání).

Výsledky odběru vzorků vody na přírodním koupališti Šeberák nebyly ze strany povinné osoby dodány a v souladu se zákonem je HSHMP zajistí na své náklady s tím, že výsledky budou k dispozici pravděpodobně v úterý 19. 6.

I přesto, že je jakost vody v pražských koupalištích na přijatelné úrovni, přesto hygienici lidem doporučují se po každém vykoupání důkladně osprchovat pitnou vodou.
 
Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx .
 
HSHMP pražská přírodní koupaliště kontroluje pravidelně. Následné kontroly budou provedeny v měsících červenec a srpen roku 2018.

V Praze 15. 6. 2018

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel