Nejčastější nedostatky písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) doplňuje následující informace k článku Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen „Pravidla“), ze dne 1. 4. 2016, dostupné na http://www.hygpraha.cz/dokumenty/pisemna-pravidla-o-bezpecnosti--ochrane-zdravi-a-ochrane-zivotniho-prostredi-pri-praci-s-nebezpecnymi-chemickymi-latkami-a-smesmi-2360_2360_44_1.html. Činí tak  z důvodu často se opakujících chyb
a nedostatků v písemných pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

 

  • Pravidla projednává právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s HSHMP pouze pro pracoviště, na nichž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NCHLaS“) s klasifikací uvedenou v tabulce.

Tabulka

Klasifikace podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)

Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí "CLP" (povinná pro směsi uváděné na trh od 1. 6. 2015)

Standardní věty o nebezpečnosti (uvedené v bezpečnostním listu)

vysoce toxické

akutní toxicita kategorie 1 a 2

H300, H310, H330

toxické

akutní toxicita kategorie 3

H301, H311, H331

toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1

H370

toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici kategorie 1

H372

žíravé

žíravost kategorie 1

H314

karcinogenní kategorie 1 nebo 2

karcinogenita kategorie 1A nebo 1B

H350  (H350i)

mutagenní kategorie 1 nebo 2

mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B

H340

toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2

toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B

H360 (včetně doplňkových H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df)

  • Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti (tato věta by měla být v textu Pravidel uvedena).
  • V textu Pravidel zohledněte konkrétní podmínky na pracovišti, konkrétní nakládání s NCHLaS (např. prodej, úklidové, laboratorní práce).

Informace o nebezpečných vlastnostech NCHLaS obsahuje výstražné symboly nebezpečnosti, výčet standardních vět o nebezpečnosti
se slovním vyjádřením
, a další dostupné informace.

 

Pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí obsahují výčet pokynů pro bezpečné nakládání se slovním vyjádřením.

  • Je třeba uvést zásady bezpečného pracovního postupu (např. používání digestoře).
  • Uvádějí se konkrétní osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“), např. typ respirátoru, materiál rukavic – rukavice odolné vůči žíravinám, chemicky odolné rukavice.
  • Neopomeňte uvést způsob skladování NCHLaS na pracovišti.

Pokyny pro první předlékařskou pomoc: Důležitá telefonní čísla. HSHMP doporučuje postup podle „Zásad pro poskytování první pomoci 
při expozici chemickým látkám“, prof. MUDr. Daniely Pelcové, CSc., et al., dostupné z: www.pracovni-lekarstvi.cz.

 

Postup při nehodě: způsob likvidace nehod (rozlití, rozsypání). Nakládání s odpadem (uložení, řádné označení a předání oprávněné osobě).

 

Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. Pro provozovny v hlavním městě Praze Pravidla doručíte na podatelnu HSHMP. Podání je možné rovněž prostřednictvím datové schránky HSHMP nebo elektronicky.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

HSHMP doporučuje:

 

Uveďte název pracoviště, adresu provozovny.
Pro větší počet NCHLaS se stejnou nebezpečnou vlastností (např. žíravost) vypracujte jednotné pokyny, názvy NCHLaS je možno uvést v tabulce, v příloze, apod.
Uvádějte důležité vlastnosti NCHLaS (např. skupenství, snadná odpařivost), účinky
na člověka
:jak mohou poškodit zdraví, jak mohou být zaměstnanci exponováni, cesty vstupu do organismu, příznaky otravy apod.

Uveďte případné speciální požadavky na skladování. Skladování vysoce toxických NCHLaS podle § 44a odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyny pro předlékařskou první pomoc není nutné uvádět pro každou NCHLaS samostatně, pokud se jedná o stejné nebezpečné vlastnosti a shodný postup první pomoci.
Uveďte umístění lékárničky první pomoci, dostupnost zdroje pitné vody
na pracovišti
pro poskytnutí první pomoci.
Neopomeňte uvést kontakty na Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402, hasiče, záchrannou službu, případně lékaře, odpovědné osoby ve firmě, apod.


HSHMP upozorňuje:
 

Při požití NCHLaS s větou „H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt“ nevyvolávejte ihned zvracení, ale konzultujte s lékařem
nebo toxikologickým informačním střediskem.
U žíravin s obsahem chlornanu sodného, hydroxidu sodného do Pravidel uveďte větu „Nepoužívejte společně směsi obsahující kyseliny a směsi obsahující chlornan sodný nebo hydroxid sodný. Může dojít k silnému zahřátí, případně k uvolnění toxického plynu (chlóru).“ (V bezpečnostním listu obvykle uvedena věta EUH206 Pozor. Nepožívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny /chlor/.)
U NCHLaS s větou H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
a H336 Může způsobit ospalost nebo závratě uvádějte ochranu dýchacích orgánů:
Ve špatně větraných prostorách použijte masku s filtrem typ A – proti organickým plynům
a parám. Při úniku uvádějte ochranu rukou: rukavice odolné organickým rozpouštědlům.
U NCHLaS s H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí je nutné i při malém, lokálním potřísnění vždy oplachovat pokožku vodou po dobu nejméně 10 minut, u žíravin nemusí být z počátku poleptání pokožky patrné ani bolestivé. Nelze uvést, že pokožku omyjeme vodou pouze při rozsáhlém zasažení.
Zásady neskladujte společně s kyselinami. Sklad řádně označte.
Při manipulaci s uzavřeným originálním balením NCHLaS obvykle není nutné používat ochranné rukavice. V případě porušení balení použijeme ochranné rukavice, příp. další OOPP. V případě kontaktu NCHLaS s pokožkou postupujeme podle zásad první předlékařské pomoci.
Od dodavatele si vyžádejte bezpečnostní listy všech chemických přípravků, které máte na pracovišti, a to i těch, které se prodávají volně v obchodní síti běžným uživatelům.
Standardní věty o nebezpečnosti jednotlivých složek směsi, uvedené za klasifikací celé směsi, se v rámci vypracování Pravidel nezohledňují (složky jsou ve směsi v jiné koncentraci, a vlastnosti směsi se tedy liší od vlastností jednotlivých složek).

 

V Praze 27. 12. 2019

Ing. Petra Ševčíková
odbor hygieny práce