Nejčastější problémy ve školách z pohledu hygienické služby

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") byla přizvána k účasti na velmi zajímavé osvětové akci. Ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže HSHMP Blanka Kučerová přednášela 22. února 2018 zástupcům školských zařízení ze správního obvodu Praha 6 o častých a aktuálních problémech, které se ve školkách a školách z pohledu HSHMP vyskytují. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání Praha 6.  Proběhla v prostorách Základní a mateřské školy náměstí Svobody 2 v Praze 6. Účastnící získali detaily o významu a způsobech provádění hygienických kontrol, o jejich zaměření a četnosti. Základní školy hygienici komplexně kontrolují zhruba jednou za čtyři roky. Častější kontroly bývají většinou na základě vzniku mimořádných situací jako například epidemické výskyty infekčních onemocnění. Dalším impulsem pro hygienické kontroly ve školách mohou být podněty či stížnosti.  Během uplynulých pěti let pražští hygienici v základních školách provedli 338 kontrol.  Hygienici se v převážné většině zaměřovali na celkový stav podmínek a provozu pro vzdělávání, část státního zdravotního dozoru se věnovala prioritně aktuální problematice.


Nejčastější závady


Doktorka Kučerová posluchače seznámila s analýzou nejčastěji se vyskytujících závad v pražských základních školách. V předchozích pěti letech pražští hygienici nejčastěji zjišťovali nevhodný školní nábytek neodpovídající velikosti dítěte. Často se však setkávali i s nedostatky v tělocvičnách nebo nezajištěnou řádnou údržbou osvětlovacích těles.


Graf č. 1:  Výskyt závad v letech 2013 – 2017 v základních školách

 


 

 

Vybavení škol vhodným nábytkem pro žáky prvního stupně se zlepšuje


V uplynulém období se hygienici zaměřovali na kontroly školního nábytku v rámci I. stupně základních škol. Z výsledků šetření vyplývá, že ve školách často chybí školní nábytek pro menší prvňáčky. Žáci tráví podstatnou část dne ve školních lavicích. Podmínky pro správné sezení z ergonometrického pohledu představují jeden z důležitých faktorů prevence vadného držení těla. V průběhu posledních pěti  let došlo postupným doplňování příslušných velikostních typů nábytku ke zlepšení situace (viz graf č.1). Doktorka Kučerová účastníkům přednášky doporučila k prostudování a následnému praktickému využití zdravotně výchovný materiál Státního zdravotního ústavu Praha věnovaný správným zásadám sezení a rozestavění nábytku. Uvádíme ho v příloze tohoto sdělení.


 

Graf č. 2: Výskyt závad ve školním nábytku základních škol v letech 2013 - 2017

 

 

 

Žáci mají ve školách vhodné podmínky pro osobní hygienu


Mezi další prioritu uplynulých let patřilo ověření podmínek pro osobní hygienu žáků ve školách, zejména pro mytí rukou. V posledních letech se několikrát objevila virová hepatitida typu A, aktuálně probíhala v loňském roce epidemie v Jihomoravském kraji. Tato tzv. nemoc špinavých rukou vyžaduje zejména řádné podmínky pro mytí a hygienické osoušení rukou. Potěšujícím zjištěním je, že loni byly zjištěny v rámci 52 kontrol pouze 2 drobné nedostatky.


 

Větrání tříd je třeba zlepšit


V roce 2017 se pražští hygienici zaměřili nově na problematiku větrání škol. Zateplené budovy s vyměněnými okny mají zvýšené nároky na větrání budov, neboť zateplením se snížila přirozená infiltrace vzduchu netěsnostmi. Jako ukazatel vyhovující obměny vzduchu slouží koncentrace CO2. HSHMP za tímto účelem pořídila dvě měřidla. Naměřené hodnoty koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí učeben 25 základních škol ukazují, že vyvětrání potřebovalo v daný okamžik 42 % učeben. Po následném nárazovém vyvětrání došlo ve všech případech ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší. V této prioritě pražská hygiena pokračuje i letos. Výsledky budou publikovány na internetových stránkách HSHMP.


 

Kapacity škol

Samostatnou problematikou je určování kapacity škol jako podkladu pro údaje vedené v rejstříku škol a školských zařízení. V současné době zatím narůstají počty zapisovaných prvňáčků. Pro ty je nutné zajistit místo nejen ve škole, ale i ve školní jídelně a školní družině. Možnosti dalšího zvýšení kapacity posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví, tedy HSHMP, podle požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  

 

Řeč přišla i na zdravotní posudky, vši nebo očkování

Představitelé škol byli upozorněni na požadavky pro vysílání dětí do škol v přírodě a na zotavovací akce. Novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, došlo k prodloužení platnosti lékařského posudku dítěte na 2 roky. 


Během přednášky se diskutovalo také o problematice výskytu vší u dětí a současné zhoršené situaci ve výskytu spalniček na území Prahy v souvislosti s neúplným očkováním předškolních dětí. Doktorka Kučerová připomněla společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k očkování dětí v kontextu s novelou školského zákona a povinnou docházkou dětí od pěti let věku do mateřských škol.

Dvouhodinová akce ani nemohla postihnout všechny problémy, které hygienici a školy sdílejí. Proto se i v budoucnu počítá s obdobnou spoluprací.
 

 

Přehled zajímavých internetových odkazů, které byly zástupcům školských zařízení doporučeny k prostudování:

 

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/letaky_pdf/Sedime_zdrave.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/plakaty/hygienarukou2014/rukaA5.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/trida_u_tisk_160629.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/ves_letak1.pdf
 

 

V Praze dne 6. 3. 2018

  

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí 


 

Přílohy