Novela stavebního zákona z pohledu hygieniků

Jedním z cílů Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je úsilí o maximálně možnou kolegiální spolupráci s dalšími úřady státní správy a samosprávy na území města. 1. ledna letošního roku vstoupila v účinnost rozsáhlá novela stavebního zákona. Pražská hygiena je z pohledu stavebního zákona v některých konkrétních typech řízení takzvaným dotčeným orgánem státní správy s právem vydávání stanovisek nebo závazných stanovisek, která slouží jako závazný podklad pro rozhodování jiného správního orgánu. Novela stavebního zákona přinesla určité změny i do činnosti HSHMP.

 

V dané souvislosti se proto z iniciativy pražských hygieniků uskutečnila v sídle HSHMP v Rytířské ulici pracovní porada se zástupci odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a stavebních odborů úřadů všech 22 městských částí. HSHMP na této poradě zastupovala, na základě pověření ředitele RNDr. Jana Jarolímka, Ph. D., MBA, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví HSHMP MUDr. Pavla Svrčinová a ředitel odboru hygieny obecné a komunální HSHMP JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

 

Zástupci HSHMP na poradě představitele stavebních úřadů seznámili s tématem takzvané pozitivní a negativní objektové působnosti HSHMP. Nadřízený orgán HSHMP Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo přehled pozitivní objektové působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví. Pražští hygienici na tomto základě kolegům ze stavebních odborů představili seznam staveb, u kterých, dle zkušeností, nedochází na území hlavního města Prahy k dotčení zájmů chráněných orgány veřejného zdraví. K takovým stavbám HSHMP závazná stanoviska/stanoviska nevydává.

 

O daném tématu již před časem navíc informovala Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), coby ústřední orgán státní správy pro problematiku týkající se stavebního zákona, svým dopisem i náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová. Ta MMR současně požádala, aby s tématem byly obeznámeny i jednotlivé regionální stavební úřady.

 

V průběhu porady pražští hygienici s kolegy ze stavebních úřadů projednali i další společná témata a otázky, u nichž je shodný pohled orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů klíčový pro řádné posouzení stavby ze všech relevantních hledisek. Koordinovaný postup je významný též pro účinné posuzování podnětů veřejnosti, které se týkají hlukové problematiky.

 

Společná porada z pohledu HSHMP přispěla ke zkvalitnění vzájemné spolupráce a ve svém výsledku napomůže i ke snížení administrativní zátěže na obou stranách. Všichni účastnici porady se shodli na užitečnosti setkání i na potřebě jeho opakování v budoucnosti.

 

HSHMP publikuje předložený seznam staveb, kde HSHMP není dle našeho názoru dotčeným orgánem. Tento seznam bude rovněž předán na MZČR, které by následně mělo opětovně celou záležitost projednat s MMR.

 

V Praze dne 30. dubna 2018

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí