Opatření obecné povahy - mimořádné očkování proti spalničkám

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

   

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 94a odst. 2 zákona 258/2000 Sb.

 

 

OPATŘENÍ NA ÚSEKU PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

 

 

a nařizuje s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 5. 2018 č.j.: MZDR 18931/2018-2/OVZ mimořádné očkování proti spalničkám jako mimořádné opatření při epidemii podle § 69 odst. 1 písm. g) zákona:

 

 1. Mimořádnému očkování proti spalničkám jsou povinny se podrobit fyzické osoby, které jsou zařazeny nebo vykonávají zdravotnické povolání v centrálních příjmech a příjmových ambulancích těchto poskytovatelů zdravotních služeb:
  1. Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem V úvalu 84/1, Praha 5 Motol,
  2. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, se sídlem Šrobárova 50, Praha 10,
  3. Všeobecná fakultní nemocnice, se sídlem U nemocnice 492/2, Praha 2,
  4. Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8,
  5. Thomayerova nemocnice, se sídlem Vídeňská 800 Praha 4,
  6. Nemocnice Na Františku, se sídlem Na Františku 847/8, Praha 1,
  7. Nemocnice Pod Petřínem, se sídlem Vlašská 369, Praha 1,
  8. Nemocnice Na Homolce, Röntgenova 37/2, Praha 5.

 

s výjimkou fyzických osob, které doloží doklad, že jsou proti nákaze imunní (doloží vyšetření protilátek třídy IgG anebo doloží doklad o očkování 2 dávkami proti spalničkám či prodělání infekce) nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

2. Mimořádné očkování proti spalničkám bude provedeno ve lhůtě do středy 30. 5. 2018

3. Poskytovatelé pracovnělékařských služeb poskytovatelů zdravotních služeb uvedených v bodu 1 tohoto opatření obecné povahy pořídí seznam fyzických osob v rozsahu jméno, případně jména, příjmení a datum narození, datum aplikace očkovací látky a předají je HSHMP ve lhůtě do 8. 6. 2018.

 

Podle § 47a odst. 2 zákona nařízené mimořádné očkování provedou poskytovatelé pracovnělékařských služeb poskytovatelů zdravotních služeb uvedených v bodu 1 tohoto opatření obecné povahy.

 

Podle § 69 odst. 2 zákona jsou osoby povinny se mimořádnému opatření podřídit.

 

Podle § 49 odst. 1 zákona očkovací látky pro mimořádné očkování jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

 

Odůvodnění:

HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82 odst. 2 písm. m) postupem podle § 94a odst. 2 zákona opatření obecné povahy, kterým vydává opatření na úseku přecházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, spočívající v nařízení mimořádného očkování proti spalničkám v souladu s § 69 odst. 1 písm. g) zákona. V současné době na území hl. města Prahy probíhá epidemický výskyt onemocnění spalničkami, ve kterém bylo hlášeno již 73 onemocnění. Průměrný věk nemocných je 31 let, u nemocných hlášených v tomto kalendářním týdnu je to již 40 let. K onemocnění zdravotnických pracovníků v tomto epidemickém výskytu došlo již v 12 případech, s posledním nemocným zdravotnickým pracovníkem bylo v kontaktu přes 250 zaměstnanců FN Motol a Zdravotnické záchranné služby Praha. Spalničky jsou závažné infekční onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou, nemocný je svému okolí infekční již 4 dny před prvními příznaky onemocnění a dále 4 dny po výsevu exantému. Studie uvádí, že od jednoho nemocného se nakazí 18 dalších vnímavých osob. Zdravotnický pracovník by se tak snadno mohl stát zdrojem nákazy pro oslabené pacienty, které při své práci ošetřuje. Protiepidemická opatření, která jsou nezbytná, zahrnují mj. domácí izolaci vnímavých osob a to od 7. dne ode dne posledního kontaktu do 21. dne od posledního kontaktu s nemocným. Toto nezbytné opatření vyvolává problémy se zajištěním zdravotní péče na postiženém pracovišti. Počet hlášených onemocnění na území hl. města Prahy nadále zvolna stoupá, proto bylo přistoupeno k vyhledávání séronegativních zdravotnických pracovníků s cílem zabránit dalšímu možnému přenosu této infekce jejich očkováním.

 

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti a s cílem zajistit účinné zmáhání epidemie, přistoupila HSHMP k přijetí opatření, spočívajícího v nařízení mimořádného očkování proti spalničkám u vybraných zdravotnických pracovníků vybraných poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Podle § 94a odst. 2 zákona opatření na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ochrany veřejného zdraví před nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými výrobky a vodami podle § 82 odst. 2 písm. m), která se týkají obecně vymezeného okruhu adresátů, příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.

 

Poučení: 

Podle § 94a odst. 2 zákona se opatření obecné povahy podle ust. § 82 odst. 2 písm. m) zákona vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce HSHMP, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal.

 

Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

 

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA                                       

ředitel

 

Den vyvěšení: 4. 5. 2018

Den svěšení: 31. 5. 2018