Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Povinnost zpracovat písemná Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen Pravidla) ukládá právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám  § 44a odst. 7 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem Pravidel je poskytnout zaměstnancům stručnou informaci o nebezpečnosti a možných účincích nebezpečných chemických látek a směsí (dále jen NCHLaS), zásadách bezpečné práce s nimi, postupu první předlékařské pomoci a způsobu likvidace nehod (rozlití, rozsypání).

Pravidla jsou vydávána  pro pracoviště, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické* , toxické**, žíravé***, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 (podle chemického zákona) a dále látkami nebo směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti karcinogenita  kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008)
* Jako vysoce toxické se považují i látky a směsi , které mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (kód : AcuteTox. 1 nebo 2).
**Jako toxické se považují i látky a směsi,  které mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 (AcuteTox. 3), nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (STOT SE 1 nebo STOT RE 1).
***Jako žíravé se považují i látky a směsi, které mají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314  (Skin Corr.1,  H314)

Přehled Standardních vět o nebezpečnosti, kterými mohou být označeny chemické látky a směsi, pro něž je povinnost vydat Pravidla:

Pro akutní toxicitu kategorie 1 a 2 : H300, H310, H330 (věty jsou stejné pro obě kategorie)
Pro akutní toxicitu kategorie 3 : H301, H311, H331
Pro toxicitu pro specifické cílové orgány  po jednorázové expozici kategorie 1: H370
Pro toxicitu pro specifické cílové orgány  po opakované expozici kategorie 1 : H372
Pro žíravost kategorie 1 : H314
Pro karcinogenitu kategorie 1A a 1B : H350  (H350i)
Pro mutagenitu kategorie 1A a 1B : H340
Pro toxicitu pro reprodukci kategorie 1A a 1B : H360 (včetně doplňkových H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df)


Pravidla musí obsahovat informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a směsí se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.  Tyto obecné údaje jsou uváděny v bezpečnostních listech,  v Pravidlech musí být přizpůsobeny konkrétním podmínkám na pracovišti a způsobu, jak se s látkami nakládá (jinak např. v chemickém průmyslu, v laboratoři nebo při úklidových pracích). Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům v místě výkonu práce.


Pravidla mají být stručná, přehledná, srozumitelná pro řadové zaměstnance a odpovídat konkrétním podmínkám a vybavení pracoviště.  Nestačí jen obecné formulace ze zákona.

Text  „Pravidel“  by měl obsahovat :

 • Název pracoviště, umístění (objekt), adresa, stručně účel nakládání s NCHLaS na daném pracovišti (výroba, balení, skladování, používání, prodej, laboratorní činnost apod.).
 • Názvy NCHLaS, s nimiž se na daném pracovišti nakládá a pro které je  povinnost pravidla vypracovat a jejich klasifikaci.
 • Při větším počtu NCHLaS (např. laboratoře) lze použít  formu seznamu či tabulky s názvy látek, jejich klasifikací, H a P větami,  přílohou Pravidel bude Seznam H a P vět se slovním vyjádřením. Vhodné je seznam či tabulku rozdělit podle klasifikace NCHLaS a uvést ke každé skupině i výstražný symbol nebezpečnosti. 
 • Pokud jde o větší počet směsí se stejnou nebezpečnou vlastností (např. žíravost) je možno názvy konkrétních směsí uvést v příloze.
 • Stručnou charakteristiku NCHLaS, důležité  vlastnosti (např. skupenství, snadná odpařivost) účinky na člověka - jak mohou poškodit zdraví, cesty vstupu do organismu, příznaky otravy apod.
 • Způsob použití NCHLaS na pracovišti (např. galvanické  lázně, stříkání, laboratorní práce, úklidové práce). Jak zaměstnanci manipulují s NCHLaS, (jak mohou být exponováni, pokyny pro bezpečnou manipulaci  z hlediska ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí; vybavení zaměstnanců  osobními ochrannými pracovními prostředky (konkrétně - např. typ respirátoru a filtru, materiál rukavic). V laboratořích stanovit používání funkčních digestoří při práci s určitými NCHLaS apod.
 • Způsob bezpečného skladování NCHLaS na pracovišti nebo ve skladu z hlediska ochrany zdraví osob i životního prostředí. Uvést případné speciální požadavky na skladování. Vysoce toxické NCHLaS skladovat v souladu s ustanovením § 44a, odst.8 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokyny pro předlékařskou první pomoc při zasažení NCHLaS (nemusí být pro každou NCHLaS samostatně, pokud se jedná o stejné nebezpečné vlastnosti a shodný postup první pomoci).
 • Umístění lékárničky první pomoci, dostupnost zdroje pitné vody na pracovišti pro poskytnutí první pomoci.
 • Postup v  případě nehody (tj. rozlití, rozsypání NCHLaP) s ohledem na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců, kteří budou nehodu likvidovat a ochrany životního prostředí (např. seznam určených OOPP, místo jejich uložení, jak a kam se  uloží odpad do doby jeho likvidace v souladu se zákonem o odpadech atd.).
 • Uvést telefonní čísla pro případ otravy či nehody : Toxikologické informační středisko 224 919 293, 224 915 402, hasiči, záchranka,  lékař, osoby, které je třeba ve firmě informovat atd.


Pro pokyny pro první pomoc doporučujeme vycházet z materiálu prof. MUDr. Daniely Pelcové, CSc. a kol.  „Zásady pro poskytování první pomoci  při expozici chemickým látkám“
(www.pracovni-lekarstvi.cz). Postupy uváděné v bezpečnostních listech mohou být nesprávné, je vhodné je zkontrolovat podle výše uvedeného materiálu.

Text Pravidel  je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. Pro pracoviště na území hl. m. Prahy zašlete Pravidla k projednání na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, PSČ 110 01, případně s elektronickým podpisem žadatele do datové schránky   zpqai2i nebo prostřednictvím podatelny : podatelna@hygpraha.cz nebo přímo na podací místo příslušné pobočky HSHMP podle místa činnosti - viz http://hygpraha.cz-kontakty).

Zpracoval: Mgr. Lebenhart, 1.4. 2016