Požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví na provoz solárií

Požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví na provoz solárií


 

Provozování solária patří mezi tzv. činnosti epidemiologicky závažné. Jejich provoz je upraven zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a příslušnými prováděcími předpisy. Cílem úpravy je zajistit, aby při poskytování této služby nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví osob.

 

Za tímto účelem jsou stanoveny určité požadavky na prostory, kde je solárium umístěno, provozovatel solária musí mít příslušné živnostenské oprávnění a je odpovědný za řádný technický stav zařízení. Osoby, které poskytují službu, musí mít zdravotní průkaz, znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a musí dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.

 

Provoz solárií je ze strany místně příslušného orgánu veřejného zdraví, tj. v Praze Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), předmětem státního zdravotního dozoru. Kontrolní zaměstnanci HSHMP v pravidelných intervalech kontrolují, zda provozovna a úroveň poskytovaných služeb odpovídá zákonným požadavkům a při poskytování služby je zajištěna ochrana veřejného zdraví.

 

 

Co je třeba ke zřízení provozovny solária

 

 

Pokud chcete poskytovat službu ve stávající provozovně, zkontrolujte si, zda jsou skutečně prostory určeny pro provoz solária, tj. zda pro tento účel užívání existuje kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo jiné opatření stavebního úřadu. Informaci o účelu užívání lze ověřit na místně příslušném stavebním úřadu.

 

V případě, že zřizujete provozovnu solária v prostorech, které jsou určeny k jinému účelu užívání (např. prodejna, byt atd.), je třeba místně příslušný stavební úřad požádat o změnu účelu užívání prostor a jedním z podkladů pro provedení změny je závazné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. O vydání stanoviska je třeba písemně požádat HSHMP. Ze žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, v případě fyzické osoby, jméno, adresu sídla, IČ v případě fyzické osoby podnikající, název nebo obchodní firmu, adresu sídla, IČ v případě právnické osoby), dále se doporučuje uvedení kontaktů pro případné upřesnění žádosti (telefon, e-mail).

 

Přílohou žádosti je jednoduchá projektová dokumentace, která však musí obsahovat všechny údaje potřebné z hlediska ochrany veřejného zdraví, a to:

 • Přesnou adresu a případné umístění provozovny v rámci většího objektu, rozsah poskytované služby s popisem použitého solária, počet zaměstnanců, popis jednotlivých pracovních míst, ukládání pracovního a civilního oděvu, zajištění prostoru pro odpočinek.
 • Výkres s vyznačením stávajícího účelu užívání jednotlivých místností a nově navrhovaný účel užívání jednotlivých místností včetně zakreslení zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC, výlevka atd.) a větracích otvorů v případě přirozeného větrání.
 • Jednoduchou technickou zprávu s uvedením způsobu vytápění, větrání a osvětlení jednotlivých prostor. V případě nuceného větrání je třeba jeho přesný popis (umístění VZT zařízení, popis přívodu a odvodu vzduchu, objem přiváděného/odváděného vzduchu do/z jednotlivých místností, případná úprava vzduchu, chlazení atd.). Dále popis případných stavebních úprav, úprava povrchů podlah, stěn, zajištění dodávky pitné vody.

V případě nové stavby provozovny nebo rozsáhlejších úprav stávajícího objektu je třeba k žádosti doložit kompletní projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Doporučeno je zkontrolovat, zda je v dokumentaci vyhodnocen hluk ze stavební činnosti a jsou zde uvedeny všechny informace v rozsahu popsaném pro případ změny užívání prostor.

 

 

Čemu je třeba věnovat pozornost z hlediska prostor určených pro provoz solária

 

 • Provozovna nemusí mít WC pro zákazníky. Pokud bude v provozovně pracovat maximálně 5 zaměstnanců, postačí zřízení jednoho WC. WC je třeba řešit samostatnou kabinou a předsíní, ve které je umístěno umyvadlo s tekoucí teplou a pitnou vodou na mytí rukou po použití WC.
 • K zajištění úklidu se zřizuje úklidová komora s výlevkou a tekoucí teplou a studenou vodou a prostorem pro uložení úklidových prostředků. Úklidová komora může být společná pro více provozoven.
 • V provozní místnosti je třeba umístit umyvadlo na mytí rukou osob, které přichází do styku s tělem spotřebitele.

 

Průběh státního zdravotního dozoru

 

Kontrolní zaměstnanci HSHMP před zahájením kontroly zjistí, zda provozovatel solária má příslušné živnostenské oprávnění. Na místě zkontrolují:

 • zda dispoziční řešení provozovny a její vybavení odpovídá požadavkům příslušných předpisů,
 • jakým způsobem je zajištěn přívod pitné vody,
 • zda osoba přicházející do styku s tělem spotřebitele má platný zdravotní průkaz,
 • zda dodržuje zásady osobní hygieny (péče o tělesnou čistotu, mytí rukou v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího, případně desinfekčního prostředku před a po každém poskytnutí služby, po použití WC, manipulaci s odpady a při jiném znečištění, používání osoušeče nebo jednorázových ručníků, nošení čistého pracovního oděvu a obuvi, neopouštění provozovny v pracovním oděvu a obuvi v průběhu pracovní doby atd.),
 • zda dodržuje zásady provozní hygieny (správný postup dezinfekce solária, případně opakovaně používaných brýlí k ochraně očí zákazníka s použitím vhodného dezinfekčního přípravku s možností střídání dezinfekčních přípravků s různými aktivnímu látkami, provádění hrubého úklidu provozovny s  pomocí označených pomůcek a prostředků uložených odděleně od pomůcek na čištění ploch solária a brýlí, ukládání směsného odpadu do kryté dezinfikovatelné nádoby, odkládání osobních věcí a občanského oděvu a obuvi ve vyhrazeném prostoru odděleně od pracovního oděvu atd.),
 • zda vede evidenci, ve které uvede pro každý zdroj neionizujícího záření délku časového úseku, po který je denně v provozu; evidenci uchovává po dobu životnosti zdroje neionizujícího záření, po vyčerpání doby provozu zdroje neionizujícího záření, určené nebo doporučené jeho výrobcem provoz zdroje neionizujícího záření ukončuje,
 • zda jsou případní zaměstnanci a spolupracující rodinní příslušníci poučeni o nutnosti dodržovat zásady provozní a osobní hygieny,
 • zda je spotřebitel poučen o rizicích spojených s použitím solária (zejména při onemocnění kůže, výskytu znamének, nádorovém onemocnění atd.)

V případě zjištění nedostatků při poskytování služby následuje uložení příkazu na místě nebo přestupkové řízení a kontrola provedených nápravných opatření. V krajním případě může být pozastavena činnost do doby odstranění závady.

 

 

Právní předpisy týkající se provozu solárií

 

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 19, 20, 21, 22, 33, 84, 88, 92f, 107);
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (§ 51, 52);
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (§ 41, 42, 45, 46, 53, 54, 55).

 


V Praze dne 2. 7. 2018

 

 

 

 

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M. 

ředitel odboru hygieny obecné a komunální

 

 

MUDr. Iva Chmelová 

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální