Pražská hygiena: zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) jako správní úřad realizuje státní zdravotní dozor (dále jen SZD) na území 22 správních obvodů; vzhledem k potřebám operativnosti pak prostřednictvím jednotlivých poboček, které jsou rozmístěny na území hlavního města Prahy (sídlo a 6 poboček). Předkládaná zpráva obsahuje výsledky činnosti odboru hygieny práce (dále jen HP) za rok 2018.  

V roce 2018 se odbor HP zabýval, stejně jako v předchozích letech, ochranou zdraví v souvislosti s výkonem práce, vlivem a důsledky pracovní činnosti a pracovních podmínek na zdraví pracovníků. Nadále tak zůstala prioritou prevence vzniku profesionálních onemocnění, poškození zdraví z práce, dlouhodobé udržení zdravotní způsobilosti k práci a kvality pracovního života. 


Zásadní odbornou činností byl výkon SZD na území Prahy vykonávaný dle zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů ; kontrola dodržování daného legislativního rámce pro tuto oblast (zejména pak zákon č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.),  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

 

Preventivní dozor (plnění funkce dotčeného správního orgánu) zahrnoval především posuzování předkládané projektové dokumentace – jejího souladu s požadavky dotčené legislativy na ochranu zdraví, vydávání stanovisek na území Prahy (pro nové stavby či rekonstrukce, změny užívání objektů, nové technologie, zkušební provozy) a kolaudace. Tyto úkoly byly plněny zejména v součinnosti se stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány státní správy.

 

Běžný hygienický dozor byl realizován podle plánu kontrolní činnosti na rok 2018 a v souladu s celostátními a krajskými prioritami. Vykonávaná kontrolní činnost pak byla na pracovištích zaměřena na dodržování zákonných požadavků platného legislativního rámce souvisejícího s ochranou zdraví při výkonu pracovní činnosti, kontrolu plnění povinností k ochraně veřejného zdraví (např. ergonomické provedení pracovišť, osvětlení, větrání, mikroklimatické podmínky, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli, limitů pro fyzickou zátěž atd.). Vedle odborného dohledu na pracovištích bylo kontrolováno zajištění pracovnělékařských služeb (dále jen PLS). V rámci tohoto úkolu byly posuzovány předkládané návrhy (oznámení) zaměstnavatelů podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o zařazení prací do příslušných kategorií; určení rizikových prací – včetně vydání rozhodnutí. Dále byl SZD realizován v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, byly projednávány texty pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, proběhly kontroly provozů dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

 

Nedílnou součástí odborné činnosti pak bylo ověřování podmínek práce, a to na základě požadavků určených pracovnělékařských pracovišť, jako jednoho z podkladů pro účely posuzování resp. ohlášení nemoci z povolání či ohrožení nemocí z povolání (dále jen NzP). Realizována byla i celá řada dalších odborných činností, uvedených v následujícím tabelárním přehledu a komentářích.

 

Předkládaná zpráva o činnosti OOVZ v oblasti ochrany zdraví při práci byla vypracována v souladu s materiálem MZ ČR „Zásady a kritéria ke zpracování podkladů pro zprávu o činnosti OOVZ v oblasti ochrany zdraví při práci“ zaslané HSHMP dne 22. 1. 2019.
    
Kontrolní a další odborná činnost zaměstnanců odboru HP, uskutečněná ve sledovaném období, je uvedena v následujícím tabelárním přehledu. K jednotlivým tabulkám je připojen komentář.


Tabulka č. 1 - Kontroly v rámci SZD a některé další činnosti v náplni odboru HP
(podle kódů z číselníku KaPr – druh kontroly)

 

 

SZD byl na pracovištích zaměřen na dodržování požadavků stanovených právními předpisy (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na ochranu zdraví - zejména požadavky na stanovení provedení pracovišť, osvětlení, větrání, vyhovující mikroklimatické podmínky, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, limitů pro fyzickou zátěž, dodržování ergonomických požadavků pro pracovní místo, vybavení provozoven odpovídajícím sanitárním a pomocným zařízením, zásobování pracovišť vodou. Byla realizovaná kontrola plnění povinností dle § 40 zákona č. 258/2000 Sb.

 

Byly posuzovány resp. ověřovány předkládané návrhy (oznámení) zaměstnavatelů (nových i stávajících) podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. ve věci zařazení prací do příslušných kategorií; určení rizikových prací – včetně vydání rozhodnutí.

 

V průběhu roku 2018 bylo evidováno a řešeno na odboru HP celkem 111 podnětů:
* 25 podnětů oprávněných nebo částečně oprávněných;
* 62 podnětů neoprávněných;
* 24 podnětů bylo pro věcnou nepříslušnost postoupeno jinému úřadu,


 
Tabulka č. 2 – Počet kontrol podle náplně kontroly (odpovídá Metodice kontrolních plánů)

 

 

Celkem bylo provedeno 1586 kontrol dle náplně kontroly. Náplň kontrol byla volena v souladu s celostátními a krajskými prioritami. V rámci kontrol byla provedena validace a inventarizace dat v IS KaPr, která je prováděna průběžně u všech kontrolovaných subjektů; rovněž jsou z registru odstraňovány provozovny se zaniklým subjektem. Kontroly byly zaměřeny na pracovní podmínky, zajištění opatření na ochranu zdraví včetně OOPP a PLS včetně provedení lékařských prohlídek u pracovníků nejen v riziku. Celkem bylo provedeno 705 kontrol prací kategorie 2. až 4. kategorie.

 

Dále byl na pracovištích zjišťován výskyt chemických látek a směsí. V případě výskytu chemických látek a směsí je prováděna kontrola plnění povinností daných ustanovením § 44a zákona č. 258/2000 Sb., podle jejich zařazení a kvalifikace, zajištění zdroje tekoucí pitné vody umožňující poskytnutí předlékařské pomoci při potřísnění (oplach těla, výplach oka) v souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/20007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Cílené kontroly byly provedeny u subjektů: drogerie (Klasifikace ekonomických činností (dále jen CZ NACE) 47.75[ZJ1])), čerpací stanice pohonných hmot (CZ NACE 47.30), úklidové firmy (CZ NACE 81.2), školská zařízení (CZ NACE 85), výzkumné ústavy (CZ NACE 72), lékárny (CZ NACE 47.73) a velké obchodní řetězce (CZ NACE 47.2) apod.

 

V rámci krajských priorit HSHMP provedla celkem 112 kontrol:

 

Práce v průmyslových prádelnách:


Náplní bylo prověření pracovních podmínek zaměstnanců v uvedených provozovnách, poskytujících komplexní či vybrané služby v oblasti praní a čištění textilií, mandlování, žehlení, napařování a tvarování, příp. apretace, impregnace aj. (nové technologické postupy, změny v obsluze strojů, aplikace nových pracích, čistících a dalších přípravků). Kontrolující se v provozovnách zaměřili na správné a řádné zhodnocení rizikových faktorů zaměstnavatelem včetně dodržování minimálních opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, způsob zajištění pracovně lékařských služeb, povinnosti zaměstnavatelů v oblasti nakládání s chemickými látkami, zhodnocení mikroklimatických podmínek na pracovištích a také kontrolu zázemí pro zaměstnance včetně vybavení zaměstnanců odpovídajícími OOPP. Ve většině kontrolovaných provozoven byly práce zařazeny do kategorie druhé nerizikové. Nejčastěji byly zaměstnavatelem zařazeny práce do této kategorie s ohledem na faktory fyzická zátěž a pracovní poloha, případně oba faktory současně. Zbývající provozovny byly zařazeny do kategorie první. V jedné provozovně bylo nařízeno objektivizovat faktory pracovního prostředí k určení přesné míry zátěže, ve třech provozovnách chyběla dokumentace hodnocení rizik. Zaměstnavatelům bylo uloženo zajistit zpracování hodnocení a kategorizaci prací a následně dodatečně doložit ve stanoveném termínu. V rámci povinnosti zaměstnavatelů při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi bylo zjištěno, že někteří zaměstnavatelé nemají zpracována písemná pravidla pro nakládání s chemickými látkami, tato pravidla neměli dostupná na pracovišti. Zaměstnavatelům bylo nařízeno zpracovat tato pravidla a mít je umístěná na pracovišti. V případech kdy se pracuje s chemickými látkami, bylo k dispozici lokální odsávání. Osobní ochranné pracovní pomůcky na většině kontrolovaných provozoven byly k dispozici, jednalo se především o ochranné oděvy (košile, trika, kalhoty) případně bezpečnostní obuv a ochranné rukavice. Na některých pracovištích byly k dispozici ochranné krémy a mycí potřeby.

 

 

Foto č. 1: ilustrační obrázek

Zdroj: pixabay.com

 

 

 

Tabulka č. 3 – Počet rozhodnutí v rámci SZD 

* Podle zákona č. 258/2000 Sb. § 82 odst. 2 písm. n[JF2]) – hygienický limit faktoru pracovních podmínek, § 84 odst. 1 písm. b) - zákazy činností, , podle § 84 odst. 1 písm. m) - zákazy provozu zdroje hluku, vibrací nebo neionizujícího záření, podle § 84 odst. 1 písm. r) – uzavření provozovny, podle § 84 odst. 1 písm. s) - opatření k ochraně zdraví při práci, podle § 84 odst. 1) písm. t) - stanovení přísnějších nejvyšších přípustných hodnot a podle § 84 odst. 1 písm. w) - nařízení mimořádných lékařských prohlídek nebyla vydána žádná rozhodnutí.

 

V roce 2018 bylo vydáno 134 rozhodnutí. Z naprosté většiny (129) byla vydána rozhodnutí podle § 82 odst. 2 písm. c), d), e), f) zákona č. 258/2000 Sb. n[JF3]). V pěti případech bylo uloženo určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není ohroženo veřejné zdraví nebo určení příčiny poškození zdraví anebo k objektivizaci skutečné míry zátěže, která má nebo může mít vliv na zdraví zaměstnance podle § 84 odst. 1 písm. p) zákona č. 258/2000 Sb., a to formou příkazu. Rozhodnutí nařizovala zařazování nových prací do rizikových kategorií (zpravidla do 3. kategorie), méně pak vyřazování prací z rizikových prací a aktualizaci kategorizace prací. Největší nedostatky v dodávaných podkladech jsou v objektivizaci faktorů pracovního prostředí – doložení měření faktorů pracovního prostředí (zejména lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, pracovní poloha, hluk, vibrace, prach). Proti žádnému rozhodnutí nebylo podáno odvolání ani nebylo zrušeno autoremedurou.
 

Tabulka č. 4 – Sankce a pokuty (vč. přestupků) udělené v oblasti ochrany zdraví při práci


 

Všechny pokuty byly uloženy v příkazních řízeních. Jednalo se o porušení následujících povinností:
- zaměstnavatel nezajistil provedení pracovnělékařské prohlídky (porušení povinnosti podle § 92h odst. 7 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.) – 15 000 Kč.
- zaměstnavatel nepředložil protokoly o měření nebo vyšetření rozhodujících faktorů pracovních podmínek (porušení povinnosti podle § 92h odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.) - 5 000 Kč.
- zaměstnavatel nezajistil dostatečnou výměnu vzduchu přirozeným, nuceným ani kombinovaným větráním na pracovišti (porušení povinnosti podle § 92h odst. 3 Písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.) – 10 000 Kč.
- zaměstnavatel nezajistil na pracovištích dodržení mikroklimatických podmínek – minimální povolené teploty na pracovišti (porušení povinnosti podle § 92h odst. 3 písm. d) zákona č. 258/2000 Sb.) – 50 000 Kč.
- zaměstnavatel nezajistil pravidelnou údržbu, úklid a čištění pracovišť (porušení povinnosti podle § 92h odst. 3 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.) – 15 000 Kč.
- zaměstnavatel nezajistil, aby pracoviště recepce odpovídalo stanoveným hygienickým požadavkům (porušení povinnosti podle § 92h odst. 3 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.) – 15 000 Kč.  

Proti jednomu příkazu byl podán odpor, v současné době probíhá správní řízení.

 

Tabulka č. 5 – Kontrola zajištění pracovnělékařských služeb (PLS)  

 


Bylo provedeno celkem 735 kontrol u zaměstnavatelů zaměřených na zajištění PLS. Lze konstatovat, že přes 95 % kontrolovaných zaměstnavatelů má PLS zajištěny v plném rozsahu (tj. např.  vedou dokumentaci o pravidelných dohledech, mají uzavřené písemné smlouvy, jsou k dispozici i lékařské posudky o zdravotní způsobilosti). Za nezajištění PLS byla uložena 1 pokuta ve výši 15 000 Kč. Nedostatky se vyskytly u žádostí k provedení pracovně lékařských prohlídek, většinou chyběly rizikové faktory vyjádřené kategorií.

 

Tabulka č. 6 – Činnost KHS podle § 44a a § 44b zákona č. 258/2000 Sb.
 

 

Zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se v roce 2018 podrobilo 11 osob a bylo vydáno zároveň 11 osvědčení. Projednáno bylo 585 písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Kurzy pro osoby přihlášené ke zkoušce odborné způsobilosti nebyly realizovány – žádný z přihlášených osob nepožadoval realizaci kurzu.

 

Tabulka č. 7 – Preventivní dozor – stanoviska a vyjádření podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., v oboru hygieny práce a pracovního lékařství

 


 

V roce 2018 bylo vydáno celkem 2428 stanovisek. Oproti roku 2017 došlo k nárůstu počtu vydaných stanovisek téměř o 20% (v roce 2017 vydáno 1971 stanovisek). Z celkového počtu stanovisek bylo vydáno 1206 k projektové dokumentaci, 768 ke kolaudacím a 454 bylo ostatních stanovisek. Převažovala stanoviska ke stavebnímu řízení. Celkem bylo vydáno 8 negativních stanovisek, přičemž 6 k projektové dokumentaci a 1 ke kolaudačnímu řízení a 1 v rámci ostatních stanovisek.

 

Odbor HP připravuje i dílčí stanoviska v rámci koordinace preventivního dozoru s ostatními odbory bylo vypracováno 370 dílčích vyjádření, která jsou započítána v kolonce Ostatní spolu se stanovisky k hlášení prací s azbestem.

 

Tabulka č. 8 – Personální zajištění výkonu kontrolní činnosti – odbor HP k 31. 12. 2018 

 

V průběhu roku 2018 ukončilo služební nebo pracovní poměr na HSHMP 7 zaměstnanců odboru HP (na vlastní žádost, odchod do starobního důchodu, RD/MD apod.) a nově nastoupilo 5 zaměstnanců. Naplňování volných pozic je sice průběžné a výběrová řízení na uvolněné pozice jsou zahajována bezprostředně, přesto se nepodařilo naplnit všechna služební nebo pracovní místa, která jsou na HSHMP v odboru HP k dispozici.


Vzdělávání zaměstnanců odboru HP se uskutečňovalo průběžně v rámci konzultačních dnů pořádaných SZÚ Praha a Klinikou pracovního lékařství 1. LF VFN. Jednalo se i o řadu dalších odborných seminářů, které byly v roce 2018 pořádány. Významnou součástí vzdělávání zaměstnanců odboru HP byly semináře pořádané ve vlastní režii HSHMP a to zaměřené na oblast práva: seminář reflektující změny správního trestání v souvislosti s novým přestupkovým zákonem a novelou správního řádu (JUDr. Krýsa), interní seminář k problematice sankční činnosti na odboru HP (JUDr. Krýsa). Odbor HP organizoval výjezdní zasedání, na které byli přizváni zaměstnanci SZÚ (MUDr. Hlávková – NRL pro fyziologie práce, MUDr. Lipšová – podpora zdraví na pracovišti), dále byly interně zajištěny přednášky týkající se větrání o osvětlení.
 
Zaměstnanci odboru HP se podíleli na vzdělávacích aktivitách směrem k veřejnosti. Odborem HP byla realizována bezplatná přednáška pro veřejnost a to na téma problematika azbestu. V rámci specializačního vzdělávání bylo proškoleno 12 studentů v rámci praxe studentů 3. LF UK (bakalářský studijní obor Veřejné zdravotnictví), 2 studenti Přírodovědecké fakulty UK a 30 lékařů v rámci předatestační přípravy.

 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – 8 žádostí na odboru HP.

 

V Praze 7. 8. 2019

 

Zpracoval: tým odboru HP

Schválil: MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.,  ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví