Pražská hygiena na kontrole koupaliště u rybníka Motol s Českou televizí

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") toto pondělí, tj. 11. června 2018 provedla štáb České televize pražským koupalištěm u rybníka Motol. Koupací sezona byla již v Praze zahájena a proto se novináři o problematiku kontroly koupališť a míst ke koupání zajímají ve větší míře. Koupaliště u rybníka Motol patří mezi oblíbená oddechová místa Pražanů. Ti se sem díky poklidné atmosféře rádi vracejí.
 
FOTO č. 1: udržované přírodní koupaliště u rybníka Motol láká mnoho návštěvníků. Nacházejí zde klid a pohodovou atmosféru.
 

Zdroj: HSHMP
 
V rámci modelové situace hygienici na místě provedli ukázkovou kontrolu koupaliště z pohledu čistoty a dodržování provozního řádu. Se štábem prošli celé koupaliště: prohlédli si šatny, sprchy, sociální zařízení, dětské hřiště i přilehlé travnaté pláže. Vizuálně zkontrolovali vodní hladinu motolského rybníka, zda se na něm nenachází plovoucí znečištění nebo odpadky. Zkontrolovali i nakládání s odpady: zda je v areálu dostatečný počet krytých odpadkových košů. Podívali se i na to, jestli informační tabule obsahuje  potřebné provozní informace, například aktuální výsledky jakosti koupací vody v rybníce. A výsledek? Veškeré kontrolované parametry odpovídaly platným předpisům. Prostory koupaliště byly upravené, čisté. Návštěvníci z tohoto pohledu mohou být klidní. S přístupem provozovatele koupaliště u rybníka Motol mají pražští hygienici dlouhodobě dobré zkušenosti.
 
FOTO č. 2 - 5: modelová kontrola čistoty a dodržování provozního řádu v Motole dopadla dobře
 

Zdroj: HSHMP
 
 

Zdroj: HSHMP
 
 

Zdroj: HSHMP
 
 

Zdroj: HSHMP
 
 
Součástí pravidelných dozorů pražských koupališť jsou i kontroly jakosti koupacích vod. Na koupalištích v přírodě a jiných podobných přírodních vodních plochách není možné vodu jakkoli chemicky upravovat. V praxi je možné pouze v pravidelných intervalech provádět kontroly kvality vod a s výsledky rozborů seznamovat veřejnost.

V základu je povinnost kontroly jakosti vody dána zákonem provozovatelům koupališť. Návštěvy pražské hygieny a štábu České televize se proto zúčastnili i pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, z regionálního pracoviště  v Kladně, kteří pro provozovatele odběry vzorků vody včetně jejich laboratorního vyhodnocování provádějí. Štáb České televize měl možnost si odběry vzorků vody natočit. Pracovníky zdravotního ústavu pak s odebranými vzorky doprovodil až do laboratoře v Kladně, kde byl seznámen, jak se vzorky v laboratoři vyhodnocují. Jakost vody v rybníce Motol většinou vychází velice dobře.
 
K tématu kontrol koupališť již letos HSHMP na svých internetových stránkách publikovala následující informace:
 

► 25. 5. 2018: tisková zpráva "Pražští hygienici jsou na začátek koupací sezóny připraveni"

 

► 1. 6. 2018: tisková informace: "Na většině pražských koupališť je jakost vody přijatelná"
       

► 3. 5. 2018: veřejná vyhláška - "MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZONU V ROCE 2018"

 

FOTA č. 6 - 12: ukázka odběrů vzorků vody z břehu rybníka Motol, cesty do laboratoře a vyhodnocování vzorků v laboratoři

 


Zdroj: HSHMP


Zdroj: HSHMP

 


Zdroj: HSHMP

 


Zdroj: HSHMP

 


Zdroj: HSHMP

 


Zdroj: HSHMP

 


Zdroj: HSHMP

 
Tiskový mluvčí HSHMP Zbyněk Boublík ČT seznámil s celkovým systémem kontroly jakosti vod v pražských koupalištích a zodpověděl konkrétní dotazy:
 
►  jak kontroly jakosti vod na pražských koupalištích probíhají?
 
Za účelem minimalizace zdravotních rizik z koupání jsou stanoveny některé povinnosti, která musí provozovatelé koupališť dodržovat. Vedle splnění stavebně technických požadavků mají provozovatelé dále povinnost před zahájením činnosti zpracovat provozní řád, tento předložit ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví a schválená pravidla v průběhu provozu dodržovat.
 
Jedná se zejména o zajištění kontroly kvality vody včetně pravidelného předávání výsledků laboratorních kontrol v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví, dodržování zásad provozní hygieny včetně kontroly dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků.
 
Provozovatel je povinen provádět kontrolu jakosti vody prostřednictvím laboratorních rozborů u příslušné akreditované laboratoře.
 
Dále má povinnost  provádět vizuální kontrolu vody, zda není znečištěna makroskopickými řasami nebo odpady.
 
Výsledky provozovatelé prostřednictvím příslušného datového systému zasílají hygienické stanici, kde probíhá sumarizace a vyhodnocování vzorků za celý region. Kontrolu přírodních koupališť nad rámec povinností provozovatelů (tzv. supervizi) provádějí v rámci své dozorové činnosti také orgány ochrany veřejného zdraví, příslušné krajské hygienické stanice. Ty v rámci supervize také  odebírají vzorky vody na laboratorní vyšetření.
 
jak často ke kontrole dochází?
 
Frekvence odběrů vzorků v letní sezóně na přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách v Praze je definována monitorovacím kalendářem (srov. http://www.hygpraha.cz/dokumenty/monitorovaci-kalendar-pro-koupaci-sezonu-v-roce-2018-3663_3663_34_1.html), který vydává HSHMP pro aktuální koupací sezónu. Jedná se o období od 30. 5. 2018 do 1. 9. 2018. V tomto období se odběry provádějí každých 14 dní. V případě zhoršené kvality vody nebo podezření na zhoršení lze četnost odběrů zvýšit.
 
Odběry jsou prováděny vždy v pondělí, protokol o výsledku laboratorní kontroly musí být předán do 3 pracovních dnů ode dne odběru vzorku, aktuální hodnocení výsledků odebraných vzorků je zveřejněno na webu HSHMP obvykle třetí až čtvrtý den po odběru, tedy nejpozději v pátek.
 
odběr vzorků, kam se posílají?
 
Odběry vzorků vody na místě i jejich vyhodnocování v laboratorních podmínkách provozovatelé zajišťují prostřednictvím akreditovaných laboratoří. V případě rybníka Motol zajišťuje pro provozovatele tyto služby Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, z regionálního pracoviště v Kladně.
 
co se děje, když kvalita vody není v pořádku ?

V každém případě je vždy nutné informovat veřejnost.

Jakost vody je znázorňována v podobě piktogramů – tzv. „sluníček“, která svou barvou označují odpovídající zdravotní riziko z koupání. Při zhoršení kvality vody (oranžové a červené „sluníčko“) je vydáváno upozornění pro občany. V případě překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví (černé „sluníčko“), vydává HSHMP  zákaz koupání, není však povinna dohlížet na jeho dodržování. Je věcí každého návštěvníka kupaliště, zda vezme na vědomí údaje o nevhodnosti vody ke koupání a bude zákaz respektovat. Koupající se tím nedopouští žádného přestupku.
 
HSHMP zveřejňuje zákaz koupání vyvěšením na své úřední desce a dále na úřední desce místně příslušného  pražského správního obvodu a na úředních deskách všech městských částí spadajících do tohoto správního obvodu. Výsledky kontroly kvality vody jsou zveřejňovány na webových stránkách HSHMP. Kromě toho je informace o zákazu poskytnuta sdělovacím prostředkům a umístěna na informační tabuli.

O  znečištění vody je návštěvníky povinen informovat také provozovatel a to po celou dobu trvání znečištění. Informace musí být umístěna na všech pokladnách u vstupu na koupaliště, a pokud zde nejsou, v blízkosti koupaliště na viditelném místě, musí být snadno čitelná, v nesmazatelné formě a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody.

kde a jak se to zveřejňuje, resp. jak/kde lidé můžou zjistit, kde je voda vhodná ke koupání a kde není?
 

Například přímo na internetových stránkách HSHMP, v sekci Koupaliště.
 
HSHMP sestavuje z dat o výsledcích jakosti vod dodaných provozovateli koupališť soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich posuzování a klasifikaci a informuje o jakosti povrchové vody ke koupání veřejnost a to nejen na svých internetových stránkách, ale také prostřednictvím sdělovacích prostředků.
 

V Praze 13. 6. 2018
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí