Pražská hygiena nedílnou součástí systému krizového řízení české metropole

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) sehrává důležitou roli v systému krizového řízení české metropole. V dané agendě se proto účastní celé řady důležitých jednání, diskuzí a cvičení. Příkladem takové akce je nedávné setkání pracovníků krizového řízení hlavního města Prahy, které proběhlo na půdě pražského magistrátního úřadu na Mariánském náměstí v Praze 1. Setkání se zaměřilo na to, jak zajistit snadnější zvládání mimořádných událostí na území Prahy.

 

V pořadí již druhý ročník setkání pořádalo oddělení krizového managementu odboru Kanceláře ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy. Akce obsáhla čtyři tematické bloky včetně představení proběhlých cvičení Integrovaného záchranného systému, shrnutí dosavadních závažných událostí na území hlavního města, revize případných nedostatků a rovněž představení vybraných subjektů, podílejících se na krizovém řízení a jejich činností při mimořádných událostech nebo krizových situacích.

 

Činnost HSHMP v systému krizového řízení města jako místně a věcně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v metropoli představil krizový manažer pražské hygieny Alexander Bogdanský. HSHMP zřizuje pracoviště krizového řízení, které spolupracuje s dotčenými orgány krizového řízení resortu a kraje při řešení mimořádných situací, podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému a zajišťuje připravenost HSHMP na mimořádné události. Ředitel HSHMP za tímto účelem zřizuje svůj pracovní orgán - Krizový štáb HSHMP, který plní úkoly související s řešením mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu na území hlavního města Prahy a zajišťuje zmírnění jejich následků. HSHMP zabezpečuje krizovou připravenost v rámci své působnosti (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů) a k tomuto účelu zpracovává svůj plán krizové připravenosti.

 

Pražská hygienická stanice má řady povinností a kompetencí také v případě zajištění ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v Praze v případě výskytu závažných infekčních onemocnění (Vysoce nakažlivé nemoci – VNN). V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 14. září 2011 Pandemický plán ČR, je zpracován Pandemický plán hlavního města Prahy. Zpracování zabezpečuje HSHMP ve spolupráci s ostatními odbornými složkami Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Účastníci setkání, mezi nimiž byli nově i zástupci některých ministerstev, měli také možnost seznámit se s novinkami a zajímavostmi z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti.

 

FOTO: pohled na jednání pracovníků krizového řízení hlavního města Prahy, které se konalo v jednacím sále Zastupitelstva hlavního města Prahy na Mariánském náměstí

 

Zdroj: https://bezpecnost.praha.eu

 

Setkaní se účastnil i radní hlavního města Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava, který při této příležitosti poznamenal: „Praha je milionová metropole a má velmi specifický charakter. Rychlá, pohotová a profesionální komunikace mezi pracovníky krizového řízení z různých oblastí je proto v případě mimořádné události naprosto stěžejní. Smyslem konference je vytvoření a upevnění pozitivních vztahů s krizovými manažery ze široké škály organizací, kteří se na řešení krizových situací podílejí. Neboť jejich zvládnutí je primárně věcí velmi úzké a profesionální spolupráce jak u stolu, tak i v terénu.“

 

 

V Praze dne 26. dubna 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D., MBA
ředitel