Pražská hygiena se aktivně věnuje zdravotní politice a podpoře zdraví

Jednu z významných aktivit Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) představuje činnost na úseku zdravotní politiky a podpory zdraví. Jde o aktivity typu implementace národních programů podpory zdraví v podmínkách hlavního města Prahy, kontrola a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví, monitorování zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva či rozsáhlá edukační činnost, kterou HSHMP realizuje z pozice orgánu ochrany veřejného zdraví. HSHMP zpracovala ucelenou a strukturovanou zprávu o aktivitách v dané oblasti za rok 2017, která je přílohou tohoto zkráceného přehledného souhrnu hlavních bodů komplexní zprávy.


V roce 2017 směřovala hlavní snaha HSHMP k naplňování významné části akčních plánů pro implementaci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“.

 

Cílové skupiny

 

HSHMP se oblast zdravotní prevence a politiky snaží přibližovat především široké laické veřejnosti, tj. všem Pražanům. Zvláštní důraz klade na kategorie žáků základních a studentů středních škol a odborných učilišť. V neposlední řadě však pro HSHMP představuje důležitou skupinu také skupina seniorů a rodičů pečujících o předškolní děti.

 

Nástroje

 

Informace a poznatky jsou cílovým skupinám předávány aktivní účastí zaměstnanců HSHMP na zdravotně osvětových akcích v jednotlivých částech Prahy, jakými jsou například oblíbené dny zdraví. U konkrétních cílových skupin je využíváno přednášek, besed a interaktivních speciálních populárně naučných programů. Významná je však i publikační činnosti HSHMP v dané oblasti a to především prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo také články v recenzovaných či jiných časopisech, které se dané tématice věnují.

 

Účast a spokojenost veřejnosti na akcích HSHMP se zvyšuje

 

Preventivně osvětových akcí realizovaných HSHMP se v roce 2017 napřímo účastnilo více než 4 300 lidí. Z výsledků prováděných anket vyplývá vysoká míra spokojenosti většiny účastníků.

 

Tabulka – účast veřejnosti na jednotlivých typových akcích HSHMP

 

typ akce počet akcí v roce 2017 počet účastníků
dny zdraví pro veřejnost 13 1700
přednášky/besedy pro seniory 14 400
přednášky pro rodiče - prevence úrazů
u předškolních dětí
3 55
projekt "Hra proti AIDS" - ZŠ, SŠ, SOU 13 850
přednášky/besedy - prevence kouření - ZŠ, SOU 3 560
projekt "Umíš se umýt" 2 420
projekt "Vidí mě?" - předškoláci, 1. stupeň ZŠ 1 320
CELKEM   4305

 

Nejčastěji propagovaná témata zdravotní prevence a osvěty

podpora pohybových aktivit

HSHMP se podílela na organizaci a aktivně se účastnila celorepublikové konference „Pohyb v každém věku“, která se uskutečnila 13. listopadu 2017. Na svých internetových stránkách propagovala pohybově zaměřené akce „Parky v pohybu“ a „Pochod proti diabetu“. V sídle HSHMP v Rytířské byly na schodech jako příklad dobré praxe instalovány polepy podporující chůzi s označením energetického výdeje.

správná výživa a stravovací návyky

Toto téma HSHMP řeší převážně v rámci své metodické, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti školního stravování v mateřských, základních a středních školách. V oblasti zdravotní politiky a podpory zdravého životního stylu HSHMP zásady správné výživy akcentuje hlavně na osvětových akcích pro širokou veřejnost v rámci dnů zdraví.

duševní zdraví

HSHMP v rámci přednášek pro seniory zmiňovala otázku aktivní podpory duševního zdraví jako nedílné součásti zdravého způsobu života. Na besedách s rodiči malých dětí byl naproti tomu akcentován pozitivní vliv klidné uspořádané organizace dne, času, prostředí pro zdravý vývoj dítěte a jeho bezpečí z hlediska prevence nejen fyzických úrazů dítěte, ale i psychického komfortu obou – matky i dítěte.
 

omezování zdravotně rizikového chování se zaměřením na zvýšení informovanosti o škodlivosti užívání tabákových výrobků a omezování škod působených alkoholem

HSHMP v roce 2017 navštívila s projektem „JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM“ několik pražských škol. Žáci a studenti byli seznámeni se zdravotními důsledky kouření. V rámci praktické ukázky jim byly předvedeny modely zdravé plíce, karcinomem postižené plíce, modely hlenu a dehtu (produkty, které vyprodukuje aktivní kuřák). Kuřáci měli možnost absolvovat měření CO ve vydechovaném vzduchu a otestovat svoji závislost na nikotinu.

Aktivita zaměřená na prevenci kouření byla taktéž realizována i na dnech zdraví. Celkem 69 kuřáků využilo nabízené možnosti a nechalo si změřit CO ve vydechovaném vzduchu. Všem kuřákům byla doporučena návštěva odborného Centra pro odvykání kouření. HSHMP vypracovala seznam léčebných center s kontakty na území hl. m. Prahy, který je kuřákům na preventivně – osvětových akcích předáván.

Tématiku škodlivosti kouření a následků neúměrné konzumace alkoholu HSHMP reflektovala také na svých webových stránkách.

Odborní zaměstnanci HSHMP se na všech akcích spojených s edukací v oblasti kouření věnovali problematice jak aktivního, tak také pasivního kouření. Cílová populace byla upozorněna na odlišnosti těchto způsobů kouření a jejich negativní následky.

Pro osoby bojující se závislostí na alkoholu a pro jejich rodinné příslušníky, či osoby blízké,  HSHMP připravila seznam odborných léčebných center na území hlavního města Prahy, které nabízí pomoc při léčení závislosti.

Více než 430 lidí seznámila HSHMP s negativním ovlivňováním smyslového vnímání lidského organismu po požití alkoholu na akci „Duben měsíc bezpečnosti“.

zvládání infekčních onemocnění formou osvěty očkování jako jednoho z nejvýznamnějších preventivních opatření a omezování výskytu a následků infekce HIV/AIDS

V rámci realizace zdravotně výchovných aktivit - Dnů zdraví pro veřejnost a besed pro populaci seniorů a rodičů pečujících o předškolní dětí -  byla laické veřejnosti předávána informace o důležitosti povinného očkování a informace o možnostech nepovinného očkování. HSHMP  zaznamenává zájem o tuto problematiku zejména mezi mladou generací, se kterou jsou vedeny diskuse o významu očkování. Senioři jsou informováni o výhodách bezplatného očkování proti chřipce a pneumokokům během besed. S rodiči malých dětí bývá opakovaně diskutováno o smyslu očkování a o údajných i faktických zdravotních rizicích.

Přibližně 850 žáků základních a studentů středních škol pražští hygienici v roce 2017 seznámili s důležitosti prevence přenosu viru HIV a rozvinutí nemoci AIDS. Využili k tomu projekt „Hrou proti AIDS“, jehož cílem je dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, i ostatních pohlavně přenosných infekcí, a o ochraně před nežádoucím těhotenstvím a nabízí příležitost přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. V roce 2017 se zároveň podařilo proškolit 23 nových moderátorů-průvodců, kteří nyní mohou projekt na jednotlivých školách s námi realizovat.

 ► rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR

Během dnů zdraví HSHMP předávala veřejnosti informace o důležitosti včasného záchytu nádorových onemocnění a o možnostech screeningových vyšetření. Proběhla zdravotní osvěta zejména v oblasti prevence nádoru prsu (nácvik samovyšetření). Celkem bylo v této oblasti intervenováno cca 500 osob. Kromě předání ústní informace a letáků o celostátních screeningových programech se osvědčila nabízená možnost praktické ukázky, kdy má účastník akce možnost vyzkoušet si na modelu, jak správně postupovat pro včasné odhalení neobvyklých útvarů na vlastním těle.

zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče

Toto téma HSHMP reflektovala v rámci přednášek pro seniory. V  souvislosti s otázkami případné dlouhodobé léčby následků úrazů byla řešena otázka hospitalizace, následné péče, možnosti domácí péče a podpory setrvání i zdravotně nebo pohybově limitovaných osob v prostředí vlastní domácnosti.

celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků

HSHMP v roce 2017 proškolila celkem 22 lékařů před atestací a dále cca 330 studentů zdravotnických středních i vysokých škol.

informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti

Prostřednictvím svých internetových stránek http://www.hygpraha.cz HSHMP loni publikovala celkem 45 článků na téma zdravotní prevence a podpora zdravého životního stylu. Jednalo například o články Den jódu, Světový den zdraví, Světový den diabetu, Světový den úrazů, Světový den bez tabáku, Mezinárodní den boje proti drogám, Světový den boje proti rakovině, Světový den boje proti AIDS, Den hygieny rukou, Mezinárodní den seniorů, Problematika dětských úrazů apod.

HSHMP publikovala i mnohá informační sdělení obsahující užitečné rady, například doporučení v letních měsících pro seniorskou populaci, doporučení pro cestování s malými dětmi, edukace v oblasti prevence zhoubného melanomu, dodržování pitného režimu v horkých dnech, doporučení pro podporu zdravého životního stylu v období Vánoc.

Pravidelně byla veřejnost informována o všech plánovaných i uskutečněných zdravotně-výchovných aktivitách na území hl. m. Prahy, kde HSHMP byla buď organizátorem, či spoluorganizátorem akcí.

projekty orientované na oblast výchovy a vzdělávání 

V rámci tohoto tématu se HSHMP věnovala cílové skupině adolescentů ve věku 16-18 let, studentů 2. a 3. ročníků středních škol a 1. a 2. ročníků středních odborných učilišť. Realizovala pro ně následující zdravotně výchovné akce:

• SŠ, OU – JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM (přednáška/beseda) – prevence rizikového chování
• Den zdraví SOU Služeb - prevence a podpora zdraví, zásady zdravého životního stylu
• Hrou proti AIDS - SŠ a OU - prevence rizikového chování, reprodukční zdraví

Uvedených aktivit se zúčastnilo zhruba 1 400 adolescentů. 

rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel

HSHMP vypracovala celorepublikovou a regionální analýzu dat z oblasti drogové epidemiologie.

 

Spolupráce s pražskými městskými částmi a dalšími úřady

I v roce 2017 spolupracovala HSHMP se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života Pražanů. Významnou část spolupracujících subjektů tvoří jednotlivé pražské městské části. Tato spolupráce spočívá hlavně v účasti HSHMP na akcích typu „Dny zdraví“ nebo na besedách pro seniory.

V roce 2017 byla nově navázána spolupráce s MČ Praha 11, MČ Praha 15, MČ Praha 19, MČ Praha 21 a MČ Praha 22, formou účasti HSHMP na Dnech zdraví pro veřejnost. Další aktivity – besedy pro seniorskou populaci - byly realizovány v roce 2017 poprvé na území MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 10, MČ Praha 11 a MČ Praha 17.

Pokračovala spolupráce s Prahou 8, 4 a Libuš.

Kromě městských částí HSHMP spolupracuje i s dalšími institucemi státní správy a samosprávy: Ministerstvem zdravotnictví, Úřadem vlády, Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem dopravy a dalšími hygienickými stanicemi v jednotlivých krajích.


Nové projekty

Fakt, jak důležitý význam HSHMP oblasti zdravotní politiky a prevence přikládá, dokládá i úsilí při hledání nových forem aktivit. V roce 2017 byl realizován nový projekt s názvem „Umíš se umýt?“ Jeho cílem je edukace laické i odborné veřejnosti v oblasti prevence infekčních chorob - správné hygieny rukou, a to pomocí praktického nácviku mytí rukou a následné kontroly správného postupu pod UV lampou. 

Dalším novým projektem, který HSHMP v roce 2017 pilotně vyzkoušela, je projekt s názvem „Vidí mě?“ Je zaměřen na prevenci úrazů chodců v dopravě. Pilotní ověření proběhlo pro cílovou skupinu předškolních dětí a žáků ZŠ 1. stupně. V roce 2018 HSHMP plánuje další rozvoj obou nových projektů.

Veškeré podrobnosti o realizovaných aktivitách a činnostech přináší souhrnná informace o činnosti HSHMP na úseku podpory zdraví a zdravotní politiky v roce 2017, která je přílohou tohoto průvodního sdělení.

 

V Praze dne 4. dubna 2018

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

 


 

Přílohy