Pražská hygiena se připojuje k Mezinárodnímu dni boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi

Na podnět valného shromáždění Organizace spojených národů byl 26. června 1987 poprvé vyhlášen „Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodu s nimi“. Od té doby již uplynulo 31 let a toto datum se stalo i u nás synonymem snahy o zvýšení povědomí společnosti o boji proti drogám a o podpoře preventivních opatření. K tomuto významnému dni se připojuje také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP").

Užívání drog zahrnuje stále širší škálu látek, a to jak přírodních, tak syntetických a jejich nezákonný obchod probíhá po celém světě. Drogově závislí často užívají několik drog najednou, a to od experimentálního užívání až po závislostní a návykové užívání. Mezi drogově závislými najdeme nejen dospělé, ale také děti. 

Zkušenosti s užíváním drog v státech EU a v Česku

V Evropské unii má více než čtvrtina osob ve věku 15 až 64 let zkušenosti s nelegální drogou. Odhaduje se, že více než 93 milionů osob v životě vyzkoušelo nelegální drogu. Zkušenosti s užíváním drog uvádějí častěji muži (56,8 milionu) než ženy (36,8 milionu). Nejčastěji užitou drogou je konopí (53,8 milionu mužů a 34,1 milionu žen). Zkušenosti s kokainem má 12,2 milionu mužů a 5,3 milionu žen, s MDMA (extází) 9,3 milionu mužů a 4,7 milionu žen. Odborníci dále odhadují, že v posledním roce v Evropské unii užívalo nelegální drogy 18,7 milionu mladých dospělých (ve věku 15-34 let), přičemž muži užívali drogy 2x častěji.

Obdobná zjištění vyplynula z posledních průzkumů Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD, 2015), tj. zkušenost s užitím nelegální drogy v životě uvedlo 37,4 % dotazovaných 16-ti letých studentů, nejčastěji se jednalo o konopné látky, tedy marihuanu nebo hašiš (36,8 % studentů).
 
V evropském porovnání vykazují čeští 16-ti letí nadprůměrný výskyt rizikového chování. V oblasti nelegálních drog drží naše mládež nelichotivé prvenství ve zkušenosti s užitím konopných látek v životě i prevalenci jejich užívání v posledních 12 měsících.

Mezi lety 1995 a 2003 byl mezi studenty sledován výrazný nárůst zkušeností s užitím nelegálních drog, a to především konopných látek. V roce 1995 uvedlo užití marihuany 22 % studentů, v roce 2003 již 44 % studentů, v roce 2007 byly zkušenosti studenů s marihuanou prakticky stejné jako v roce 2003, tj. 45 %. V roce 2011 byl poprvé zaznamenán pokles na 42 % a tento trend pokračoval také v období 2011-2015 (pokles na 38 %). K poklesu prevalence užití dochází i u ostatních nelegálních drog, viz graf 1.
 
Grafy: Vývoj zkušeností s nelegálními drogami u studentů v Česku (celoživotní prevalence) v letech 1995-2015 (v %)
  
Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Užívání drog přináší vážná zdravotní rizika

V Česku přetrvává zatím relativně příznivá situace ve výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli drog. V roce 2017 bylo nově diagnostikováno 5 případů (mužů) HIV infekce, kdy došlo k přenosu při injekční aplikaci drogy. Podíl tohoto způsobu přenosu na HIV infekci je v Česku dlouhodobě nízký a představuje 2 % na celkovém počtu HIV pozitivních osob.

Mezi nejčastější infekční onemocnění injekčních uživatelů drog v evropské populaci patří virová hepatitida C (dále jen VHC). U VHC tvoří injekční uživatelé drog v Česku dlouhodobě více než polovinu všech nakažených (59,2 % v roce 2017).
 
V preventivní oblasti působí i pražská hygiena
 
V boji proti zneužívání a užívání nelegálních návykových látek hraje důležitou roli prevence na všech svých úrovních. Prevence závislostí zaměřená na děti a mládež je v oblasti školství součástí širšího rámce prevence rizikového chování, na školách působí školní metodici prevence. V Česku je také řada specializovaných, tzv. adikotlogických center, které poskytují ambulantní zdravotní služby a účinnou odbornou pomoc nejen osobám závislým na návykových látkách, ale také všem, kteří mohou být ohroženi, včetně jejich blízkých.

Od roku 2010 realizuje HSHMP interaktivní projekt primární prevence na území hl. m. Prahy s názvem „Hrou proti AIDS“. Jednou z možných cest přenosu viru HIV, který nemoc AIDS způsobuje, je mimo jiné i sdílení nesterilních injekčních jehel více uživateli drog najednou. K dnešnímu datu se nám prostřednictvím tohoto projektu podařilo oslovit již téměř 6 000 žáků a studentů. HSHMP každoročně organizuje ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem workshop pro nové peery tohoto projektu. „Hrou proti AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, který je určen pro 8. a 9. třídy základních škol a první dva ročníky škol středních. Hlavním cílem tohoto projektu je předat mladé generaci základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím otěhotněním, a to vše netradičním způsobem – hrou. Žáci/studenti jsou tak nenásilnou formou přinuceni zapřemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích.
 
FOTO:  ilustrační obrázek z realizace projektu „Hrou proti AIDS“ na pražských ZŠ a SŠ
 
 
Monitoring zdravotních dopadů léčených uživatelů drog zpracovává pražská hygiena
 
Na monitorování zdravotních dopadů léčených uživatelů drog v Česku se podílí také hygienická služba, a to sledováním počtu hlášených intoxikací mezi uživateli nelegálních drog a sledováním výskytu virových hepatitid (VH). Výstupy z tohoto sledování jsou součástí každoročních publikací o léčených uživatelích drog na národní i regionální úrovni, které vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) a jsou dostupné na webových stránkách HSHMP: http://www.hygpraha.cz/obsah/drogy_473_1.html .
 

V Praze 26. 6. 2018
 
 
Ing. Jana Zónová
odborný rada, Kancelář ředitele HSHMP
 
 
Použité zdroje:

1. Evropská zpráva o drogách, 2017 – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, ISBN: 978-92-9497-099-2