Pražská hygiena se připojuje ke Světovému dni zdraví - 7. 4. 2018

Po 70 letech od založení WHO se heslem Světového dne zdraví stává apel na vedoucí představitele států: Univerzální zdravotní pojištění: každému, všude.


Hlavní myšlenkou, se kterou byla WHO zakládána, byla představa, že všichni lidé by měli být schopni realizovat své právo na péči o zdraví.  WHO motivuje všechny země světa k zajištění základního zdravotního pojištění, dostupného pro všechny. Všeobecně dostupná základní zdravotní péče zlepšuje zdraví lidí, prodlužuje očekávanou délku života, chrání před epidemiemi, snižuje riziko chudoby a posiluje rovnost mužů a žen. Téma výstižně charakterizují slova generálního ředitele WHO dr. Tedrose: „Nikdo by neměl volit mezi smrtí a finančními problémy, nikdo by neměl být nucen volit mezi nákupem léků a jídla.“

 

Všeobecné zdravotní pojištění neznamená dostupnost všech myslitelných zdravotnických zákroků bezplatně, ale znamená zajištění základní zdravotní péče všem, bez rozdílu. Kromě zdravotních služeb pro jednotlivce znamená i zdravotní péči ve prospěch celku, ve prospěch zdraví celé populace – zajištění očkování, fluoridace, likvidace líhnišť komárů apod. V současné době není pro polovinu světové populace toto základní zdravotní pojištění dostupné.

 

 

Slogan letošního Světového dne zdraví je: „Health for all“ – Zdraví pro všechny.

 


Zdroj: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2018/04/world-health-day-2018-health-for-all/campaign-material/posters

 

 

V Česku platí zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který zajišťuje, že plnění ze zdravotního pojištění je dostupné všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, ekonomického postavení. Zdravotní péči čerpají všichni bez rozdílu v dostupnosti.

 

Součástí poskytované zdravotní péče je i prevence. Z veřejného zdravotního pojištění jsou dětem i dospělým osobám hrazeny pravidelné prohlídky u praktického lékaře, konané jednou za dva roky (dětem do tří let věku devětkrát), preventivní stomatologické prohlídky (dvakrát ročně), pravidelné prohlídky gynekologem (jednou ročně) a s nimi souvisící vyšetření cytologie buněk čípku děložního, skríningové vyšetření prsou u gynekologa a od 45 let věku vyšetření mamografem ve dvouletém intervalu, od 50 let skríning střevních změn pro obě pohlaví formou vyšetření tzv. okultního (skrytého) krvácení do střev, v odůvodněných případech i vyšetření kolonoskopií, vyšetření prostaty u mužů a pravidelné prohlídky u očního lékaře podle potřeb pojištěnce – zde není interval stanoven, ale pravidelná prohlídka očí je vhodná ve dvou až tříletém intervalu, po 40 roce věku každý rok.

 

Na léčbu i na prevenci je dle výše citovaného zákona nárok. Je jen na rozhodnutí každého z nás, zda a v jakém rozsahu budeme péči čerpat, či zda nad prevencí „ohrneme nos“.

 

HSHMP se aktivitám podpory zdraví věnuje dlouhodobě. V letošním roce zatím HSHMP v rámci zdravotně-výchovných aktivit provedla namátkové orientační dotazníkové šetření o absolvování preventivních vyšetření u celkem 120 osob dospělé pracující populace s tímto výsledkem: Pojišťovny nabízejí například pravidelné, vždy po dvou letech se opakující preventivní prohlídky u praktického lékaře. Jenže 24 % dospělých osob na tyto prohlídky vůbec nechodí, ostatní chodí nepravidelně.

 

Gynekologické prohlídky absolvuje většina žen pravidelně, podobně i prohlídky u zubního lékaře.

 

Mamografické vyšetření většina žen absolvuje, ale 8 % jej ignoruje. Vyšetření prostaty z preventivních důvodů absolvovalo jen 10 % z oslovených mužů.

 

Skríning střevních nádorů absolvovalo 50 % osob z odpovídající věkové kategorie, ostatní vyšetření nepodstoupili.

 

K očnímu lékaři chodí jen 61,7 % pracujících osob, z osob starších 45 let je procento poněkud vyšší, ale stále nedostatečné – 70,2 %.

 

Cíl a slogan letošního Světového dne zdraví „Health for all“ – „Zdraví pro všechny“ máme v Česku naplněný, ale mohli bychom ho poupravit: „My health is my job too“ – „Mé zdraví je i moje starost“.

 

V Praze dne 6. 4. 2018Ing. Anna Füleová
vedoucí kanceláře ředitele HSHMP
 

 

MUDr. Danuše Antošová
odborný rada oddělení kanceláře ředitele HSHMP

 

 


Příloha:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/posters/euro/en/


Použité zdroje:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/posters/euro/en/
https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky