Pražská hygiena se spolupodílí na projektu Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) realizací zdravotního vyšetření vybraných obyvatel Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, v současné době realizuje zdravotní vyšetření vybraných obyvatel Prahy, kteří jsou zapojeni do projektu nazvaného Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) - European Health Examination Survey (EHES). Podobná vyšetření aktuálně probíhají také v dalších krajích České republiky. Na celostátní úrovni je garantem projektu Státní zdravotní ústav (http://www.szu.cz/ehes ), pracoviště Ústředního monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. Účastníci projektu jsou generováni Českým statistickým úřadem (ČSÚ), který s nimi nejprve realizuje dotazníkové výběrové šetření o zdraví EHIS 2019 (European Health Interview Survey). Teprve poté respondenti přecházejí do fáze projektu EHES. Hlavním koordinátorem šetření EHIS je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS), který poskytuje více informací o šetření https://ehis.uzis.cz/. Projekt EHS je zároveň realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

 

Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku projekt běží od roku 2011, kdy nejprve proběhla pilotní etapa v letech 2010–2011.  V roce 2014 následovala 2. etapa již v podobě celorepublikového šetření. V letech  2019 - 2020 probíhá 3. etapa studie.

 

Co se vyšetřuje?

 

krevní tlak

výška

váha

obvod pasu

 

Z vzorků žilní krve se vyšetřuje:

 

hladina krevních tuků (celkový, HDL a LDL cholesterol a triglyceridy) - prevence onemocnění srdce a mozkové příhody
hladina cukru v krvi (glykovaný hemoglobin) - možnost odhalení rizika vzniku diabetu ještě v době, kdy je možné nemoci předejít
hormony štítné žlázy (TSH) - zjištění funkce štížné žlázy, jejíž porucha se může mimo jiné projevit zvýšenou únavou, poruchou spánku nebo změnami hmotnosti

 

Vyšetření EHES se týká pouze respondentů ve věku 25-64 let. Respondent se k vyšetření musí dostavit na vyšetřovací místo, které si zvolí dle vlastních možností podle místa bydliště, školy, pracoviště apod. HSHMP domluvila na území hlavního města Prahy celkem pět vyšetřovacích míst. Na konci vyšetření je vždy prováděná zdravotní konzultace spojená s předáním výsledků měření. Výsledky z odběru krve dostávají respondenti do několika dnů e‐mailem nebo telefonicky s příslušným komentářem.

 

Cílem projektu EHES je zvýšit zájem a odpovědnost obyvatel ČR za své zdraví a nabídnout možnost preventivního vyšetření, které může včas odhalit rizika onemocnění a celkově tak přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti a prevence.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

Možnosti využití dat EHIS & EHES

 

Klíčový podklad pro politické koncepce v oblasti zdraví, sociální péče, strategické plánování (na úrovni regionální, národní i mezinárodní)
Analýzy specifických témat ‐ zdravotní determinanty nemají téměř žádný jiný zdroj dat (alkohol, kouření, fyzická aktivita, spotřeba ovoce apod.)
Poskytování výsledků analýz v pravidelných časových intervalech umožňuje využití dat jako podklad pro tvorbu vhodných intervencí včetně hodnocení reflexe v praxi (zpráva pro odborníky zodpovědné za implementaci intervenčních programů v rámci veřejného zdravotnictví popř. pro kliniky zodpovědné za management nemocí).
Významný zdroj pro ECHI ukazatele (European Core Health Indicators) určené k monitorování zdravotních ukazatelů v EU.

 

V Praze 17. 1. 2020

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP