Pražští hygienici informují: Adiktologie v Apolináři „slaví“ 70 let od zahájení léčby závislostí

Před 70 lety, 7. září 1948, zahájilo pod vedením MUDr. Jaroslava Skály v budově u kostela sv. Apolináře činnost protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Při této příležitosti se uskutečnila tisková konference, které se zúčastnili také zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"). Oddělení se postupně rozšiřovalo a vznikaly zde unikátní léčebné programy, většinou první svého druhu v České republice, ale i ve světě.  V roce 2012 pak vznikla Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Odborníci na tiskové konferenci představili také specifika a nová data o léčbě alkoholismu u žen.

 

Na tiskové konferenci vystoupili přední odborníci a zástupci adiktologie:

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA., ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
prof. PhDr. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 MUDr. Petr Popov, primář 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

PaedDr. Jiří Heller, psychoterapeut ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

FOTO č. 1: pohled na účastníky tiskové konference

 

Zdroj: HSHMP

 

Léčba žen alkoholiček: každou desátou ženu může pití alkoholu ohrozit na zdraví

 

Jedním z významných léčebných programů, který vznikl již v roce 1971, a kterému se tisková konference věnovala, je specializovaná pobočka pro léčbu žen závislých na alkoholu v Lojovicích. Odborníci upozornili na to, že každá desátá žena pije alkohol způsobem, který může ohrozit její zdraví, polovina léčených má závislost i na jiné droze nebo lécích. Od 11. 10. 1971 dosud léčbu závislosti na alkoholu absolvovalo 5 120 pacientek. 3 roky po léčbě 57 % plně abstinuje, 10 let po léčbě plně abstinuje 32 % ze všech přijatých a 57 % z těch, které léčbu řádně dokončily.


Odborníci v dané oblasti stále zaznamenávají předsudky, a přestože se závislost na alkoholu u žen nevyhýbá žádné společenské skupině, pacientky jsou laickou i odbornou veřejnosti stigmatizovány a jejich závislost bývá vnímána negativněji než u mužů. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů. Za rizikové pití, které může ohrozit zdraví, odborníci považují dlouhodobé pravidelné pití více než 20 gramů alkoholu denně, což znamená půl litru dvanáctistupňového piva nebo dvě deci vína. Po delší době pití alkoholu dochází u žen rychleji k jaterním onemocněním, vysokému krevního tlaku, dále je vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, zlomeniny kostí a rozvíjí se rychleji duševní onemocnění.


Populace žen závislých na alkoholu mládne. Zatímco v minulosti byl průměrný věk pacientek závislých na alkoholu kolem 30 – 40 let, nyní hranice postupně klesá. 60 % všech prvně léčených je ve věku 36 – 55 let. Třetina jsou mladší 35 let, z nich polovina jsou ženy s aktuální nebo bývalou závislostí na ilegálních drogách a druhá polovina má kombinaci závislosti na alkoholu s léky nebo poruchou příjmu potravy.

 

Web Alkohol pod kontrolu: prevence, informace, testování

 

Klinika nyní poskytuje ženám ústavní odvykací léčbu komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů na lůžkovém oddělení a ambulanci (doporučená délka je ještě o pět týdnů delší), intenzivní doléčovací program (3-5 let) a program udržovací (10 let). Zabývá se také prevencí, ženám jsou věnovány i samostatné části webu www.alkoholpodkontrolou.cz.

 

HSHMP publikováním této zprávy na dané téma v praxi naplňuje strategický dokument „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“, Akční plán č. 4c „Omezení škod působených alkoholem v České republice“, specifický cíl 1a „Zvýšení informovanosti veřejnosti o účincích alkoholu“.

 

FOTO č. 2: sídlo Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v Apolinářské ulici

 

Zdroj: www.praha.eu

 

Hlavní a zásadní milníky ve vývoji léčby závislostí

 

1948 specializované protialkoholní oddělení Psychiatrické
kliniky 1. LF UK
1951 protialkoholní záchytná stanice Apolinář
(1. svého druhu na světě)
1953 vytvoření sítě protialkoholních poraden v Praze
1957 ambulance pro děti
1971 první specializovaná léčebna pro ženy (Lojovice u Prahy)
1971 Středisko drogově závislých
1973 Středisko protialkoholní ochranné léčby v nápravných zařízeních (Praha Pankrác)
1993 detoxikační jednotka (první „detox“ v Česku)
 1997 metadonový program pro pacienty závislé na opioidech
2002 ambulance pro léčbu nealkoholových závislostí
2012 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN


 

V Praze  4. 9. 2018

Ing. Jana Zónová
odborný rada, Kancelář ředitele HSHMP