Pražští hygienici předávají zkušenosti kolegům z Kosovské republiky

Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) navštívili ve dnech 16. - 19. října 2018, v rámci studijního pobytu, tři kolegové z orgánu pro kontrolu bezpečnosti potravin Kosovské republiky. Návštěva se zaměřila na problematiku státního zdravotního dozoru nad předměty a materiály přicházejícími do styku s potravinami a nad aditivními - přídavnými látkami, které se v potravinách vyskytují. Náklady studijního pobytu kosovských kolegů hradila Evropská unie v rámci programu TAIEX.
 
 
Hlavním garantem studijního pobytu byla za HSHMP ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (SOPVZ) MUDr. Pavla Svrčinová, která disponuje profesními zkušenostmi z mezinárodního prostředí, kdy několik let pracovala pro Evropskou komisi a v Kosovu sama tamní odborníky v dané problematice školila před zhruba rokem a půl. Kosovští kolegové v návaznosti na to projevili zájem získat praktickou zkušenost přímo v hlavním městě České republiky.
 
Pražští hygienici z odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBÚ) kolegům z Kosova během týdenního studijního pobytu představili v Praze zavedenou kontrolní praxi a zdůraznili její přínosy i úskalí. Diskuse se dotkly také otázek, jak takový dozor implementovat do praxe.
 
Každý jednotlivý den začínal vždy teoretickým výkladem zpracovaného kontrolního systému v Praze včetně ukázek standardních operačních postupů, které HSHMP má pro tyto kontroly vytvořeny. Poté následovala praktická ukázka kontroly přímo v terénu: jednou šlo o kontrolu spojenou s odběrem nádobí, tedy předmětů pro styk s potravinami, podruhé o kontrolu používání aditivních látek, konkrétně barviv, při výrobě ledové tříště a to včetně jejich odběru.
 
FOTOGRAFIE č. 1 a 2: pohled na jednání ředitelky SOPVZ HSHMP MUDr. Pavly Svrčinové s kolegy z Kosovské republiky; na fotu č. 2 jednání přihlíží vedoucí oddělení PBÚ Ing. Pavel Zikl
 
Zdroj: HSHMP
 
Zdroj: HSHMP
 
FOTO č. 3: kosovští kolegové rovněž absolvovali nácvik správných technik hygieny rukou a to přesně v podobě, v jaké HSHMP tyto techniky předvádí široké veřejnosti v rámci svých preventivně – osvětových aktivit. Kvalitu svých umytých rukou si poté kolegové z Kosova ověřili pod UV lampou
 
Zdroj: HSHMP
 
Kolegové z Kosova navíc přihlíželi i dvojímu způsobu předávání odebraných vzorků do laboratoře: v prvním případě si pro vzorky na místo odběru přijeli zaměstnanci zdravotního ústavu, v případě druhém byly vzorky transportovány do laboratoří zdravotního ústavu zaměstnanci HSHMP. Program doplnila návštěva samotné Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let a Národní referenční laboratoře pro aditiva v potravinách ve Státním zdravotním ústavu v Praze.
 
V závěru návštěvy zástupci obou stran konstatovali, že by v budoucnosti bylo, v zájmu dosažení úplného obrazu kosovských kolegů o kontrolním systému v Praze, zapotřebí studijní pobyt zopakovat a to nejlépe opět s finanční podporou EU.
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
 

Podrobnější informace o Kosovské republice lze najít na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kosovo/index.html
 

Detaily o instrumentech pomoci EU v rámci programů TAIEX  a TWINNING, které jsou jako předvstupní pomoc k dispozici kandidátským zemím EU a některým dalším, které jsou kryty smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi nimi (novými nezávislými státy) a EU jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR:
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/twinning-a-taiex

 


 
V Praze 1. listopadu 2018
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP