Pražští hygienici radili, jak nakládat s azbestem

Přednáška Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) byla primárně koncipována pro část veřejnosti, která se, zejména při své pracovní činnosti, s azbestem a azbestovými materiály setkává či může setkat. Našimi odborníky z odboru hygiena práce byla prezentována charakteristika azbestu, jeho fyzikálně chemické vlastnosti, historie a současnost výroby - včetně zákazů užívání i výroby materiálů s obsahem azbestu v Česku i ve světě. Posluchačům byla z naší strany podána také přehledová informace o užívání azbestových materiálů v řadě průmyslových odvětví.

 

Během bezplatné přednášky, o kterou byl mezi veřejností velký zájem, byly vybrány ukázky z praxe: obrazová dokumentace užití, aplikace azbestových materiálů v běžném životě v podobě stávajících  střešních  krytin, stavebních prefabrikátů a konstrukcí, izolačních desek,  kanalizačních svodů, zástěn, protipožárních obkladů a nástřiků, těsnění, protihořlavých textilií i zahradních doplňků.

 

FOTO 1:  Na přednášku pražských hygieniků přišli především zástupci stavebních úřadů

 

Zdroj: HSHMP


Pražští hygienici se dále věnovali účinkům azbestu z hlediska možného ohrožení lidského zdraví. „Významné riziko představuje zejména inhalační expozice azbestu, kdy se stávají vstupní bránou pro azbestová polétavá vlákna dýchací orgány. Způsobují tak převážně onemocnění plic, onemocnění pohrudnice a pobřišnice. Především dlouhodobá přítomnost vláken v organizmu se pak podílí na vzniku vybraných zhoubných nádorů. Azbest je zařazen do skupiny prokázaných karcinogenů pro člověka. Mimořádná nebezpečnost spočívá v dlouhé latenci mezi expozicí a propuknutím onemocnění. Každoročně je tak ve spojení s azbestem zaznamenáno a potvrzeno několik profesionálních onemocnění,“ uvedla během přednášky Gacka Slavíková z oddělení hygieny práce Hygienické stanice hlavního města Prahy.

 

Ohlašovací povinnost při práci s azbestem
Právní rámec v problematice azbestu, pravidla pro práci s azbestem, povinnosti zaměstnavatelů i samotných pracovníků při nakládání s azbestem a azbestovými materiály shrnula Radka Kuleová, vedoucí oddělení hygieny práce HSHMP. Podle ní praktická realizace prací s azbestem musí probíhat tak, aby byly plněny veškeré požadavky na zajištění ochrany zdraví pracovníků, ale i dotčeného okolí. Poukázala na ne vždy plněnou povinnost ohlašování prací s azbestem příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. „Zaměstnavatel musí příslušné hygienické stanici práci s azbestem ohlásit třicet dní předem. Hlášení musí obsahovat všechny náležitosti stanovené příslušnou vyhláškou. Je nutné dbát, aby všichni zaměstnanci, důsledně při profesionálním kontaktu s azbestovými materiály, používali odpovídající ochranné pomůcky. Nesmí být podceňovány technologické postupy, které omezí expozici osob prachu azbestu. Firmy by také neměly podceňovat zákonnou povinnost vést 40 let evidenci zaměstnanců, kteří při práci přišli do styku s azbestem. Pokud ukončí svoji činnost, musí tyto záznamy předat příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,“ zdůraznila Radka Kuleová.

 

Tato akce, jejímž cílem byla osvěta a prevence v dané problematice byla zakončena diskuzí.

 

Další podrobnosti na téma azbest můžete najít na našich webových stránkách: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/azbest-2366_2366_44_1.html

 

V Praze  18. 10. 2017

 


PhDr. Alena Tomanová
ředitelka odboru hygieny práce