Pražští hygienici vydali zákaz koupání na Šeberáku

V důsledku rozmnožení sinic vyhlašuje Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  zákaz koupání na přírodním koupališti Šeberák.  Vydali jsme rozhodnutí o zákazu koupání z toho důvodu, že sinice mohou vážně ohrozit zdraví koupajících se," uvedl ředitel HSHMP Jan Jarolímek. Provozovatel koupaliště Šeberák musí proto zintenzivnit sledování kvality vody a její vzorky odebírat častěji - v intervalu 5 až 9 dní (podrobnosti - Příloha 1).

 

Zhoršenou jakost vody v důsledku rozmnožení sinic vykazuje nyní také voda v Hostivaři. Voda vhodná ke koupání se zhoršenou průhledností je na Džbánu. Výborná kvalita vody je naopak evidována na koupališti v Motole a Divoké Šárce a biotopu v Radotíně.

 


„Kvalitu vody na území hlavního města sledujeme průběžně. Odběry provádí buď samotný provozovatel přírodního koupaliště, nebo přímo pražští hygienici,“ uvedl Jarolímek. Pravidla veřejného koupání včetně požadavků na kvalitu vody a četnost její kontroly upravuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště a sauny. Zákon říká, že provozovatel koupaliště musí zajistit, aby koupající se nebyli vystaveni zdravotním rizikům ze znečištění vody.

 


Lidé, kteří jsou více citliví, by se ve vodách, které označí hygienici jako závadné, koupat vůbec neměli. Sinice totiž obsahují řadu látek, které mohou vyvolat alergické reakce. U koupajícího se člověka se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže. Sinice také produkují různé toxiny. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla při koupání dostane, může dojít k akutní otravě projevující se střevními a žaludečními problémy a bolestí hlavy. Při velmi vážné otravě může dojít i k trvalému poškození jater.


 

Dojde-li ke znečištění vody ke koupání, je provozovatel přírodního koupaliště povinen informovat o této skutečnosti veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace musí být umístěna u vstupu na koupaliště a na viditelném místě.

 

U přírodních koupališť lze kvalitu vody ovlivnit jen obtížně, protože se většinou jedná o nádrže na povrchových vodách. Provozovatel má za povinnost monitorovat, prostřednictvím akreditovaných nebo autorizovaných laboratořích, v pravidelných intervalech kvalitu vody a informace neprodleně předávat hygienické stanici (HS), která je vyhodnocuje a zveřejňuje na webových stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx.

 

Doporučujeme zájemcům sledovat pravidelně webové stránky HSHMP, kde jsou data o kvalitě vody k dispozici http://hygpraha.cz/koupaliste.aspx a doporučujeme si vybírat místa s vyhovující jakostí vody.

 

Ve vodě přírodních koupališť se stanovuje především mikrobiální znečištění a to prostřednictvím indikátorů fekálního znečištění. Dále se monitoruje výskyt sinic, průhlednost vody, přítomnost viditelného znečištění a odpadů.

 

Kontrola jakosti vody byla letos zahájena na konci května a potrvá do 1. 9. 2017. Odběry na stanovení mikrobů se provádějí s měsíční četností, v případě sinic každých čtrnáct dní.

 


V Praze  2. 6. 2017

 

Mgr. Matěj Čermák

vedoucí oddělení HOK