Pražští hygienici zapojeni do celoevropského procesu výměny odborných zkušeností: na studijní pobyt na pražskou hygienu přijíždějí kolegové z Černé Hory

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se po necelém roce opětovně aktivně zapojí do mezievropského procesu výměny zkušeností. Tento týden na HSHMP zavítají další kolegové ze země projevující zájem o vstup do Evropské unie, kterým pražští hygienici předají obecné i odborné zkušenosti z výkonu dozorové činnosti. Po loňské návštěvě kolegů z Kosovské republiky, nyní na HSHMP přijíždějí zaměstnanci z dozorového orgánu Černé Hory. Tuto akci pořádá Evropská komise (EK), Generální ředitelství pro sousedství a rozšíření v rámci programu TAIEX. EK hradí i finanční náklady akce. Hlavním odborným garantem pobytu je za HSHMP ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví (SOPVZ) MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.  „Jsem ráda, že se naše hygienická stanice zapojuje do celoevropské výměny zkušeností. Takováto dobrá praxe je přínosem rovněž pro naše zaměstnance, kteří mohou porovnávat kontrolní systémy v různých státech. Ukazuje se, že náš kontrolní systém má dobré a zdravé základy. Proto se rádi s našimi zkušenostmi dělíme s kolegy z dalších evropských zemí,“ říká MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele HSHMP.

 

 

Cílem studijní návštěvy je poskytnout informace o postupech kontroly hraček v praxi: nepůjde pouze o stránku administrativní, nýbrž také o technické nebo laboratorní kontroly vzorků hraček, pokud jde o přítomnost toxických chemických látek, jakými mohou být například ftaláty či jiné podobné látky.

 

Zdravotní inspektoři dostanou příležitost se přímo seznámit s praxí HSHMP. Půjde o možnost získání zkušeností nejen s pozorováním na místě, ale rovněž s podílením se na kontrole technické dokumentace včetně fyzické kontroly hraček a s odebíráním vzorků zahrnujícím jejich následnou analýzu v laboratoři. Díky tomu budou moci lépe identifikovat problémy a obtíže, s nimiž se v Černé Hoře setkávají.

 

Na základě uvádění konkrétních příkladů dobré praxe, prostřednictvím praktického školení o příkladech osvědčených postupů, získají černohorští inspektoři dále praktické know-how, jak zlepšit výkon inspekční kontroly v Černé Hoře.

 

Návštěva našich černohorských kolegů se uskuteční ve dnech 9. až 11. října. První den je seznámíme se systémem kontroly, s tím, jak je organizován orgán ochrany veřejného zdraví v České republice,“ přibližuje detaily pobytu MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. „Následovat bude seznámení s nejčastějšími výrobky, které HSHMP objevuje na trhu jako závadné z chemického hlediska, co se týče hraček. Máme tady u nás bohatou škálu výrobků, které jsme objevili na trhu, a které byly zdravotně závadné. Druhý den se zúčastní kontroly prodejce hraček a budou uvedeni do laboratoře Státního zdravotního ústavu, kde se jim budou věnovat kolegové nad konkrétními laboratorními metodami. Poslední den návštěvy je věnován diskusi, výměně zkušeností, dotazům,“ doplňuje.

 

FOTOGRAFIE č. 1: ukázka nebezpečných výrobků - hračky s nevyhovujícím obsahem esterů kyseliny ftalové, kosmetického výrobku napodobujícího potravinu a  melaminového výrobku, které při své kontrolní činnosti v minulosti zachytili zaměstnanci oddělení hygieny předmětů běžného užívání pražské hygieny

 

Zdroj: HSHMP

 

Ohlasy kosovských hygieniků na studijní pobyt u pražských hygieniků

 

Již v roce 2018 HSHMP předávala zkušenosti z oblasti státního zdravotního dozoru kolegům z dozorového orgánu Kosovské republiky. Ti se účastnili dvou vzdělávacích modulů. První se týkal aditivních látek v potravinách, druhý pak materiálů pro styk s potravinami. V hodnocení pro EK vyjadřovali kolegové z Kosova se studijní návštěvou u HSHMP velkou spokojenost. Oceňovali především zisk skutečně praktických zkušeností, kterých se jim od pražských hygieniků dostalo. Nejednalo se o všeobecnou teorii, ale o ryzí praxi. Pražští hygienici kosovským kolegům poradili, na jaké výrobky se soustředit, jak organizovat kontrolu, povyprávěli o svých chybách na začátcích vlastních kontrol, při začátku členství ČR v EU, čímž kolegům ozřejmili, na co by si ve své vlastní praxi měli dát pozor apod.

 

FOTOGRAFIE č. 2: pohled na jednání ředitelky SOPVZ HSHMP MUDr. Pavly Svrčinové s kolegy z Kosovské republiky loni na podzim; jednání přihlíží vedoucí oddělení PBÚ Ing. Pavel Zikl

 

Zdroj: HSHMP

 

Jak se odborníci ze zahraničí dostanou na zkušenou na pražskou hygienu ?

 

Ředitelka SOPVZ HSHMP MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., se, vzhledem k odborným zkušenostem, stala,  na základě rozhodnutí EK, expertkou programu TAIEX pro určité oblasti. Proto v pravidelných intervalech získává požadavky do programu TAIEX zapojených evropských zemí. Pokud je v možnostech HSHMP, tak buď do konkrétní země vyjíždí zaměstnanec HSHMP, ponejvíce právě MUDr. Svrčinová, nebo jsou kolegové z evropských zemí zváni ke studijnímu pobytu v rámci HSHMP, která účastníkům kromě poznatků z práce samotné HSHMP zajišťuje exkurze na další zainteresovaná pracoviště. V nejbližší době například doktorka Svrčinová vyjede na Ukrajinu, kde bude ukrajinské kolegy seznamovat se systémem odběrů vzorků na kontaminující látky v potravinách.

 MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – hygienička, odbornice v ochraně a podpoře veřejného zdraví na národní i evropské úrovni:

 

dlouhá léta se specializuje na hygienu výživy a bezpečnost potravin, dokonce jako auditorka na celoevropské úrovni. V minulosti byla například zaměstnána u Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. V letech 2009 – 2015 působila u orgánu EU – Evropské komise, Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin. Od roku 2016 zastává funkci ředitelky Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Hygienické stanice hlavního města Prahy. Přednáší také na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

 


 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

 


Podrobnější informace o Černé Hoře lze najít na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR:
 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/cerna_hora/index.html
 

 


Detaily o instrumentech pomoci EU v rámci programů TAIEX  a TWINNING, které jsou jako předvstupní pomoc k dispozici kandidátským zemím EU a některým dalším, které jsou kryty smlouvami o partnerství a spolupráci uzavřenými mezi nimi (novými nezávislými státy) a EU jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR:
 

https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/twinning-a-taiex
 

 

V Praze 8. 10. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP