Informace k problematice legionel v teplé vodě bytových domů

PROBLEMATIKA LEGIONEL V TEPLÉ VODĚ BYTOVÝCH DOMŮ
(informace pro majitele bytových domů a uživatele bytů)

 

Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytují ve vodním prostředí. Optimální rozvoj legionelly je při teplotě vody mezi 35 °C a 45 °C, prokazatelně přežívá i teplotu 60 °C. Tolerance k vyšší teplotě umožňuje této bakterii množit se ve špatně konstruovaných nebo neudržovaných rozvodech teplé vody, kde dochází k tvorbě usazenin nebo stagnaci vody, rizikové jsou staré, neošetřované sprchové hlavice, perlátory apod., zanesené vodním kamenem.

 

Od loňského výskytu bakterie Legionella pneumophila v teplé vodě na pražském Proseku zaznamenává Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") zvýšený zájem obyvatel hlavního města i médií o informace o tuto problematiku. Přítomnost této bakterie v rozvodech teplé vody a za určitých okolností může představovat pro uživatele bytů určité zdravotní riziko.

 

Jak dojde k nákaze?

K nákaze může dojít vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího legionelly. Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody. Zdravotní riziko spočívá zejména ve vdechnutí kontaminované vody (např. při sprchování), kdy u osob s výrazně oslabeným imunitním systémem (HIV/AIDS, rakovina, chronická onemocnění) může dojít při masivním výskytu této bakterie ve vodě k rozvoji zápalu plic.  Děti nejsou ohroženou skupinou.

 

Jaká opatření nutno činit preventivně a při zjištění výskytu bakterie v teplovodním systému?

 • pro prevenci výskytu je důležitá regulace teploty teplé vody v rozvodech
 • teplota teplé vody na kohoutcích by měla být minimálně 50°C, optimálně alespoň 55°C,
 • s tím souvisí odpojení slepých ramen a málo využívaných potrubí či zásobníků vody a kvalitní izolace potrubí
 • výměna starých a zanesených rozvodů
 • při zjištění výskytu bakterie je vhodné prováděná opatření předem konzultovat s odborníky
  • termodezinfekce (opakované přehřívání dodávané teplé voda na minimálně 70 °C)
  • speciální ochranná dezinfekce např. chlorovými preparáty či biocidními přípravky.
  • Každý uživatel může ve svém bytě provést opatření ke snížení výskytu této bakterie, a to odtáčením teplé vody před jejím použitím, proplachováním sprchových růžic, výtokových kohoutků a perlátorů a pravidelným odstraňováním v nich přítomných usazenin. V neposlední řadě je možné starou sprchovou hlavici používanou mnoho let dezinfikovat chlorovými preparáty nebo nahradit novou.  

Vyšší pozornost by měly uvedenému problému věnovat osoby s výrazně oslabenou imunitou.

 

Platná legislativa ČR  

Závazné limity v teplé vodě pro ukazatele legionella jsou stanoveny pouze pro ubytovací a zdravotnická zařízení. Výrobci teplé vody pro bytové domy nemají ze zákona povinnost kvalitu této vody sledovat s výjimkou výrobců teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců. Pro ukazatel Legionella spp. je pro teplou vodu v bytových domech stanovena pouze doporučená (nezávazná) hodnota, jejíž překročení není porušením právního předpisu, tudíž HSHMP nepřísluší ukládat nápravná opatření ani výrobci teplé vody, ani vlastníkovi objektu.
 

Výrobce teplé vody neodpovídá za nedodržení hygienického limitu ukazatele jakosti teplé vody způsobené vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou. Má však povinnost informovat odběratele o nevyhovující jakosti vody a o dostupných opatřeních, které by vedly k odstranění problému.

 

Při výskytu legionelly ve vnitřních rozvodech bytových objektů musí zjednat nápravu vždy vlastník objektu. 
 

 

HSHMP při řešení podnětů na kvalitu teplé vody a při šetření onemocnění

 • koná v souladu s platnou legislativou a státní zdravotní dozor provádí tak, aby na jedné straně zajistila ohnisko nákazy legionelly v konkrétním zařízení (objektu) a na straně druhé efektivně vynaložila finanční prostředky poskytnuté pro provádění státního zdravotního dozoru.
 • Podněty na kvalitu na teplé vody budou řešeny zahájením státní kontroly s výrobcem teplé vody, odběrem na kohoutku podatele v ohnisku nákazy a dle možností i na výměníku výrobce teplé vody.
 • V případě, že bude zjištěna na kohoutku podatele přítomnost legionelly nad doporučený ukazatel a vina nebude na straně výrobce teplé vody, HSHMP vlastníkovi domu pouze doporučí postup, jak množství legionell snížit a jak se do odstranění problému chránit, t.j omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou. 
 • Informace bude sdělena i obyvatelům zasaženého objektu, a to formou letáku vylepeného na vchody objektu, a na webu HSHMP (www.hygpraha.cz/legionella).

 
V Praze 7. 12. 2016


MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální