Pražští hygienici ve vysílání Českého rozhlasu k možnosti navštěvovat od 11. května venkovní zahrádky v restauracích

Od 11. května 2020 je možné opět navštěvovat venkovní zahrádky v restauracích. Jde o součást postupných uvolňovacích opatření přijímaných vládou ČR v souvislosti s příznivou epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění covid-19. To vše ale pouze za dodržení přísných hygienických pravidel definovaných Pracovní skupinou k uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví.

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") souhrn těchto hygienických opatření pro provozovatele a personál restaurací zveřejňuje také prostřednictvím svých internetových stránek včetně návodného letáku pro veřejnost obsahujícího doporučená pravidla pro návštěvu venkovních zahrádek restaurací.

 

 

Od 11. května  mohou například v rámci jednoho stolu sedět i větší skupiny osob, ale platí, že od ostatních návštěvníků musejí být vzdáleni alespoň 1,5 metru. Dále platí, že při vstupu do vnějších i vnitřních prostor musí být pro návštěvníky umístěna dezinfekce. Vnitřní prostory restaurací však mohou být ze strany zákazníků využity pouze za účelem toalety. Nošení ochrany dýchacích cest je stále povinné, ale v době, kdy zákazník konzumuje potraviny nebo nápoje, nemusí mít roušku.

 

Ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová poskytla v úterý 12.5.2020 na dané téma rozhovor Českému rozhlasu - zpravodajské stanici Plus. Krátký rozhovor paní doktorky je možné si poslechnout ZDE (MP3).

 

  ROZHOVOR KE STAŽENÍ ZDE (MP3)

 

 

 

 


Definované podmínky, vztahující se k plánu uvolňování dne 11. května 2020

 

U následujících provozoven, služeb, aktivit a dalších činností je třeba dodržovat následně uvedená pravidla.

Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

 

 

Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;

venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest;

provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny;

při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky;

zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup;

dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;

v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny;

zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu;

v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;

provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

 

Další doporučující opatření:

 

Zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven.
Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovali co největší možný vzájemný odstup.
Případnou úpravou provozních podmínek a režimu zajistěte minimální odstup 1,5 m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků:

▪ uvnitř provozovny (s výjimkou hostů u stejného stolu),

▪ ve frontě,
▪ u terminálů,
▪ pokladen,
▪ u výdeje.

V provozovnách, kde je to provozně proveditelné zajistěte co největší odstup mezi obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové terminály, výdeje, atd.).
Osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány v čistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány.
K těmto účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby s rouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem.
Ve vnitřních prostorách zajistěte, aby zákazníci konzumovali občerstvení vsedě a zabraňte nadměrnému přeplnění provozovny. V případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).
Ve všech provozovnách včetně venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů, tak aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla alespoň 1,5 metru.
Režimová opatření zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.
Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2.
Dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či ubrousky a možnost dezinfekce rukou.
Zvýšenou pozornost věnujte pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a dalších předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci.
Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.).
Důrazně upozorněte personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!
Nastavte striktní zákaz práce v obuvi a oděvu, ve kterém pracovník přichází a odchází domu.
Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního či střevního onemocnění (teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení). Zajistěte kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu vedoucím směny. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!
V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, často větrejte a udržujte, pokud možno otevřená okna. V případě, že v provozovně používáte vzduchotechniku ve všech prostorách, zvyšte výměnu vzduchu (zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 - 600 ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti). Využívejte všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) ve všech prostorách, na toaletách i v kuchyňských prostorech.
Vypněte/nepoužívejte recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) - např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr.
http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v
Vhodným způsobem informujte o dodržování vysokého stupně osobní hygieny zákazníky/spotřebitele / provozovny (například letáčky na stolech, vývěsky u vchodů do
provozovny, informace s upozorněním na toaletách) jako prevence všech respiračních a střevních onemocnění.
Obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi), upřednostňována by měla být bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním telefonem.
Opakovaně školte zaměstnance v pravidlech k dodržování osobní a provozní hygieny!

Věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny!


V provozovně a zejména na toaletách vyvěste plakáty propagující mytí rukou!

V případě potřeby lze informační letáky stáhnou na webových stránkách Státního zdravotního ústavu, případně krajských hygienických stanic
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/Jak_si_spravne_myt_ruce.pdf, http://www.szu.cz/uploads/LB/Hygiena_rukou/How_to_Handwash_CZECH_Postup_pri_myti_rukou_2011.pdf

 

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI ZDE

 

DETAILY TÉŽ  V INFORMAČNÍM LETÁKU


 

Pro webové stránky HSHMP z podkladů Ministerstva zdravotnictví a ČRo zpracoval dne 13.5.2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP