Zájem o bezplatnou přednášku o fungování dětských skupin byl veliký

Dětské skupiny, alternativa mateřských školek, fungují necelé dva roky. Z tohoto důvodu uspořádala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") bezplatný seminář, který se zaměřil na seznámení veřejnosti s prvními výsledky činnosti HSHMP v této oblasti. "Nějaký nedostatek byl zjištěn prakticky v každém zařízení. Nedostatky plynuly většinou z nezkušenosti a někdy i neznalosti pečovatelek," říká Jan Jarolímek, ředitel HSHMP a dodává, že pečující osoby zpravidla nemají vzdělání z oblasti stravování. Další problémem pak podle šéfa pražských hygieniků byly doklady o očkování dětí. "Vzhledem k tomu, že jsou dětské skupiny novinkou a zjištěná pochybení nebyla tak závažná, neudělili jsme zatím žádné sankce," dodává ředitel Jarolímek.

 

To byl také důvod, proč se HSHMP rozhodla uspořádat bezplatný seminář k tomuto tématu. Ty nejčastější otázky zaměřené na provozování dětských skupin zodpověděla na přednášce s názvem Dětská skupina - nový typ péče o předškolní děti ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých z HSHMP dr. Blanka Kučerová: 

 

Jaké nejčastější chyby dělají provozovatelé dětských skupin?

Největší podíl nedostatků jde na vrub stravování. Je to dáno především nedostatečnou praxí pečujících osob v této oblasti. Dětská skupina nemá (vyjma bývalých jeslí s vlastní kuchyní) kuchařky a tak pečující osoby musí zvládnout i základy osobní a provozní hygieny při manipulaci s potravinami. Výdej potravy dětem v dětské skupině je činností epidemiologicky závažnou a měly by být dodrženy i zásady správné hygienické praxe.

 

Je pravda, že v některých případech chyběly dětem doklady o očkování?

Dětské skupiny patří mezi ta předškolní zařízení, která smí přijmout do péče pouze řádně očkované dítě s výjimkami uvedených v zákoně o ochraně zdraví. V některých případech byly zjištěny nedostatky v doložení údajů o očkování dítěte. Tuto závadu se podařilo většinou odstranit.

 

Kde všude probíhaly kontroly HSHMP zaměřené na dětské skupiny?

Odbor hygieny dětí a mladistvých věnoval první rok spíše poskytování konzultací a povolování jednotlivých zařízení. Podmínkou získání oprávnění je totiž mimo jiné i souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné hygienické stanice. V loňském roce již probíhaly kontroly jednotlivých zařízení. Dosud jich bylo zkontrolováno přes polovinu. Z analýzy těchto kontrol vychází i to, že budeme pořádat podobné vždělávací akce a bezplatné semináře. 

 

Jak velká může být dětská skupina?

Požadavky na vybavení dětských skupin se liší podle jejich velikosti. Dětské skupiny od počtu 13ti dětí musí splnit v podstatě stejné požadavky jako mateřské školy. Menší dětské skupiny do 12ti dětí mají mírnější požadavky stanovené zvláštní vyhláškou, nemusí mít např. vlastní zahradu pro hry dětí. Menších dětských skupin je nepatrně více (33). Počet dětí ve skupině je limitován právě plněním hygienických podmínek, zejména plochou herny pro děti.

 

Kolik dětských skupin existuje na území hlavního města Prahy?

Počet dětských skupin zatím stále narůstá. Na území hlavního města Prahy bylo evidováno k dnešnímu dni, tj. k 22. 2. 2017 celkem 62 skupin. Jedenáct dětských skupin si pořídila ministerstva a jiné instituce (např. NKÚ či SZÚ). Dětské skupiny vznikají i při školských zařízeních – při vysokých školách, ale i jako další prostory v mateřských a základních školách – těch je celkem deset. Transformací z bývalých jeslí vznikla čtvrtina dětských skupin. Zbytek založily neziskové organizace.

 

Kdo může provozovat dětské skupiny? Jak dlouho fungují?

Oprávnění k provozování této služby vzniká zápisem do evidence poskytovatelů vedenou na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). První dětské skupiny byly zaevidovány v průběhu roku 2015. V provozu jsou tedy necelé dva roky.

 

Byly provozovatelům uděleny nějaké pokuty?

Vzhledem k tomu, že jde o první zjištění, nebyly zatím uděleny ze strany hygienické stanice žádné sankce.

 

V Praze 22. 2. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel