Reakce hygienické stanice na článek na serveru Seznam Zprávy ze dne 13. 9. 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zásadně odmítá, že by se uvnitř této instituce mohl za stávajícího nastavení kontrolních a hierarchických mechanismů "rodit korupční systém", z něhož by nadto měl profitovat její ředitel. Ředitel HSHMP nebyl v této věci orgány činnými v trestním řízení z ničeho obviněn, pouze těmto orgánům podal vysvětlení a v případu dále vystupuje v pozici svědka. O údajných protiprávních aktivitách obou obviněných osob ředitel HSHMP nebyl informován, přičemž o možném opaku svědčí toliko nepodložená a neprůkazná tvrzení Ing. Pěkného. Pokud by odpovědné osoby na straně HSHMP byly o takovýchto aktivitách informovány v souladu se služebními předpisy, přijala by HSHMP nezbytná opatření v souladu se služebním zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.


I z informací, které mají média k dispozici je zřejmé, že se obvinění měli ředitelem HSHMP "zaklínat", což činit skutečně mohli, avšak jedině bez vědomí ředitele HSHMP.


Současný ředitel HSHMP od počátku svého působení ve funkci nařídil kontrolu ve všech stravovacích provozech, u nichž bylo evidentní, že za minulého vedení nebyly bez uvedení bližších důvodů delší dobu kontrolovány. Tento pokyn zazněl mj. na poradě vedení již v roce 2017 a byl uložen cestou ředitelky sekce ochrany a podpory veřejného zdraví věcně příslušnému odboru, tj. hygieně výživy („HV“).


Je potřeba upozornit na skutečnost, že sám jmenovaný Ing. Pěkný je t. č. vedoucím oddělení hygieny výživy pro Prahu 1 a ze své funkce je mj. odpovědný za řádný výkon kontrolní činnosti v této oblasti. Pokud zjistil jakékoli nesrovnalosti jak uvádí již na konci loňského roku, byl povinen o těchto skutečnostech podle služebních předpisů HSHMP i obecně závazných právních předpisů neprodleně informovat svou nadřízenou ředitelku odboru HV, následně i ředitelku sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, a ta podle závažnosti okolností následně ředitele HSHMP. Stejně tak měl a mohl využít Ing. Pěkný možnost obrátit se na interního prošetřovatele HSHMP a podezření na nezákonné jednání mu oznámit již na konci roku 2017. Nic z výše uvedeného však Ing. Pěkný neučinil, byť k tomu byl povinen. Ředitel HSHMP odmítá, že by se jakkoli podílel na údajném korupčním systému, který měl dle tvrzení Ing. Pěkného na HSHMP existovat nebo vznikat.

 

Závěrem je nutné dodat, že pokud Ing. Pěkný konal na pokyn osob, které vůči němu nebyly v postavení představených, je toto jednání zcela v rozporu s tím jak se má chovat a jak má postupovat státní zaměstnanec v takových situacích.


HSHMP je v současné době plně součinná s Policií České republiky, která tuto věc aktuálně vyšetřuje.

 

V Praze dne 13. 9. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP