Stanovisko MZ k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2017/2018

Mateřské školy patří mezi zařízení pro předškolní děti, která musí plnit požadavky § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – tj. mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimku z této povinnosti mají pouze děti, které jsou proti nákaze imunní či se nemohly podrobit očkování kvůli trvalé zdravotní indikaci. Dále též děti, jejichž docházka do zařízení je povinná. Vzhledem k tomu, že dle novely školského zákona (dle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění) jsou dětmi s povinnou docházkou i děti, které po 1. 9. 2017 dosáhnou pěti let věku, vztahuje se výjimka i na ně. Nedokončené či neúplné očkování tedy nebude moci být překážkou k jejich přijetí do mateřské školy pro děti starší pěti let. 

 

Upozorňujeme dále, že povinnost podrobit se pravidelnému očkování pro osoby stanovené v § 46 zákona č. 258/2000 Sb. (tj. fyzické osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt, cizinci, jimž byl povolen trvalý pobyt, cizinci, kteří jsou oprávněni k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinci, jimž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo jsou oprávněni na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů) není touto novelou školského zákona dotčena

 

Informaci naleznete na webových stránkách MZ: http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_3673_5.html

 

V příloze uvádíme též stanovisko MZ.

 

V Praze dne 18. 1. 2017

 

MUDr. Blanka Kučerová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých


 

Přílohy