Pražští hygienici pravidelně kontrolují také dětská pískoviště

Hra na dětském pískovišti patří k oblíbeným venkovním aktivitám nejmenších dětí. Pískovišti jsou také zpravidla vybavovány venkovní hrací plochy mateřských škol. Pískoviště nalezneme rovněž na veřejných hřištích pro děti, ale i jiných veřejných plochách.


Hygienické stanice jako orgány ochrany veřejného zdraví, tedy i Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), dozorují taková pískoviště, která jsou součástí venkovních hracích ploch provozovaných konkrétním provozovatelem. Vedle zahrad mateřských škol to tedy jsou většinou hrací plochy s pískovištěm zřizované radnicemi či jinými subjekty v rámci sportovišť či parků. Taková hřiště jsou k tomu účelu kolaudována stavebními úřady a zpravidla označená či opatřená návštěvním řádem. Ostatní volně přístupná pískoviště nejsou předmětem státního zdravotního dozoru a jejich používání je tzv. na vlastní nebezpečí.  Která pískoviště jsou tedy dozorována – tuto informaci poskytne místně příslušné pracoviště hygienické stanice. Přílohou tohoto sdělení je aktualizovaný seznam sledovaných veřejných hracích ploch v Praze – příloha č.1.


HSHMP provádí kontrolu (státní zdravotní dozor – dále „SZD“) jako místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze dle § 82 odst. 2, písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem - vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 238/2011 Sb.“) stanovené v § 40. Hygienické limity chemického, mikrobiálního a parazitárního znečištění písku užívaného ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry dětí jsou upraveny v příloze č. 14 k této vyhlášce.

 

Podmínky provozování takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu. 

 

Příloha č. 14, vyhlášky č. 238/2011 Sb., tabulka č. 1 - Mikrobiologické limity pro znečištění písku:

 

 

Příloha č. 14 vyhlášky č. 238/2011 Sb., tabulka č. 2 - Chemické limity pro znečištění písku:

 


 
V roce 2017 se HSHMP při kontrolách pískovišť zaměřila na dodržování hygienických limitů vybraných chemických prvků dle přílohy č. 14, tabulky č. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Všechna vytipovaná pískoviště (vybraná podle kritéria - umístění v dopravně exponované oblasti pro možnost přítomnosti kadmia v písku) při kontrole obstála. 

 

Aktualizace databáze evidence pražských venkovních hracích ploch s pískovištěm

 

Na jaře letošního roku HSHMP, ve spolupráci s městskými částmi hlavního města Prahy, aktualizovala databázi evidence venkovních hracích ploch, jejichž součástí je pískoviště, které má svého provozovatele. HSHMP k dnešnímu dni eviduje v Praze celkem 306 venkovních hracích ploch s pískovištěm. Letos bylo HSHMP zkontrolováno 141 pískovišť (46,1 %).

 

Vzorky ze 4 pískovišť na analýze limitů vybraných indikátorů mikrobiologického a parazitologického znečištění písku

 

U vybraných 4 pískovišť byly provedeny kontroly s odběry písku z pískovišť umístěných na veřejných dětských hřištích za účelem ověření dodržování hygienických limitů vybraných indikátorů mikrobiologického a parazitologického znečištění písku dle přílohy č. 14, tabulky č. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

 

I v letošním roce v naprosté většině kontrolovaných pískovišť nebyly nedostatky zjištěny, tj. pražští provozovatele pískovišť dodržují zásady provozu venkovních hracích ploch s pískovištěm v souladu s platnou legislativou. Pouze v jednom případě byl zjištěn pozitivní nález geohelmintů ve vyšetřovaném vzorku. Označení Geohelminti je užíváno pro skupinu parazitů, do pískoviště se dostanou infekční larvy škrkavky z výkalů zvířat nejčastěji koček a psů (Toxocara canis, Toxocara cati), a u dětí mohou po pozření  kontaminovaného písku vyvolat infekční onemocnění např. toxokarózu. Dětské hřiště bylo ihned uzavřené a byla provedena výměna písku v pískovišti. V současné době je již dětské hřiště opět v provozu.

 

Kontroly pískovišť od jara do podzimu

 

Dětská pískoviště se kontrolují od jara do podzimu - tedy v době, kdy se tato místa navštěvují. Stížnosti z řad veřejnosti na hřiště, která mají správce a fungují podle provozního řádu, HSHMP v letošním roce neeviduje žádné. Hlavně proto, že provozovatelé pískovišť o ně dobře pečují a dodržují pravidla stanovená v provozních řádech.

 

Zkontrolovaná pískoviště s odběrem vzorků:

 

1.  Dětské hřiště, Mendelova – Hořčičkova vnitroblok, Praha 11
2. Dětské hřiště, Sobotecká, Praha 10
3 Dětské hřiště, Kostřínská, Před Ústavem, Praha 8
4. Dětské hřiště, Šimonova, Praha 17

 

FOTODOKUMENTACE


Foto č. 1: VHP Mendelova – Hořčičkova vnitroblok

 

Zdroj: HSHMP

 
Foto č. 2: VHP Mendelova – Hořčičkova vnitroblok - odběr písku pracovníkem zdravotního ústavu

 


Zdroj: HSHMP

 
Foto č. 3: VHP Mendelova – Hořčičkova vnitroblok

 


Zdroj: HSHMP

Foto č. 4: VHP Kostřínská 1 - návštěvní řád

Foto č. 5: VHP Kostřínská 1 - odběr písku na vyšetření

 

Zdroj:  HSHMP

 
Foto č. 6: VHP Kostřínská 1

 

Zdroj:  HSHMP

 

Foto č. 7: VHP Šimonova

Foto č. 8: VHP Šimonova odběr písku na vyšetření

 

Zdroj:  HSHMP

 

Foto č. 9: Uzavření VHP

 

Zdroj:  HSHMP

 
Foto č. 10: Otevření VHP po výměně písku - 15. 10. 2019

 

Zdroj:  HSHMP


V Praze  13. 11. 2019

 

Mgr. Ivana Průšová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých HDM poboček Západ, Severozápad a Sever

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM)

 

Příloha: Aktuální seznam venkovních hracích ploch s pískovištěm (pdf; 478 kB)