Stáže lékařů na HSHMP jsou v plném proudu

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") je pracoviště kde si mohou mladí lékaři udělat předatestační stáž. Loni ji na HSHMP absolvovalo 25 lékařů. HSHMP každý rok vypisuje čtyři termíny této desetidenní praxe. Letos se stáže konaly v únoru, druhé kolo probíhá nyní a další dva termíny jsou stanoveny - na září (od 11. do 22. 9. 2017) a listopad (od 30. 10. do 10. 11. 2017). Více informací je pak k dispozici na webových stránkách HSHMP:  http://hygpraha.cz/dokumenty/predatestacni-priprava-2406_2406_423_1.html.

 

Odborná, předatestační stáž je zaměřena zejména na seznámení se s jednotlivými pracovišti HSHMP, jejich náplní, organizací práce v souladu se vzdělávacím programem v příslušném oboru specializačního vzdělávání v návaznosti na zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mladé lékařky právě absolvují stáž na HSHMP

Zleva: Karolína Nekvapilová, Michaela Macko, Renata Šimjáková, Zuzana Homolová a Jitka Menšíková

(Fotografie byla pořízena se svolením lékařek - Zdroj: HSHMP)

 

Zeptali jsme se stážujících na několik otázek:


Proč jste se rozhodly pro stáž na HSHMP a jaký obor vás nejvíce zajímá?

Karolína Nekvapilová, všeobecná lékařka: „Vybrala jsem si pražskou hygienickou stanici na základě doporučení školitele. Z profesního hlediska mě nejvíce zajímá obor protiepidemiologický, ze soukromých důvodů jsou pro mě ale zajímavé všechny přednášky.“

 

Michaela Macko, všeobecná praktická lékařka: „Stáž na hygienické stanici je povinnou součástí předatestační přípravy. Pro praktického lékaře je podle mě nesmírně důležité mít povědomí o základních zásadách práce hygieniků v České republice. Pro svůj obor jistě nejvíce využiji pracovně lékařskou sféru při závodní péči. Osobně pro mě byla velmi zajímavá hygiena výživy. Děkuji!“

 

Renata Šimjáková, všeobecná praktická lékařka: „Stáž na HSHMP jsem si vybrala na základě dobrých recenzí od svých kolegů. Z hlediska budoucí práce v ordinaci v Plzni a v Praze mi přišlo výhodné absolvovat stáž v hlavním městě. Zajímá mě očkování, hygiena výživy i hygiena práce.“

 

Zuzana Homolová, všeobecná praktická lékařka: „V Praze jsem se narodila, žila a hodlám tu mít i praxi. Zajímají mě otázky pracovního lékařství, hygieny práce i odbor protiepidemický – v praxi se s touto problematikou nejčastěji setkávám.“

 

Jitka Menšíková, všeobecná praktická lékařka: „Jedná se o povinnou stáž v rámci specializačního vzdělávání. Nejvíc mě zajímá obor epidemiologie a odpovědi na otázky – jak postupovat v případě záchytu infekčních onemocnění. Především kdy a kam co hlásit. Dále jsou pro mě důležité odpovědi na otázky z oboru hygieny práce – především jak mám v praxi postupovat při posuzování kategorie rizik.“

 

Stáže připravila HSHMP tématicky tak, aby šly napříč zdejšími obory, které jsou zastřešeny na sekci ochrany a podpory veřejného zdraví. Stážisky proto postupně navštěvují odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), odbor hygieny obecné a komunální (HOK), odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM), odbor hygieny práce (HP), odbor protiepidemický (EPI) a oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky (PZ a ZP).


Jaké jsou podmínky stáže?

Odbornou stáž na pracovištích je možno vykonat jen na základě písemné žádosti doručené HSHMP. Žádost zasílá zaměstnavatel stážisty, příp. žadatel – osoba podnikající v oblasti zdravotnictví, (dále jen „žadatel“). Žadatel v žádosti uvádí jméno, příjmení a kontakt na stážistu, termín realizace stáže. Odborná stáž je realizována na základě uzavřené smlouvy. Za zajištění stáže bude žadateli na základě vzájemné dohody a uzavřené smlouvy fakturována částka ve výši 350 Kč za osobu/den. Kontaktní osobou pro tuto agendu je Eva Jampílková, odborný referent oddělení personálního HSHMP, tel.: 296 336 721, eva.jampilkova@hygpraha.cz.

 

O vlastní realizaci odborné stáže rozhoduje ředitel HSHMP po předchozím vyjádření ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. O rozhodnutí je žadatel následně vyrozuměn písemnou formou.

 

V Praze dne 12. 4. 2017

 

Mgr. Dana Mertová

tisková mluvčí HSHMP