Světový den boje proti rakovině

Pražští hygienici se aktivně zapojují do aktivit spojených se Světovým dnem boje proti rakovině, který si připomínáme 4. února. Tento den vyhlásila v roce 2008 Světová zdravotnická organizace (WHO) na základě tehdy již přes 10 let trvající iniciativy nevládní organizace UICC (Union for International Cancer Control – Mezinárodní unie proti rakovině), která má po celém světě zhruba 800 partnerských organizací.


Světový den boje proti rakovině je příležitostí zvýšit povědomí veřejnosti o příčinách rakoviny a možnostech a významu její prevence. Každoročně zemře na rakovinu celosvětově 8,2 miliónu osob, z čehož polovinu (4 milióny) můžeme považovat za úmrtí předčasná - úmrtí osob ve věku do 69 let.


Počet nových případů onemocnění na 100 000 obyvatel v Česku (incidence na zhoubné novotvary) a též v hlavním městě Praze má vzestupný trend (graf 1). Úmrtnost na zhoubné novotvary má z dlouhodobého pohledu sestupnou tendenci (graf č. 2). 
 

Graf 1: Vývoj incidence na zhoubné novotvary v Česku a hl. m. Praze v letech 1994-2014 na 100 000 obyvatel
 


Zdroj: ÚZIS ČR

 


Graf 2: Úmrtnost na zhoubné novotvary v Česku a hl. m. Praze v letech 1994-2015 na 100 000 obyvatel


 
Zdroj: ÚZIS ČR

 

Světový den boje proti rakovině má pro období let 2016 – 2018 klíčové téma a heslo: „We can – I can“ („Můžeme – mohu“). Obsahem této výzvy je návod, jak můžeme my všichni - jako společnost i každý sám jako jednotlivec přispět k prevenci, včasné diagnostice, léčbě a minimalizaci druhotných následků a komplikací, a též jak usnadnit život pacientům s rakovinou během léčby i při návratu na pracoviště.

 

Výzva „We can – I can“ zve každého, aby poznal, pochopil a připojil se.

 

Doporučení v prevenci nádorových onemocnění jsou zahrnuta v Evropském kodexu proti rakovině v těchto dvanácti zásadách:
Nekuřte. Vyhněte se jakékoliv formě tabáku. Mějte svůj domov nekuřácký. Podpořte tento přístup i ve svém pracovním prostředí.
Snažte se udržet zdravou tělesnou hmotnost. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost. Omezte čas strávený sezením.
Jezte zdravě jezte hodně celozrnných výrobků; omezte vysoce kalorické potraviny, tj. potraviny s vysokým obsahem cukru nebo tuku, a vyhněte se sladkým nápojům; vyhněte se průmyslově upravenému masu, omezte červené maso a potraviny s vysokým obsahem soli; Pokud pijete alkohol jakéhokoliv typu, omezte jeho příjem. Ideální je alkoholu se vyhnout úplně.

 

Předcházejte přílišnému vystavování se slunečnímu záření, zvláště u dětí. Při pobytu na slunci používejte ochranné prostředky. Vyhněte se soláriím. Při svém povolání se chraňte před rakovinotvornými látkami a postupujte dle zdravotních a bezpečnostních pokynů. Zjistěte si, zda nejste doma vystaveni záření radonu, případně přijměte opatření ke snížení jeho vysoké koncentrace.

 

Doporučení pro ženy:
kojení snižuje u matek riziko vzniku rakoviny. Pokud můžete, své dítě kojte.
hormonální substituční léčba zvyšuje riziko vzniku mnoha typů rakoviny. Pokud můžete, omezte ji.
Zajistěte svým dětem očkování
proti hepatitidě B (u novorozenců);
proti lidským papilomavirům (HPV) u dívek;
Účastněte se organizovaných screeningových programů
rakoviny tlustého střeva – muži i ženy;
rakoviny prsu – ženy;
rakoviny děložního čípku – ženy;
 

Pražští hygienici se do této kampaně zapojují dlouhodobě především kontrolou rakovinotvorných látek v potravinách a v předmětech běžného užívání (PBU). Například v uplynulém období se pracovníci odboru hygiena výživy a PBU zaměřili na kontroly polycyklických aromatických uhlovodíků v pokrmech především uzených a grilovaných a také v hračkách a výrobcích pro nejmenší děti.

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu stovek chemických sloučenin, které mohou vznikat během nedokonalého spalování uhlí, oleje, benzínu a dalších organických materiálů. Do těla se dostávají vdechnutím, při kontaktu kůží nebo spolknutím. Mnohé polycyklické aromatické uhlovodíky jsou prokazatelně rakovinotvorné a mutagenní. Nejtoxičtější z nich je benzo(a)pyren (BaP).

 

V roce 2016 odebrala HSHMP celkem 14 vzorků hraček a výrobků pro děti. V žádném z kontrolovaných vzorků nedošlo k překročení limitní hodnoty pro PAU 0,05 mg/kg (podrobné informace naleznete v příloze).

 

Dále se pražští hygienici aktivně zapojují do preventivních aktivit spojených s edukaci široké veřejnosti, zejména v oblasti prevence nejčastěji se vyskytujícího nádoru u žen, kterým je nádor prsu, a to konkrétní aktivitou, tj. nácvikem samovyšetření prsu. V roce 2016 jsme touto aktivitou oslovili zhruba 800 žen. Přehled námi realizovaných preventivních akcí, zejména veřejnosti oblíbených „Dnů zdraví“ naleznete na našich webových stránkách http://www.hygpraha.cz/obsah/informace_437_1.html.


V Praze dne 2. 2. 2017

 

MUDr. Hana Kunstovná

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 

Ing. Anna Füleová

vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

 

 

Použité zdroje:
http://www.who.cz/mediaonas/118-4-unor-svetovy-den-proti-rakovine.html
http://www.worldcancerday.org/
http://www.worldcancerday.org/about/2016-2018-world-cancer-day-campaign
http://reporting.uzis.cz/
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prvni-souhrnna-publikace-o-zdravi-obyvatel-hlavniho-mesta-prahy---zdarma-ke-stazeni-2312_2312_34_1.html

 

Přílohy:
Výsledky kontrol polycyklických aromatických uhlovodíků v hračkách a výrobcích pro nejmenší děti, HSHMP
Prevence a rizika nádorových onemocnění, SZÚ


 

Přílohy