Upozornění pro zájemce o lesní mateřskou školu

Na území hlavního města Prahy, zejména v jeho okrajových částech, je již nyní provozováno několik lesních klubů pro předškolní děti. Na základě novely školského zákona, tj. zákona č. 561/2004 Sb., který byl novelizován zákonem č. 178/2016 Sb.,  je možno zařadit tyto aktivity mezi mateřské školy. Jednou z podmínek je předložení stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví – tedy pro území hlavního města Prahy Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"). Za předpokladu splnění hygienických požadavků lze tento typ předškolního vzdělávání zapsat do rejstříku škol a školských zařízení. Lesní mateřská škola může zajišťovat povinné vzdělávání předškoláků starších pěti let, které je rovněž novinkou.

 

Co je lesní mateřská škola ve smyslu § 34 školského zákona:
Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu.


Zázemím se rozumí jakýkoliv prostor v docházkové vzdáleností dětí od vhodného území - venkovních prostor (les, lesopark, volný pozemek), kde mohou děti s pedagogickým dohledem provádět nejrůznější herní a vzdělávací činnosti. Takovým územím nemůže být park či dětské hřiště, kde jsou možnosti aktivit dětí značně omezené. Zázemí musí zajistit ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami a musí umožnit uložení materiálního vybavení a osobních věcí dětí. Zázemí tedy musí být v dosahu území. 

 

Lesní mateřská škola nemůže být poskytovatelem stravovací služby, neboť nemůže provozovat provozovnu v k tomu určené stavbě. Strava může být lesní mateřské škole poskytována smluvně jiným provozovatele stravovací služby, a to buď na místě (v zázemí) nebo ve svých prostorách.

 

Jaké jsou podmínky ze strany HSHMP pro vydání stanoviska k zápisu lesní mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení:
Zřizovatel lesní mateřské školy musí podat žádost na HSHMP (cestou podatelny v analogové podobě, elektronicky anebo cestou datové schránky). Součástí žádostí musí být zpracovaný provozní řád, který bude deklarovat splnění provozních požadavků dle ustanovení § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň splnění podmínek § 9 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.


V případě, že podání nebude úplné, HSHMP jakožto správní orgán může vyzvat žadatele k doplnění žádosti.

 

Dále bude vyžadovat místní šetření před vydáním stanoviska. Nelze tedy posuzovat pouze plánovanou školu, ale již zřízené zařízení.

 

Přílohy: žádost, vzor provozního řádu

 

V Praze dne 24. 3. 2017

 

 

MUDr. Blanka Kučerová

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých