Vyřizování stížností a podnětů v komunálním prostředí-kompetence hygieniků-nejčastější dotazy a odpovědi

Vážení návštěvníci webových stránek,

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) reaguje na časté dotazy veřejnosti a zveřejňuje základní informace o kompetencích HSHMP při vyřizování stížností a podnětů v komunálním prostředí. Detaily najdete v textu níže.

 

V Praze 16. 8. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

 

Kompetence Hygienické stanice hlavního města Prahy při vyřizování stížností a podnětů v komunálním prostředí – časté otázky


Lze se na Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obrátit s podnětem na hudební produkci pořádanou ve venkovním prostoru?

 

Podle současné právní úpravy nejsou pro veřejné produkce hudby, pokud jsou pořádány či provozovány mimo budovy, stanoveny hygienické limity hluku. Takový druh zvuku se považuje za obecné obtěžování a při jeho řešení není dána příslušnost HSHMP. V případě, že se jedná o veřejné prostranství, je možné se obrátit na místně příslušnou městskou část, která může situaci na svém území regulovat pomocí obecně závazných vyhlášek.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR v součinnosti s Národní referenční laboratoří pro komunální hluk vydalo v této věci „Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru“, které bylo zpracováno jako odborná pomůcka pro obce pro regulaci obtěžování obyvatel hlukem z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru i pouze na základě kvalitativního postupu bez nutnosti měření. Toto odborné doporučení je veřejně dostupné na webových stránkách HSHMP.


Lze se na HSHMP obrátit s podnětem na hudební produkci pořádanou v budově?

 

Ano, pro veřejné produkce hudby jsou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoveny hygienické limity a s takovým podnětem je možné se na HSHMP obrátit.


Lze se na HSHMP obrátit s podnětem na hluk působený svozem popelnic?

 

Na svoz komunálního odpadu HSHMP nahlíží jako na stacionární zdroj hluku související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících. Pro takový zvuk tedy nejsou stanoveny hygienické limity a není dána příslušnost HSHMP.


Lze se na HSHMP obrátit s podnětem na hluk působený zvukem zvonů či odbíjením hodin ve veřejném prostoru?

 

Zvuk působený vyzváněním kostelních zvonů, případně odbíjením hodin ve veřejném prostoru se nepovažuje za hluk, pro který by byly zákonem o ochraně veřejného zdraví a prováděcím nařízením vlády stanoveny hygienické limity. HSHMP vychází z právního názoru Ministerstva zdravotnictví ČR podrobně vyjádřeného v rozhodnutí ze dne 29. 5. 2013, č. j. 16038/2013-NH-30.1-2.5.13, z něhož vyplývá, že není v působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví zdroj takového zvuku podřizovat výkonu státního zdravotního dozoru, tedy provádět měření jeho hlučnosti podle citovaného zákona.


Které zdroje hluku umístěné v soukromých obydlích podléhají regulaci hygienickými limity hluku?

 

Za stacionární zdroje hluku se podle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležejících. Za takové činnosti se považuje zejména: zájmové hraní na hudební nástroje, pohyb v bytech, hlasové projevy lidí a zvířat, zvuk domácích spotřebičů, používání sanitárních předmětů, zvuk spojený s provozem otopné soustavy, zvuk zařízení určených ke zvýšení komfortu vnitřního prostředí bytů, zvuk působený při údržbě zahrady, drobné kutilství. Výjimku tvoří zařízení pro větrání a vytápění, které hygienické limity hluku plnit musí.

 

Zajišťuje HSHMP měření hluku či jiných fyzikálních faktorů na základě individuální objednávky osob?

 

HSHMP prošetřuje stížnosti a podněty a v indikovaných případech zajišťuje jejich objektivizaci provedením příslušného měření.HSHMP však nezajišťuje provádění měření hluku či jiných faktorů na základě objednávek osob jako placenou službu. Za tím účelem je potřeba obrátit se na příslušnou akreditovanou nebo autorizovanou firmu.


Provádí HSHMP státní dozor ve fitness centrech?

 

Provozování posiloven a podobných typů zařízení se nepovažuje za činnost epidemiologicky závažnou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví. Dozor v těchto zařízeních z hlediska úrovně služeb poskytovaných klientům HSHMP nevykonává. V případě nespokojenosti s poskytovanou službou je třeba se obrátit s reklamací přímo na provozovatele, případně na Českou obchodní inspekci pro využití možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. HSHMP však vykonává dozor nad poskytováním masérských a regeneračních služeb.


Lze se na HSHMP obrátit s podnětem na porušování obecných hygienických pravidel ze strany vlastníků či uživatelů bytů, které obtěžuje sousedy?

 

HSHMP obecně prohlídky bytů či domů z hlediska dodržování základních hygienických zásad a pravidel ze strany jejich uživatelů neprovádí. Jedinou výjimkou by byla mimořádná situace, která by hrozila vznikem a šířením nákazy. Různé typy asociálního chování, hromadění věcí v budovách či na pozemcích, nevhodný chov domácích zvířat, znečišťování společných prostor apod. HSHMP neřeší. S podnětem na neplnění povinnosti vlastníka udržovat stavbu v řádném stavu je třeba se obrátit na místně příslušný stavební úřad.


Lze se na HSHMP obrátit s podnětem na obtěžující zápach?

 

HSHMP obecně problematika pachů do kompetence nepatří. Jedná se o oblast, která je v českém právu doposud málo regulována. Určité kompetence mají odbory životních prostředí jednotlivých městských částí a Česká inspekce životního prostředí. HSHMP nemá kompetence řešit pachy, které vznikají v souvislosti s činnostmi na veřejných prostranstvích, z nevhodného umístění nádob na odpad, z nevhodného či nedostatečně hygienicky zajištěného chovu domácích zvířat. HSHMP řeší pach pocházející ze vzduchotechniky sloužící k odvětrání provozoven stravovacích služeb, avšak pouze v tom rozsahu, zda je vzduchotechnické zařízení řádně udržováno a osazeno předepsanými filtry.


Ve kterých případech se lze na HSHMP obrátit s podnětem na kvalitu pitné vody?

 

HSHMP přísluší státní dozor v oblasti jakosti dodávané pitné vody. Jedná se jak o pitnou vodu dodávanou veřejným vodovodem, tak pitnou vodu vyráběnou či dodávanou jiným způsobem například z individuálních studní v rámci podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích, z veřejných studní, které byly označeny jako zdroj pitné vody, při zásobování veřejných objektů (například školy, zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb) pitnou vodou (více informací zde). HSHMP nevykonává dozor a nesleduje jakost vody užívané k individuálnímu zásobování vodou ze soukromých studní, které slouží pouze pro vlastní potřebu a nejsou využívány k výše popsaným činnostem. HSHMP rovněž nezajišťuje odběry a vyšetření jakosti vody na základě objednávek osob jako placenou službu.


Lze se na HSHMP obrátit s podnětem na obtěžování světelnými zdroji umístěnými ve venkovním prostoru?

 

HSHMP nemá právními předpisy svěřenu kompetenci v oblasti obtěžování zdroji světla. Stejně tak nejsou pro takové zdroje stanoveny hygienické limity. Určité kompetence v této oblasti mají stavební úřady, a to pokud jde o nepřiměřené obtěžování světlem ze staveb pro reklamu a z reklamních a informačních zařízení. Ohledně těchto zařízení je proto možné obrátit se s podnětem na místně příslušný stavební úřad. V ostatních případech nezbývá než se obrátit přímo na provozovatele takového zařízení.

 

V Praze dne 16. 8. 2018

 

Zpracoval:


JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.
ředitel odboru hygieny obecné a komunální

 

Schválil:

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel