VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ KOUPÁNÍ - přírodní koupaliště Hostivař

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících ákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 94a odst. 2 zákona 58/2000 Sb.


OPATŘENÍ NA ÚSEKU ŘÍZENÍ JAKOSTI VOD KE KOUPÁNÍ

 

a stanoví ode dne vyvěšení tohoto opatření dočasný zákaz používání vody ke koupání na přírodním koupališti na povrchových vodách Hostivař, Praha 10.

 


Odůvodnění:


HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. c) postupem podle § 94a odst. 2 zákona opatření obecné povahy, kterým vydává opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání, spočívající ve stanovení dočasného zákazu používání vody ke koupání na přírodním koupališti Hostivař, Praha 10.


Dne 1. 8. 2019 obdržela HSHMP prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (v informačním systému rekreační a pitné vody IS PiVo), protokol ze dne 1. 8. 2019, kód vzorku CI000001388101980802.


Z předmětného protokolu plyne, že zjištěnými hodnotami počtu buněk sinic 593 666 buněk/ml (hyg. limit je 250 000 buněk/ml) a koncentrace chlorofylu 190 ug/l (hyg. limit je 100 ug/l) došlo k překročení hygienického limitu III. stupně stanoveného v příloze č. 4. vyhlášky č. 238/2011 Sb. (dále jen „vyhláška“).

 

Podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona je HSHMP povinna monitorovat jakost vody ke koupání nebo sprchování zajištěním laboratorní kontroly ukazatelů znečištění dle zákona, prováděním vizuální kontroly znečištění vody ke koupání makroskopickými řasami nebo odpady a hodnocením znečištění vody ke koupání z hlediska možného ovlivnění zdraví koupajících se fyzických osob, nemá-li tuto povinnost provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d.

 

Podle § 6a odst. 6 zákona hygienické limity mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody a pravidla monitorování jakosti vody v přírodním koupališti, dále pravidla pro její posuzování, hodnocení a klasifikaci a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti v
přírodním koupališti upraví vyhláška č. 238/2011 Sb.

 

Dojde-li ke znečištění vody ke koupání nebo sprchování, je HSHMP dle ustanovení § 82a odst. 1 písm. e) zákona povinna informovat o této skutečnosti veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace je uvedena na internetových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx a současně také na informační tabuli umístěné v blízkosti koupacího místa, musí být snadno čitelná, v nesmazatelné formě a nesmí obsahovat jiné údaje než údaje týkající se znečištění vody. Dojde-li k překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic ve vodě ke koupání v přírodním koupališti, provede HSHMP dále neprodleně doplňující chemické a organoleptické vyšetření jakosti vody ke koupání v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 238/2011 Sb. a dle § 10 odstavec 2) vyhlášky č. 238/2011 Sb. volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly na 5 až 9 dnů.

 

Pokračování v monitorování jakosti vody ke koupání dle monitorovacího kalendáře je nezbytné z hlediska probíhající koupací sezóny. Vzhledem k nutnosti průběžného hodnocení zdravotních rizik je třeba sledovat vývoj a stav znečištění koupací vody z hlediska všech relevantních ukazatelů pro zajištění ochrany zdraví.

 

Podle § 85 odst. 2 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit, jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem. Vyloučení odkladného účinku je v této souvislosti odůvodněno faktem, že koupání ve vodě s přítomností velkého množství sinic představuje riziko poškození zdraví koupajících se osob, tím že sinice produkují různé toxiny, které mohou způsobit akutní otravu projevující se střevními a žaludečními obtížemi a bolestí hlavy, ale i trvalým poškozením jater, proto rozhodla HSHMP, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření obecné povahy.

 

Podle § 94a odst. 2 zákona opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání § 82a odst. 1 písm. c) stanoví, příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.

 

Poučení:

 

Podle § 94a odst. 2 zákona se opatření obecné povahy podle ust. § 82a odst. 1 písm. c) zákona vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce HSHMP, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.


Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout každý u správního orgánu, který opatření vydal.

 

Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

 

V Praze 1. 8. 2019

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy

 

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

 

Den vyvěšení: 1. 8. 2019
Den svěšení: