VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Návrh monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu v roce 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává, postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., modifikovaném § 94a odst. 3 zákona 258/2000 Sb., pro správní obvod HSHMP, vymezený přílohou č. 2 zákona (dále jen „hlavní město Praha“)

 

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZONU V ROCE 2020

 

Pro místa odběrů vzorků vody:

 

koupaliště ve volné přírodě Šeberák (KO104052)
koupaliště ve volné přírodě Motol (PK105051)
koupaliště ve volné přírodě Džbán (PK106051)
koupaliště ve volné přírodě Hostivař (PK110051)

 

se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v r. 2020 takto:

 

Ukazatel

Datum

18.5.

1.6.

15.6.

29.6.

13.7.

27.7.

10.8.

24.8

 

Escherichia coli

+

-

+

-

+

-

+

-

 

střevní enterokoky

+

-

+

-

+

-

+

-

 

vizuální kontrola

+

+

+

+

+

+

+

+

 

průhlednost

+

+

+

+

+

+

+

+

 

vodní květ

+

+

+

+

+

+

+

+

 

sinice

+

+

+

+

+

+

+

+

 

chlorofyl-a

+

+

+

+

+

+

+

+

 

mikroskopický obraz

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje;

„-“znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

 

V přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu ke koupání provozovatel podle § 6a zákona, uvedených v tomto opatření obecné povahy a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g zákona, se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly ukazatele sinice na 1x za 5 až 9 dnů.

 

Odůvodnění:

 

HSHMP vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona, v souladu s pravidly monitorování podle § 4 vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro území hlavního města Prahy monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedené v seznamu podle § 6g zákona. Monitorovací kalendář je ve smyslu § 82a odst. 1 písm. a) zákona opatřením obecné povahy, které je závazné pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a zákona a pro HSHMP v případě dalších povrchových vod ke koupání podle § 6g zákona, pokud ji nemá provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona.

 

Provozovatelé a další osoby uvedené v § 6d zákona, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f). Plnění povinností stanovených monitorovacím kalendářem bude v rámci státního zdravotního dozoru kontrolovat HSHMP. Délka koupací sezóny byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví postupem podle § 6g odst. 1 písm. c) zákona jako období od 30. 5. 2020 do 1. 9. 2020.

 

V případě, že provozovatel koupání na povrchových vodách ukončí v průběhu koupací sezóny r. 2020 koupání, dokončí monitorování podle tohoto monitorovacího kalendáře HSHMP.

 

Poučení: 

 

Dotčené osoby, tj. osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou k návrhu monitorovacího kalendáře podávat písemné připomínky nebo na veřejném projednání v níže uvedeném termínu ústní připomínky.

 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou k jeho návrhu podávat písemné odůvodněné námitky a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění monitorovacího kalendáře, přičemž za den jeho zveřejnění se považuje patnáctý den po vyvěšení monitorovacího kalendáře na úřední desce HSHMP.

 

Námitky a připomínky se podávají u HSHMP. Projednání připomínek a námitek bude veřejné.

 

Veřejné projednání tohoto opatření obecné povahy se koná v úterý dne 15. 4. 2020 v 10.00 hod. v budově HSHMP, Rytířská 12, Praha 1, ve velké zasedací místnosti č. dveří 205.

 

V Praze 17.3.2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy