Vyjádření HSHMP k zavádějícím a nepravdivým informacím v některých médiích - provoz tramvají

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se důrazně ohrazuje proti zavádějícím a nepravdivým informacím v článkuPraze hrozí rušení části nočních tramvajových spojů, problémem je hluk“, který byl otištěn v Lidových novinách dne 27. 12. 2016 (dostupný na webu http://byznys.lidovky.cz/praha-a-dpp-budou-mozna-muset-rusit-tramvajove-spoje-kvuli-hluku-ph6-/doprava.aspx?c=A161227_162011_ln-doprava_ele), a v reportáži TV NOVA s názvem „Hrozí konec nočních tramvají v Praze, nesplňují předepsané limity“, kterou odvysílala ve svém hlavním zpravodajství dne 27. 12. 2016.

 

HSHMP konstatuje, že žádná nová hygienická pravidla pro výpočet hlukových limitů pro tramvajové tratě (dále jen „TT“) nebyla vydána a toto tvrzení uvedené ve výše uvedených sděleních tak není pravdivé. V nařízení vlády č. 217/2016 Sb., ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nedošlo v tomto ohledu k žádné změně a pravidla pro hodnocení hluku z tramvajové dopravy jsou stávající, tedy platná již od r. 2006, kdy hygienické limity byly stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 

HSHMP dále konstatuje, že Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (dále jen „DPP“) bylo v červnu r. 2006 v souladu s platnou zákonnou úpravou pro provoz tramvají vydáno časově omezené povolení, které připouští překročení hygienických limitů hluku z provozu TT na hodnoty uvedené v Harmonogramu pro odstraňování staré hlukové zátěže. Toto rozhodnutí je platné až do 31. 12. 2022 a platí pro většinu TT na území hlavního města Prahy. V rámci tohoto rozhodnutí měl a dosud má provozovatel TT, tj. DPP, dostatečný časový prostor na rekonstrukci a úpravu jednotlivých tratí na území hlavního města Prahy či přijetí jiných účinných protihlukových opatření. HSHMP proto musí chápat shora uvedená sdělení buď jako projev nedostatečné informovanosti příslušných odpovědných osob nebo jako šíření poplašné zprávy, která vyvolává nedůvodné obavy obyvatel hlavního města Prahy o zajištění tramvajové dopravy.

 

V případě eventuálně nově vzniklých problémů po rekonstrukci některé z TT bude ze strany HSHMP postupováno v souladu s platnou právní úpravou a v rámci pravidel stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví. HSHMP připomíná, že provoz TT závisí na několika faktorech:

               

  1. Umístění TT na samostatném tělese (má ochranné pásmo) nebo jako součást komunikace (bez ochranného pásma). V ochranném pásmu dráhy je hygienický limit pro provozovatele TT příznivější.
  2. Zahájení provozu TT (rozhodné datum je 1. 1. 2001).
  3. Změna sledovaných akustických parametrů od rozhodného data.

 

Konkrétní hygienické limity jsou pak určeny tabulkou č. 1 přílohy č. 3 nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zároveň má HSHMP za to, že je nutné se explicitně vyjádřit také k avizovaným problémům na TT situovaných v komunikacích Bělehradská a Lazarská. HSHMP znovu uvádí, že obě TT mají v současné době vydáno platné časově omezené povolení k provozování nadlimitního zdroje hluku. Nutno podotknout, že se DPP zavázal k tomu, že tento hluk bude postupně snižován, nejpozději (jak uvedeno výše) do 31. 12. 2022 na úroveň hlukových limitů daných platnou právní úpravou.

 

TT v rámci komunikace Bělehradská je v současné době po celkové rekonstrukci ve zkušebním provozu, který má ověřit účinnost provedených opatření ze strany DPP, a to i z hlediska hlukové problematiky dané lokality. Aktuální stav je takový, že zástupci HSHMP jednají s pověřenými zástupci DPP a v rámci zkušebního provozu na této TT společně hledají možná řešení trvalého provozu na této TT. HSHMP může v současné době dávat pouze doporučení v rámci těchto jednání – například snížení rychlosti průjezdu tramvajových souprav nebo změnu intenzity dopravy (snížení frekvence průjezdu daných souprav) apod.

 

V případě TT situované do komunikace Lazarská bylo ze strany DPP po rekonstrukci doloženo dodržení hygienických limitů hluku a zároveň snížení hlukové zátěže v dané lokalitě. HSHMP tedy nevidí důvod, proč v reportáži TV NOVA byla právě tato komunikace zmiňována. 

 

HSHMP má za to, že pokud měl DPP námitky k obsahu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., (např. k tomu, že se pro účely tohoto nařízení vozovna považuje za stacionární zdroj hluku nebo k nejednoznačnému stanovení hygienických limitů pro provoz tramvajových tratí), mohl je buď přímo DPP nebo jeho zřizovatel, tj. Magistrát hlavního města Prahy uplatnit v rámci legislativního procesu, tedy při tvorbě novely předmětného nařízení vlády, tak jak to udělaly další dotčené instituce.

 

V současné době bude znovu ze strany ředitele HSHMP iniciováno jednání s dotčenými zástupci DPP (generální ředitel nebo jím pověřený zástupce), kde budou jednotlivé a konkrétní případy projednány. O této informaci bude písemně informována také primátorka hlavního města, resp. náměstek primátorky pro dopravu.  

 

V příloze je veřejnosti k dispozici také rozhodnutí HSHMP o vydání shora zmíněného časově omezeného povolení pro DPP (viz výše).

 

V Praze dne 5. 1. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel