Vzorový provozní řád pro očkovací centra

Orgány ochrany veřejného zdraví, krajské hygienické stanice, plní požadavky poskytovatelů zdravotních služeb v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro řízení o udělení povolení k poskytování zdravotních výkonů mimo zdravotnické zařízení v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání - podle § 11a, odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

Dle ustanovení § 149, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se k žádosti o poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení vydává  závazné stanovisko ke zřízení a  provozování očkovacích center na covid-19.  Součástí žádosti je předložení provozního řádu a adresa místa očkovacího centra včetně pracovní doby.

Zpracovaný vzor provozního řádu tímto Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") publikuje na svých internetových stránkách a předkládá ho tak příslušným relevantním zájemcům k využití s tím, že provozní řád bude zpracován podle skutečného stavu očkovacího centra.  

Žádosti o vyjádření k provoznímu řádu je v současné době HSHMP nejlepší doručovat elektronickou cestou, prostřednictvím oficiální e-mailové adresy podatelna@hygpraha.cz .

 

V Praze 13. 1. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy