Zpráva o činnosti orgánů veřejného zdraví na úseku ochrany zdraví při práci za rok 2016

Vážení návštěvníci webových stránek,


Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") uveřejňuje Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví na úseku ochrany zdraví při práci za rok 2016. Tato souhrnná zpráva je na základě usnesení vlády č. 723 ze dne 27. 9. 2011, každoročně ministrem zdravotnictví předkládána Radě vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zahrnuje výsledky odborné činnosti odborů hygieny práce čtrnácti krajských hygienických stanic, dvou Zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu na úseku ochrany zdraví při práci.

 

Zpráva zahrnuje výsledky státního zdravotního dozoru (dále jen „SZD“) dle stanovených kontrolních plánů a to v oblasti následujících celostátních priorit v ochraně zdraví při práci:

 

  • kontrola prací 3. a 4. kategorie, kde nebyl v posledních dvou letech orgány ochrany veřejného zdraví realizován SZD zdravotní dozor;
  • cílené prověřování bývalých průmyslových a zemědělských areálů;
  • kovovýroba - galvanovny, svařovny, povrchová úprava kovů;
  • zemědělské závody – pracovní podmínky v zemědělství, stavebnictví  - demolice a stavební úpravy;
  • inventarizace a validace dat zadaných do informačního systému kategorizace prací (dále jen „IS KaPr“);
  • kontrola pracovišť s opakovaným výskytem nemocí z povolání, kontrola biocidních přípravků - kontroly dodržování rozhodnutí Evropské komise o zákazu uvádět na trh biocidní přípravky obsahující účinné látky s dosud dostatečně neprověřenými zdravotními účinky a rovněž pak dodržování zásad správného použití biocidních přípravků;
  • kontrola zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci prací;
  • vyhledávání prací s nanotechnologiemi a nanomateriály, kontroly prací spojených a expozicí karcinogenům.

 

Regionální kontroly (regionální priority) uskutečňované v rámci SZD, byly realizovány dle specifik výkonu prací v jednotlivých krajích - v odvětví hornictví, hutnictví, dřevovýroby, sklářství, textilní výroby, a dalších. Na území hlavního města Prahy byl státní zdravotní dozor ze strany HSHMP zaměřen především na práce s neionizujícím zářením, práce, vykonávané v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou, Alzheimer centrech a dalších obdobných specializovaných centrech, práce vykonávané hornickým způsobem a u prací z oblasti desinsekce, dezinfekce a deratizace, kde dochází k nakládání s chemickými látkami a směsmi.


Zpráva dále uvádí přehled a počty dalších uskutečněných kontrol – např. opakovaných kontrol plnění nařízených opatření, kontrol k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání, kontrol na základě podnětů či kontrol na základě úkolu hlavního hygienika, který byl cíleně zaměřen na zdravotní rizika (zejména lokální svalová zátěž a chemické látky) při práci v potravinářském sektoru maloobchodní sítě – obchodních řetězcích. V rámci tohoto úkolu pak HSHMP uskutečnila více než třetinu z celkového počtu celostátně uskutečněných kontrol.

 

V dalších kapitolách zprávy je z realizovaného SZD uvedena řada dalších, zajímavých údajů – sankce a pokuty udělené v oblasti ochrany zdraví při práci v roce 2016 státního zdravotního dozoru, kategorizace prací, počty rozhodnutí vydaných v rámci SZD a odvolání proti rozhodnutím, počty projednaných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (přípravky) a další. V neposlední řadě pak výsledky uskutečněného preventivního dozoru, při kterém náleží KHS plnit úkoly dotčeného správního úřadu. Převážná většina stanovisek byla v r. 2016 vydána ke stavbám středních a malých provozoven, k provozům nevýrobního charakteru a k provozům poskytujícím služby. Dokumentován je (rovněž graficky) celkový přehled činností za r. 2016 krajských hygienických stanic dle jednotlivých krajů. Nedílnou součástí zprávy jsou výsledky realizovaných kontrol v oblasti pracovně lékařských služeb, v souladu s platným právním rámcem. Uvedený tabelární přehled pak dokumentuje počty plně, nedostatečně či vůbec nezajištěných pracovně lékařských služeb ve všech krajích a uložená sankční opatření.  

 

Zpráva (kapitola 4) shrnuje odbornou činnost Zdravotních ústavů, poskytované laboratorní a zdravotní služby v oblasti hygieny práce (zajištění zejména měření a hodnocení fyzikálních faktorů v pracovním prostředí - hluku, místně přenášených vibrací, celkových vibrací, osvětlení, mikroklimatických parametrů pracovního prostředí, chemických látek a prachu v pracovním ovzduší, realizace specializovaných měření UV záření a elektromagnetického pole, v oblasti fyziologie práce především měření a hodnocení celkové fyzické a lokální svalové zátěže, hodnocení tepelné zátěže zaměstnanců při práci, pracovních poloh a ergonomická hodnocení pracovišť).

 
Zpráva (kapitola 5) pak předkládá výsledky činnosti Centra hygieny práce a pracovního lékařství, jeho čtyř specializovaných oddělení, v jejichž rámci pracuje devět Národních referenčních pracovišť – v oblastech referenční a odborné činnosti, monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, konzultační činnosti a poradenství, poskytování pracovně lékařských služeb, aktivit v oblasti podpory zdraví na pracovišti, výzkumné činnosti (včetně účasti v mezinárodních projektech).

 

Zpráva zahrnuje popis, možnosti vzdělávání, kontinuálního vzdělávání, proškolování a výcviku zaměstnanců krajských hygienických stanic, Zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu v Praze v r. 2016. Zároveň informuje o realizaci specializačního vzdělávání lékařů v oboru hygiena a epidemiologie a vzdělávání v certifikovaných kurzech epidemiologie, hygiena dětí a dorostu, hygiena obecná a komunální a hygiena výživy a předmětů běžného užívání na akreditovaných pracovištích KHS a ZÚ, v nižším počtu pak vzdělávání v nástavbovém oboru pracovní lékařství.

 

Závěrečná kapitola je věnována problematice nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášeným v Česku v roce 2016. V přehledech jsou uvedeny absolutní počty hlášených onemocnění, jejich incidence za posledních 10 let, výskyt nemocí podle krajů, podle kraje vzniku, podle kapitol Seznamu nemocí z povolání, podle pohlaví, podle klasifikace CZ-NACE, odvětví ekonomických činností aj. Nejčetnější noxou při vzniku nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání i v tomto roce zůstávají fyzikální faktory, které způsobily v r. 2016 ve více než třetině případů nemoci z povolání. Problematická i nadále zůstávají onemocnění muskuloskeletální (přetěžování a výkon práce s vibrujícím nářadím).


Výše uvedené sdělení je jen stručným, informativním sdělením, základním vodítkem. Celý text zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) v oblasti ochrany zdraví při práci uveřejňuje HSHMP v příloze. Samostatná zpráva o výše uvedené činnosti odboru hygieny práce HSHMP byla uveřejněna na těchto webových stránkách 17. 2. 2017 a najdete ji zde: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/zprava-o-cinnosti-organu-ochrany-verejneho-zdravi-v-oblasti-ochrany-zdravi-pri-praci-za-rok-2016--2950_2950_44_1.html

 

V Praze 23. 10. 2017
 

 

PhDr. Alena Tomanová
ředitelka odboru hygieny práce


 

Přílohy