Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2016 - odbor hygieny práce

1.724 provedených kontrol (z toho 821 plánovaných) či 2.291 vydaných stanovisek. To jsou jen některá čísla vyplývající z činnosti odboru hygiena práce Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“). Komplexní a zajímavé informace o činnosti odboru hygiena práce je možné se dozvědět v překládané Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) v oblasti ochrany zdraví při práci, kterou zveřejňuje HSHMP a to za rok 2016. Zájemci o problematiku ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti a komplexní činnosti odboru hygieny práce se dozví také celostátní či regionální tématické priority v činnosti odboru.

 

Celostátní priority odboru

 • Kontrola prací 3. a 4. kategorie;
 • Cílené prověřování bývalých průmyslových a zemědělských areálů;
 • Kovovýroba - galvanovny, svařovny, povrchová úprava kovů;
 • Zemědělské závody;
 • Stavebnictví  - demolice a stavební úpravy;
 • Inventarizace a validace dat zadaných do IS KaPr;
 • Kontrola pracovišť s opakovaným výskytem nemocí z povolání;
 • Kontrola biocidních přípravků;
 • Kontrola zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci prací;
 • Pokračování vyhledávání prací s nanotechnologiemi, nanomateriály;
 • Kontroly prací spojených a expozicí karcinogenům, zavedení informací do IS REGEX.

 

Regionální priority

 • kontroly realizovány u prací s neionizujícím zářením;
 • práce vykonávané v domovech pro seniory, v domovech s pečovatelskou službou, Alzheimer centrech a dalších obdobných specializovaných centrech;
 • kontroly u prací vykonávaných hornickým způsobem a u prací z oblasti DDD, kde dochází k nakládání s chemickými látkami a směsmi.

 

Nedílnou součástí výkonu dozoru byla rovněž kontrola zajištění pracovnělékařských služeb (celkový počet kontrol 921).

 

Ve 42 případech bylo realizováno šetření pracovních podmínek u pracovníků, u kterých bylo podezření na profesionální onemocnění (nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání), v sedmi případech byly pro potřeby šetření profesionality onemocnění odebírány vzorky.

 

Zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se ve sledovaném roce podrobily pouze 4 osoby; projednáno bylo celkem 582 písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

 

Tabulky v textu jsou uváděny v absolutních číslech.

 

V Praze dne 17. 2. 2017

 

PhDr. Alena Tomanová

ředitelka odboru hygieny práce

 

 

 

 


 

Přílohy